BSD

Parasjat Naso

getal Parasjat Naso is de langste parasja en heeft 176 verzen.
Psalm 119 is de langste psalm en heeft 176 verzen.
Het Babylonische Talmoedtractaat Baba Batra is het grootste traktaat en heeft 176 bladzijden.

Op de eerste van de maand Nisan in het jaar 2449 werd de Tabernakel opgericht en ingewijd. Tijdens twaalf dagen brachten de vorsten van de twaalf stammen offers. Deze offers bestonden uit allerlei voorwerpen en dieren.

Als eerste wordt een zilveren schaal die 130 sjekel woog genoemd. De Hebreeuwse woorden voor een zilveren schaal (qa'arat kesef- qoef(100), ajin(70), resj(200), taw(400), kaf(20), samech(60) en peh(80)) hebben de getalswaarde van 930. Dit getal staat voor de jaren die Adam, de eerste mens heeft geleefd. Het getal 130 verwijst naar de leeftijd waarop Adam zijn gezin begon te stichten. (Genesis 5:3)

Vervolgens een zilveren fontein die 70 sjekel woog. De getalswaarde van de Hebreeuwse woorden (mizraq echad kesef- mem(40), zajin(7), resj(200), qoef(100), alef(1), chet(8), dalet(4), kaf(20), samech(60) en peh(80)) voor één zilveren fontein is 520. Het getal 520 verwijst naar Noach die op de leeftijd van 500 jaar een gezin begon te stichten en verwijst naar de 20 jaar voordat zijn kinderen geboren waren en waarin de wereld met de zondvloed werd veroordeeld. De 70 sjekel verwijzen naar de 70 volkeren die uit de zonen van Noach voortkwamen.

Een lepel van goud die 10 sjekel woog. De lepel correspondeert met de Tora die uit de Hand (kaf) van HaSjem gegeven is. Het gewicht van het goud dat 10 sjekel is, staat voor de tien geboden.

Het stierkalf correspondeert met aartsvader Abraham zoals het gezegd is in Genesis 18:7: 'En hij nam een stierkalf....'

De ram correspondeert met aartsvader Isaac zoals gezegd is in Genesis 22:13: 'En nam de ram en offerde het als een brandoffer in plaats van zijn zoon....'

Het lam correspondeert met aartsvader Jacob zoals gezegd is in Genesis 30:40: 'En Jacob scheidde de lammeren....'

Het geitenbokje diende als zondoffer om de verkoop van Jozef door zijn broers te verzoenen zoals het in Genesis 37:31 gezegd is: 'En zij slachtten een bokje.....'

Voor het vredeoffer werden 2 stieren, 5 rammen, 5 geitebokken en 5 lammeren geofferd.

De twee stieren corresponderen met Mozes en Aäron die vrede tussen het volk Israël en hun Vader in de hemel hadden gevestigd.

De vijf rammen, de vijf geitebokken en de vijf lammeren corresponderen met de drie typen van het volk Israël: de Priesters, de Levieten en Israël, en corresponderen met de Tora, de Profeten en de Geschriften. Het getal vijf dat drie maal in dit vers genoemd wordt, correspondeert met de vijf boeken van de Tora, met de vijf geboden die op de ene tafel van de 10 geboden geschreven zijn en de vijf geboden die op de andere tafel van de 10 geboden geschreven zijn.

Al het voorafgaande commentaar van Rasji op de offers van de vorsten heeft hij van Rabbi Moshe HaDarsjan. (Rasji op Numeri 7:18-23)

De twaalf vorsten brachten weliswaar inhoudelijk identieke offers, maar de intentie van elke vorst was uniek.

Jael

Aantekeningen

Home Malben

printer

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Talmoed is de Joodse mondelinge Tora omvattende de Mishna en de Gemorra. De Gemorra is een verslaglegging van discussies tussen joodse geleerden uit de derde tot en met de zesde eeuw van de gangbare jaartelling. De debatten in de Gemorra zijn zeer uitgebreid en gaan over allerlei onderwerpen zoals wiskunde, recht, geschiedenis enzovoorts. Betreffen het uitspraken over de leer dan spreekt men van 'halacha' waar de term 'halachisch' van is afgeleid. Andere uitspraken worden 'agada' genoemd en behelzen meer verhalende zaken. Mishna is mondelinge Tora door God aan Mozes gegeven, uiteindelijk gecodificeerd door Rabbi Akiva, zijn leerling Rabbi Meir, en zijn leerling Rabbi Yehuda HaNassi, 1e tot 2e eeuw van de gewone jaartelling.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.