BSD

Parasjat Kie Tisa, Exodus 30:11 - 34:35.

God is ergens

kie-tisa Dus je denkt dat je de eerste man bent die op zoek is naar God? Mensen zijn al duizenden jaren op zoek naar spiritualiteit, het verkennen van het metafysische en in het algemeen op zoek naar de waarheid. Zelfs de grootste profeet van allemaal, Mozes zelf, was bezig met het zoeken naar het goddelijke. Mozes wilde God zien in al Zijn glorie.

"Alstublieft, laat me Uw heerlijkheid zien" zegt Mozes in het 33e hoofdstuk van Exodus. De commentatoren begrijpen dat dit betekent dat hij alles wilde, de ultieme openbaring. Anderen zien het als een zoektocht naar het begrijpen van de oneindige mogelijkheden van God, zoals waarom de rechtvaardigen eeuwigdurende patiënten lijken en de goddelozen lijken te lachen op weg naar de bank.

Wat het ook betekent, de Almachtige legt beperkingen op aan het begrijpen van Mozes. "Je zult Mijn rug zien," God reageert, "maar mijn aangezicht kan niet gezien worden." 1) Hiermee is het uit voor ons als aardbewoners - zelfs Mozes - kan alleen zoveel waarnemen en niet meer. Het gezicht van God, het ultieme volledige plaatje, ligt buiten het menselijke bevattingsvermogen.

Een jongeling vroeg tijdens een les: "Waar is God?" Het antwoord dat hij kreeg was, "God is overal." "Dat is het probleem," zei het kind, "Ik wil een God, die ergens is!"

"Overal" is abstract, theoretisch en nogal ongrijpbaar. "Ergens" aan de andere kant, wordt meer bepaald, substantieel en reëel. Ja, het Jodendom gelooft dat God overal is. Nog belangrijker is het ergens waar God te vinden is.

In het Jodendom vinden we een duidelijk ontwikkelde infrastructuur van het leven. Er is een lijst van gedragingen die worden beschouwd als Goddelijk, en een andere lijst, die misschien een stuk aantrekkelijker lijkt, maar die geacht wordt niet goddelijk te zijn. We weten wat God van ons verwacht - en wat niet. Het is niet overgelaten aan wat wij goed of slecht vinden in onze zeer persoonlijke en zeer subjectieve mentaliteit. Er zijn objectieve regels van goed en kwaad. Moraal en ethiek zijn vastgesteld door God en daarom niet onderhandelbaar. Oh, we kunnen er de hele nacht over praten en debatteren, maar uiteindelijk is onze morele code Goddelijk en absoluut.

Mij werd eens gevraagd of een bepaald iemand "'een religieus persoon" was. Ik herinner me dat die vraag voor mij een moment van persoonlijk inzicht was. Vanuit het perspectief van de vraagsteller, was het antwoord een duidelijk "ja": de persoon waarna hij vroeg was een gelovige, kwam elke week trouw naar de synagoge, deed liefdadigheids werk - de dingen die iemand in aanmerking doet komen om hem "religieus" te noemen in de algemeen aanvaarde betekenis van het woord. Maar in het Jodendom, kent de term "religieus" ​​verschillende connotaties. De meest voor de hand liggende is de naleving van de Sabbat. Vasthouden aan een kosher dieet is een andere. De kern van de zaak is het doen en het niet doen, die de Tora aan de Jood voorschrijft.

Geloof in het algemeen, het bijwonen van de Sjoel en de helpende hand zijn allemaal leuk, maar nog altijd een beetje oppervlakkig. Ze bevinden zich in de "overal" categorie. Het houden van Sabbat, bevindt zich echter meer in de afdeling "ergens". Het is duidelijk omschreven en absoluut. Het gaat verder dan de oppervlakte van het voelt goed. Als Joden, vragen wij om een meer precieze definitie van "religieus". Praktische en geen gemeenplaatsen, daden zijn meer aan de orde van de dag dan een houding. God moet ergens zijn, niet zomaar overal.

De conclusie kan dan ook zijn, wanneer we ons met God verbinden, door Zijn wil te doen, ervaren we de grootste openbaringen.

voetnoten

1) Exodus 33:23.

Bron: God is Somewhere door Yossy Goldman.

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.