BSD

Het oog van de Ziel

oog

"Zie, ik houd u vandaag zegen en vloek voor" (Deuteronomium 11:26).

"Zegen" is een erg belangrijk woord. We moeten weten dat er goedheid in de wereld is, en dat deze goedheid aan ons gegeven is en voor ons toegankelijk is gemaakt.

"Vloek" is ook een belangrijk woord. We moeten weten dat er negatieve dingen zijn, die we moeten verloochenen en verslaan. Dat is het waar het bij een moreel wezen om gaat: wetende dat er goed en kwaad is, het kennen van het ene en het andere, en het weten het eerste te omarmen en het laatste te verwerpen.

"U" is ook een zeer belangrijk woord. We moeten weten dat de keuze aan ons is, dat wij alleen verantwoordelijk zijn voor onze keuzes. Dat de wereld zich in ons hart en in onze handen bevindt.

"Vandaag" is ook belangrijk. Onze acties zijn niet een slag in het duister, zij worden in de hemel opgemerkt door een onzichtbare hand, opgeborgen voor het leven na de dood. De implicaties van onze keuzes zijn aanwezig en onverwijld.

Maar het belangrijkste woord in het Hebreeuws uit het hierboven aangehaalde vers is het drie letter werkwoord dat de zin opent - en waarmee de parasja Re'eh (Deuteronomium 11:26-16:17) begint, en waaraan de parasja haar naam ontleent. Het woord "zien."

Van al onze zintuigen en vermogens, is het zien het meest reëel en absoluut. Vandaar dat de wet (Talmoed, Rosh Hashana 27a) zegt dat "een getuige geen rechter kan zijn." Een rechter moet open staan ​​voor argumenten ter verdediging van de verdachte. Wanneer hij de gepleegde daad heeft gezien, dan zou hij als rechter snel de indruk hebben dat de man schuldig is - hij is niet meer in staat sympathie of rechtvaardiging op te brengen voor de daad.

Als we iets horen, ruiken of voelen of iets logisch afleiden, weten we dat het waar is. Maar het is nooit een absolute kennis. Er blijft altijd een voorbehoud, een flauw vermoeden van twijfel, een spoor van "ja, maar..." Maar niet als er iets is gezien. Het zien is de "perfecte ervaring."

Dit is de reden waarom de profeten de Messiaanse tijd beschrijven als een tijd van zien: "Je ogen zullen je Leraar zien" (Jesaja 30:20); "...en alle vlees zal samen zien dat de mond van God heeft gesproken" (ibid 40:5.). "Zien" is om een ​​wereld te bewonen in zijn ultieme staat van perfectie, een wereld die haar goddelijk doel heeft gerealiseerd en een totale en absolute kennis van zijn Schepper heeft bereikt.

Dus verkondigt de Tora: "Zie, Ik geef u vandaag zegen en vloek."

De zegen zien. Verwerf intieme, absolute kennis van de essentiële goedheid van je Schepper, je wereld, je eigen ziel. Het is daar; zie het.

De vloek zien. Zien dat het niet echt vervloekt is, want het kwaad is een non-entiteit, louter een afwezigheid, zoals het donker het terugtrekken van het licht is. Zien dat het alleen "bestaat" om je uit te dagen het te verslaan, alleen om je passie voor het goede uit te lokken, alleen om je diepste loyaliteit en overtuigingen en krachten te wekken. Zie wat het echt niet is en je zult het overwinnen. Zie wat het werkelijk is en je zult het transformeren tot een nog grotere zegen.

Zie jezelf. Weet wie en wat je bent, en weet dat je absoluut een kind van God bent, die je macht heeft verleend om Zijn partner te zijn in de schepping en om Zijn wereld te perfectioneren. Alle hindernissen en beperkingen, alle mislukking, komt alleen door het feit dat je je echte potentieel niet ziet. Zie jezelf, en er is niets wat je niet kunt bereiken.

Zie vandaag. Beschouw goedheid en goddelijkheid niet alleen als een abstract begrip; zie het in het hier en nu, zie hun nabijheid en mogelijkheid om hen te realiseren. Zie het vandaag aan het licht komen.

In de afgelopen jaren, werd de Rebbe herhaaldelijk gevraagd: wat er nog gedaan moest worden?

Abraham is hier geweest en ook Isaac en Jakob, Mozes en Aäron, David en Salomo, Elia en Ezra, Maimonides en de Baal Shem Tov. Ze deden elk hun ding om onze wereld een huis voor God te maken. We hadden onze Exodus, onze Openbaring op de Sinaï, we vestigden ons in het Beloofde Land, bouwden de Heilige Tempel, schreven een Talmoed, werden verstrooid naar de vier hoeken van de aarde, doorstonden ​​iedere test en denkbare beproeving, overleefden een Holocaust. Wat moet er nog gedaan worden?

Het is allemaal gedaan, zei de Rebbe. We moeten alleen onze ogen openen en zien.

Bron: The Eye of the Soul door Yanki Tauber.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Chassid is letterlijk een "vroom iemand", maar doelt op volgelingen van de Chassidische beweging, gesticht door Rabbi Yisroel Baal Shem Tov in het begin van de 18e eeuw

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, boven-natuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.