BSD

Het lied dat getuigt


song "En ik zal mijn aangezicht op die dag zeker verbergen... En nu, schrijf voor u dit lied op en leer het aan de kinderen van Israël, leg het in hun mond, zodat dit lied voor Mij als getuige zal zijn over de kinderen van Israël"- Deuteronomium 31: 18-19.

We leven in een wereld waar niets is wat het oppervlakkig lijkt te zijn, waarbij het bewustzijn van iedere entiteit op gespannen voet staat met de essentie en de reden van het bestaan.

De meest fundamentele zorg van elke soort en elke afzonderlijke entiteit is zijn eigen behoud. Voldoen aan zijn behoeften en wensen en van nature alle andere overwegingen willen overtroeven.

In werkelijkheid echter, "Alles wat de Heilige, gezegend is Hij, in Zijn wereld schiep, schiep Hij uitsluitend voor Zijn heerlijkheid" (Spreuken der Vaderen 6:11). Elke creatie is een radertje in God's plan, waarvan het doel is om glorie aan de Schepper te brengen.

We zijn hier om God te dienen. Maar ons instinct vertelt ons dat we hier zijn om onszelf te dienen.

De Tora en de Jood delen een unieke band, omdat ze beide uitzonderingen zijn op deze regel. De Tora is God's boodschap aan deze wereld; het heeft geen eigen egoïstische agenda. Elk woord geeft duidelijk uiting aan haar doel - het dienen van de Schepper. En de Jood? Duizenden jaren van antisemitisme, vernedering, vervolging en pogroms verdrijven al snel het idee dat zelfbehoud zijn belangrijkste motivatie is. In het hart van iedere Jood vlamt een goddelijke ziel, die erkent dat het dienen van God de ultieme roeping is, en alle persoonlijke behoeften, zelfs het leven zelf, is van ondergeschikt belang.

Deze relatie tussen de Joden en de Tora uit zich in de diepe liefde en het respect dat de Jood voor de Tora heeft. We zijn nu in het seizoen van de Hoge Feestdagen, waarin veel Joden die anders het hele jaar geen voet zetten in een huis van aanbidding nu een bezoek brengen aan hun synagoge. Let eens op deze kostbare joden als de Tora uit de Ark is genomen en aan hen voorbijgaat. Kijk als ze met liefde en eerbied haar fluwelen bekleding kussen. De zaterdagen van het afgelopen jaar zijn op de golfbaan doorgebracht... in de niet-koosjere restaurants... met de niet-Joodse echtgenote... Op dit moment niets van dit alles. Op dit moment, heeft de joodse ziel zijn heilige tegenhanger gevonden en deze waarheid liefdevol erkent.

"En ik zal mijn aangezicht op die dag zeker verbergen...."

God vertelde Mozes dat de dag zou komen dat Hij Zijn aangezicht zou verbergen, wanneer Zijn aanwezigheid en voorzienigheid volkomen zouden worden verborgen. Dit geldt in globale zin, maar zoals het geval is bij ieder woord van de Tora, is het ook waar in persoonlijke zin. Er komt een tijd dat God's aangezicht, dat in ieder van Zijn kinderen aanwezig is, verborgen zal zijn; wanneer sceptici zullen twijfelen aan het bestaan ​​van een Joodse ziel.

"Dus schrijf nu dit lied voor jezelf... opdat dit lied voor Mij als een getuige zal zijn ten aanzien van de kinderen van Israël"

Schrijf een Tora rol. Zie hoe de Jood het van nature eert. De getuigenis is onweerlegbaar. De Joodse ziel brandt nog steeds helder in de harten van de nakomelingen van Abraham.

"Leer het aan de kinderen van Israël, leg het in hun mond."

Nu de relatie van de Jood met God en de Tora is vastgesteld, is het tijd om dienovereenkomstig te leven. De bewondering voor de Tora mag niet worden verbannen naar de Hoge Feestdagen. Bestudeer de Tora en leg het in je mond. Uw levensstijl zal dan in harmonie met je ware zelf zijn.

Door Naftali Silberberg

Bron: The Song that Testifies

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.