BSD

Parasjot Acharee-Qedosjim, Leviticus 16:1-20:27.

tulpen De orde van de parasja's vanaf het begin van het boek Leviticus tot aan parasja Acharee is van boven naar beneden. In het begin komen de parasja's Wajiqra, Tzav en een deel van Sjemini waarin enkel en alleen over zaken van heiligheid wordt gesproken: de tabernakel, de priesterkleding, de offers etc. Vervolgens komen de parasja's Sjemini, Tazria en Metsora die zich bezig houden met het onderscheid tussen heilige en profane zaken: scheiding tussen rein en onrein.
Daarna volgt parasja Acharee waarin de wetten van de Grote Verzoendag, Jom Kippoer, voorkomen. Nadat de mens alle voorafgaande wetten van de Tora heeft gehoord en daarin is gestruikeld mag de mens niet wanhopen: er is een Grote Verzoendag, de dag waarop HaSjem zal verzoenen en zal reinigen.

[Uit de gesprekken van de Lubawitscher Rabbi]

'Je zult je broeder niet in je hart haten...' Leviticus 19:17

Het is welbekend dat wij geen wraak mogen nemen, geen wrok mogen dragen of vijandigheid mogen voelen ten opzichte van een ander. Wat minder bekend is hoe wij dit kunnen verwezenlijken.
De rabbijn Jisrael Salanter zt'l!) verklaart dat de enige mogelijke weg om de negatieve gevoelens ten opzichte van een ander te overkomen is om die andere persoon te helpen.
Geven schept een gevoel van verbondenheid. Wanneer je iemand iets geeft dan kan het niet anders zijn dan dat de ontvanger positieve gevoelens naar jou zal hebben. Ook wanneer hij merkt dat je probeert hem te helpen dan zal hij zich schuldig voelen en proberen het weer goed te maken. Er zijn talloze verhalen die laten zien hoe de rabbijn Jisrael Salanter zijn eigen lering naleefde.

Het komt vaak voor dat iemand die onrecht is aangedaan de confrontatie met de persoon die hem het onrecht heeft aangedaan vermijdt door zich van hem te distantiëren. Dit gedrag echter garandeert dat de woede en de wrok die hij voelt alleen maar zullen toenemen en zullen gaan woekeren.
Als hij in staat is om zijn trots te overwinnen en toch een helpende hand uitreikt naar degene die hem onrecht heeft aangedaan dan heeft hij de mogelijkheid om het aangedane onrecht recht te zetten en te herstellen.

[Uit HaModia, Growth Spurts by Rabbi Dani Staum]

1) Rabbi Yisrael ben Ze'ev Wolf Lipkin is bekend onder de naam Yisrael Salanter. Hij leefde van 1810-1883. Hij was de vader van de Moesar beweging in het orthodoxe Jodendom. [Moesar is enigszins te vertalen met ethiek]

'...Je zult je medemens terechtwijzen en je zult geen zonde dragen vanwege hem.' Leviticus 19:17

De Talmoed in het traktaat Baba Metsia 31a verklaart dat dit vers een dubbele uitspraak gebruikt om ons te leren dat het zich bezig houden met de plicht van opbouwende kritiek geen grenzen kent. In de taal van de Talmoed moet men zijn medemens 'zelfs honderd keer' terechtwijzen.
In het Talmoedtraktaat Jebamot 65b staat dat het een mitswa (gebod) is om iets te zeggen dat aanvaard wordt. Het is echter ook een mitswa om niets te zeggen wanneer dat niet aanvaard zal worden.
Dit schijnt in tegenstrijdig met elkaar te zijn. Hoe kun je iemand honderd keer terechtwijzen wanneer de terechtwijzing niet aanvaard zal worden?
De Alter van Kelm, Rabbi Simcha Zissel Ziv Broide 2), verklaart dit, dat wanneer de Talmoed de instructie geeft om iemand tot honderd keer toe terecht te wijzen, dat dit niet betekent dat die persoon dezelfde boodschap keer op keer moet herhalen. De terechtwijzing moet echter op een tactvolle manier gegeven worden. Kleine dingen die op gevoelige wijze gezegd dienen te worden en die een ieder kan horen en kan aanvaarden.

De Talmoed spoort degene die terechtwijst aan om geduld te hebben. Effectief commentaar is een proces dat goede planning en een nauwgezette uitvoering vereist. Soms kan dat betekenen dat er honderd stappen voor nodig zijn totdat de boodschap doordringt maar vaak is die hoeveelheid nodig om effectief te zijn.

[Uit HaModia, Growth Spurts by Rabbi Dani Staum]

2) De Alter van Kelm, Rabbi Simcha Zissel Ziv Broide, was een student van Rabbi Jisrael Salanter en leefde van 1824-1898. Hij was een van de eerste leiders van de Moesar-beweging.

Jael

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.