BSD

Ik houd meer van jou dan jij van mij

love

Het is de tijd van het jaar waarin we herinnerd worden aan ons huwelijk. De profeten wijzen erop dat God ons trouwde op de Sinaï, vermanen ons voor ons verraad en beloven dat er goede tijden in het verschiet liggen.

Je kunt meestal wel vertellen wanneer twee mensen verliefd zijn, maar de beste manier om een ​​echtpaar te kennen is door hun ruzies. Dit zijn ruzies die je nergens anders zult zien, om de eenvoudige reden dat ze ergens anders geen betekenis hebben, behalve binnen de context van het huwelijk.

We vinden een dergelijke ruzie in de parasja van deze week. (Eigenlijk heeft de ruzie twee verschillende vormen, door onze wijzen op verschillende manieren uitgelegd, maar ik geloof dat het om dezelfde ruzie gaat.)

Het meningsverschil betreft de instructies van God aan Mozes om oorlog te voeren tegen de Midianieten. "Neem voor de Israëlieten wraak op de Midianieten," (Numeri 31:2) zegt God tegen Mozes. Maar wanneer Mozes deze instructies overbrengt aan het volk, vertelt hij hen dat ze oorlog gaan voeren "om de wraak van God aan Midian te voltrekken" (Numeri 31:3b). Wie is de beledigde partij, God of Israël?

De Midrash Tanchoema legt uit: de Midianieten zorgden ervoor dat het volk van Israël de zonde beging de afgod Peor te aanbidden, waardoor God Zijn volk strafte met een plaag. Dus vertelt God Israel: "Jullie hebben met hen een rekening te vereffenen, want zij zorgden ervoor dat Ik je kwaad deed." Waarop Mozes antwoordt:" Meester van het Universum! Als we onbesneden waren, afgodendienaars, of de geboden hadden geweigerd, dan zouden de Midianieten ons niet hebben gehaat. Ze vervolgen ons alleen op grond van de Tora en de voorschriften die U ons hebt gegeven. Bijgevolg de wraak is aan U....."

Rashi heeft een andere kijk op de tegenstrijdigheid, en deze visie is opgepakt door de Chassidische meesters: God ziet de oorlog tegen Midian als de wraak van Israël, want God's belangrijkste zorg is voor Zijn volk; het volk van Israël ziet de oorlog als de wraak van God, want ze zijn alleen bezorgd over de eer van God.

Typische echtelijke ruzie logica. Echtgenoot: "Hoe kun je mij dat aandoen? Wanneer je op die manier handelt, word ik boos op je, en dan doe ik je pijn. Ik zal je nooit vergeven dat jij ervoor zorgde dat ik de vrouw die ik liefheb pijn moest doen." Vrouw:" Als je me niet zou hebben getrouwd, zouden we niet zo speciaal zijn voor elkaar, en het zou je niet zo veel pijn hebben gedaan toen ik zo handelde. Dus het is allemaal jouw schuld."

Of de keerzijde van dit argument, net zo (on) logisch: "Ik houd meer van jou dan jij van mij!" "Nee! Ik houd meer van jou dan jij van mij! "

We hebben op die manier al voor meer dan 3300 jaar geruzied.

Door Yanki Tauber.

Bron: I Love You More Than You Love Me.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, boven-natuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.