BSD

De mythe van de Self-made Man

man

Amerika heeft veel prachtige mythen voortgebracht. De mythe dat iedere man of vrouw, ongeacht wat zijn of haar uitgangspunt in het leven is, door een combinatie van hard werken, toewijding en geloof in het systeem, "het kan maken" in de wereld. De mythe dat iedere burger, ongeacht ras, geloof, huidskleur of geslacht, niet alleen rechtvaardigheid en fair play uit de samenleving kan verwachten, maar het ook ontvangt. De mythe dat miljoenen kiezers, bijna uitsluitend gedreven door eigenbelang, bestuurders kiezende met nog meer eigenbelang dan zijzelf, een systeem van bestuur kan scheppen, dat niet alleen functioneert, maar ook werkt in de richting van het algemeen welzijn. De mythe dat uiteindelijk de goeden altijd zullen winnen.

Het meest prachtige over deze mythen is dat ze kunnen worden -en vaak ook zijn- waar gemaakt.

Er is echter één Amerikaanse mythe die zeer gevaarlijk is, vooral voor ons joden: de mythe van de self-made man.

Het is Mozes, die de Israëlieten bijna 3300 jaar geleden waarschuwt: "Wees op uw hoede dat u Hashem, uw God, niet vergeet, en daardoor Zijn geboden, Zijn bepalingen en Zijn verordeningen, die ik u heden gebied, niet in acht neemt. Wanneer u eet, verzadigd wordt, goede huizen bouwt en daarin woont, uw runderen en uw kleinvee talrijk worden en ook uw zilver en goud toeneemt, ja, alles wat u hebt, talrijk wordt, pas ervoor op dat uw hart zich dan niet verheft en u Hashem, uw God, vergeet, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft; die u geleid heeft in die grote en vreselijke woestijn, met gifslangen, schorpioenen en droogte, waar geen water was; die uit hard gesteente water voor u liet komen, die u in de woestijn het manna liet eten, dat uw vaderen niet gekend hadden, opdat Hij u zou verootmoedigen en u op de proef zou stellen, om u uiteindelijk wel te doen; en dat u dan niet in uw hart zegt: Mijn eigen kracht en de macht van mijn hand heeft dit vermogen voor mij verworven." Deuteronomium 8:11-17). Een dergelijke houding, zegt Mozes, leidt onvermijdelijk tot afgoderij en nationale zelfmoord.

Waarom deze dubbele standaard? Waarom is het goed voor Tom, Jane en Spot om vrolijk in hun self-made leven rond te huppelen, maar voor Shira en Chaim een ​​self-made houding tot een catastrofe leidt?

Maar dat is de prijs die we betalen voor het zijn van een miraculeus volk. Al duizenden jaren hebben we wonderen gezien, die de wereld transformeerden waarin we leven. Maar het zijn van een wonderbaarlijk volk heeft een andere zijde - het betekent ook dat ons bestaan een wonder is. Volgens alle wetten van de geschiedenis en de natuur, zouden we lang geleden al verdwenen moeten zijn. Want voor ons is, om een enkele dag in deze wereld te overleven, laat staan ​​gedijen, constante goddelijke interventie vereist.

Onze wijzen vertellen ons dat het één van de ingebouwde wetten van de schepping is dat "in de mate waarmee iemand uitdeelt, zo wordt ook aan hem uitgedeeld." In eenvoudig Engels, betekent dit dat we beslissen over de criteria op basis waarvan ons leven zal verlopen. Als we zeggen: "Ik ben een self-made man," zegt God: 'Oké, help jezelf dan maar. De wetten van de natuur, die de basis zijn van waaruit je menselijke zelf is ontleent, zullen bepalen wat er met je gebeurt." En dat is een zeer gevaarlijke situatie voor een Jood om zich in te bevinden.

Betekent afwijzing van het credo self-made man dat we niet zo hard hoeven te werken als de andere man? Helaas niet. Het verschil tussen de self-made man en de God made man is niet dat de laatste de trein naar het werk in de ochtend niet hoeft te halen. Hoewel de God made man het waardeert dat alles wat hij of zij heeft van Boven komt, is hij of zij nog steeds verplicht om de "voorwaarden" te scheppen, waardoor de goddelijke zegeningen kunnen worden ontvangen. Je kan olie aanboren, maar tenzij je leidingen, tankers en raffinaderijen in het leven roept, om het te vervoeren en te verwerken, zal het voor jou of iemand anders niet van veel nut kunnen zijn. Goddelijke zegeningen werken op dezelfde manier. Dat is waarom je nog steeds die ochtend trein moet halen.

Toch is er een verschil. Je kunt hard werken, maar niet als een bezetene. En hoewel het opwindend kan zijn om op de top van je kunnen te staan en te verkondigen "Mijn kracht en de sterkte van mijn hand hebben dit vermogen voor mij opgebouwd", is dat ook een heel eenzame en enge plaats om te staan. Denk er toch aan, dat samen met degene die de regels schreef en de show runt het ook een opwindende ervaring kan zijn. En als je ooit de behoefte voelt om bang te zijn, dan kan je nog altijd naar een horrorfilm kijken.

Door: Yanki Tauber. Bron: The Myth of the Self-Made Man

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Chassid is letterlijk een "vroom iemand", maar doelt op volgelingen van de Chassidische beweging, gesticht door Rabbi Yisroel Baal Shem Tov in het begin van de 18e eeuw

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, boven-natuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.