BSD

Parasjat Choeqat

'Dit is de verordening van de Tora', Numeri 19:2

De parasja opent met de verordening van de rode heifer (koe). Deze verordening is niet te begrijpen. Hoe is het mogelijk dat het as van de rode heifer de onreine reinigt en de reine onrein maakt?

Rasji schrijft hier dat de satan en de volkeren van de wereld Israël hoonden door te zeggen: 'Wat is dit voor een wet en wat voor doel heeft deze wet?' Daarom gebruikt de Tora hier het woord 'choq' dat verordening of statuut betekent. HaSjem heeft het bevolen en je hebt er geen recht op om dit aan te vechten.

Het woord voor verordening, 'choq' komt van het woord 'chaqiqah' dat wetgeving en ook ingegrift kan betekenen.

Het is mogelijk om letters met inkt op perkament te schrijven en het is mogelijk om letters in steen te beitelen. De letters die met inkt op het perkament zijn geschreven vormen een toevoeging op het perkament, terwijl de letters die in de steen gebeiteld zijn een onafhankelijk deel van de steen zijn geworden. De steen en de letters zijn een eenheid geworden.

Er bestaan twee manieren om letters in steen te griffen.

Op de eerste manier worden de letters zo in de steen gegrift en dat zij een houvast aan de steen hebben. Hierin lijken deze letters enigszins op de letters die op perkament geschreven zijn.

Op de tweede manier worden de letters door de steen heen gegrift zodat er openingen in de steen ontstaan. Op deze manier hebben de letters geen houvast aan de steen en bestaat er geen relatie tussen de letters en de steen. De letters zijn hier veel hoger. Op deze tweede manier waren ook de tien geboden in de twee stenen tafelen gegrift.

Deze twee soorten van 'griffen' verwijzen naar twee soorten van 'choeqim', wetten. Het griffen dat op de bovenlaag van de steen aangebracht wordt, verwijst naar de wetten die met enige logica begrepen kunnen worden.

Het griffen dat van de bovenkant tot aan de onderkant van de steen heen gaat, verwijst naar een wet die met geen enkele mogelijkheid door het menselijke verstand begrepen kan worden. En dat is de 'verordening van de Tora': van de rode heifer.

HaSjem heeft alleen aan Mozes de betekenis van de verordening van de rode heifer bekend gemaakt.

In totaal zijn er tien rode heifers. De eerste rode heifer was bij Mozes, de tweede door Ezra de Schrijver en vervolgens waren er zeven rode heifers tot de verwoesting van de tweede Tempel en de tiende rode heifer zal er bij de komst van de Messias zijn. Dat dit spoedig in onze dagen mag geschieden!

In het boek Numeri wordt het tweede en het veertigste jaar van het verblijf van het volk Israël in de woestijn beschreven. Met parasja Choeqat zijn wij in het veertigste jaar aangekomen. Tijdens het veertigste en laatste jaar kwamen Mirjam en Aäron, de zus en broer van Mozes, te overlijden.

Mirjam overleed 127 jaar oud in de maand nisan in Kadesj. Met haar overlijden hield de bron van Mirjam, die het volk veertig jaar lang van water had voorzien, op. Het volk had dorst en klaagde opnieuw. Het water dat uit de rots tevoorschijn kwam kreeg de naam Mee Meriba, water van het redetwisten.

Aäron overleed 123 jaar oud op de berg Hor op de eerste van de maand Av. (Numeri 33:38). Met het overlijden van Aäron verdwenen de Wolken van de Glorie. Deze Wolken effenden onder andere de weg voor het volk Israël in de woestijn, behalve de drie bergen die met de Tora te maken hadden: de berg Sinaï waarop de Tora is ontvangen, de berg Hor waarop Aäron, de hogepriester is overleden en begraven en de berg Nebo, de berg waarop Mozes is begraven.

De Kanaänitische koning van Arad (=Amalek) had vernomen dat Aäron de hogepriester was overleden en dat de Wolken van Glorie waren verdwenen. Hij nam de kans waar om tegen het volk Israël ten strijde te trekken. Echter HaSjem was met het volk Israël en vernietigde dit Kanaänitisch volk.

Gebruikte literatuur: Choeqat, Gesprek 1 uit Ma'ajan Chaj, Gesprekken van de Lubawitscher Rabbi over de wekelijkse portie. Het commentaar van Rasji

Jael

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.