BSD

Terwijl we in ballingschap zijn: waar is God?

exile

In onze parasja, profeteert Mozes over ons volk in ballingschap als over onze uiteindelijke verlossing, hij zegt hierover: "Dan zal Hashem, uw God, een omkeer brengen in uw gevangenschap en Zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarheen Hashem, uw God, u verspreid had."(Deuteronomium 30:3).

Hoewel galoet (ballingschap), per definitie, een tijd is waarin de aanwezigheid van God in ons leven niet is geopenbaard en tastbaar was zoals het was - en wat spoedig weer zal gebeuren - tijdens de glorie dagen van de Heilige Tempel, is er op geen enkele wijze een hiaat in onze relatie met Hem gebleken. Dit idee werd uitgedrukt door Jacob toen ons volk voor de eerste keer in ballingschap was gezonden, toen hij zijn kinderen liet weten dat zij vele jaren in ballingschap in Egypte zouden doorbrengen, maar "God zal met jullie zijn" (Genesis 48:21).

God is alomtegenwoordig, Hij is met iedereen te allen tijde, zodat de speciale verzekering van Jakob dat God met de Joden zou zijn verwees naar de duidelijke aanwezigheid en bescherming van God. Sterker nog, hoewel onze ballingschappen tijden van grote nationale problemen waren, vervolging en slechter, zijn het deze beproevingen die getuigen van het feit dat God nog steeds "bij ons" is. Want er is geen andere verklaring voor het feit dat een klein, ontheemd en weerloos volk, alle supermachten, die zich krachtig inspannen om haar te vernietigen, overleeft?

Maar misschien denken wij dat God de meester dirigent is die bij ons een oogje in het zeil houdt terwijl Hijzelf rustig blijft onder ons lijden, daarom zegt het vers (Psalm 91:15): "Ik (God) ben met hem [Israël] in zijn nood." Dit was de boodschap die God overgebracht heeft aan Mozes door ervoor te kiezen om aan hem te verschijnen in een doornstruik toen de Joden werden onderdrukt door de Egyptenaren. Als we lijden, is het alsof Hij door doornen wordt geprikt. Immers, is er een vader die niet bedroefd is wanneer zijn kind pijn heeft?

Het hierboven reeds aangehaalde vers uit de parasja van deze week, gaat nog een stap verder. Het Hebreeuwse taalgebruik in dit vers is nogal ongebruikelijk. In plaats van de standaard vertaling - "Hij [God] zal ervoor zorgen dat je terugkeert," - wordt het woord gebruikt dat letterlijk wordt vertaald met "Hij zal terugkeren." Onze wijzen verklaren: "We leren hieruit dat de Goddelijke Aanwezigheid woont onder Israël, als het ware, in al de ellende van hun ballingschap. En wanneer ze worden verlost, schrijft God [hier in de Schrift] de verlossing voor Zichzelf - want ook Hij zal terugkeren met hen!"

Dit is niet alleen een vader die medelijden met zijn zoon heeft. Dit is een vader die zijn zoon begeleidt in de ballingschap. Een koning die vrijwillig toetreedt tot zijn zoon in gevangenschap.

En wanneer de tijd van de verlossing komt, zal Hij samen terugkeren met een ieder van ons, zoals Jesaja profeteert (27:12): " ....en jullie, Israëlieten, zult worden opgeraapt, één voor één.

Door Naftali Silberberg

Bron: While We're in Exile Where's-God?

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, boven-natuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.