De maand Tevet

BSD

De maand Tevet is de tiende maand vanaf de maand nisan en zoals wij gezien hebben behoren de eerste dagen van deze maand nog bij het Chanoekafeest. Deze dagen zijn de enige blijde dagen die deze maand kent. De maand tevet is een maand die vele trieste dagen kent.

De 8e tevet

Vertaling van de Tora vanuit joods perspectief.

Zo is de 8e tevet een trieste dag voor het joodse volk omdat op deze dag de vertaling van de Tora in het Grieks voltooid werd. De toenmalige Griekse koning Ptolomeus 1) was een geleerde koning. Hij bezat vele boeken in vele talen, echter een versie van de Tora ontbrak in zijn verzameling. Hij, de jodenhater, stuurde gezanten uit om hem 72 oudsten, geleerde rabbijnen, te brengen zonder de reden van hun komst naar Alexandrië bekend te maken. Koning Telmi plaatste iedere rabbijn in een aparte kamer en de koning kwam zelf iedere rabbijn persoonlijk melden wat de bedoeling was. De koning gaf elke rabbijn de instructie om de Tora in het Grieks te vertalen. De rabbijnen konden geen onderling overleg plegen. Koning Telmi was er zeker van dat er verschillen zouden bestaan tussen de vertalingen en dat hij hiermee een goede reden in de hand had om de joden en hun geloof te kunnen bespotten. Eveneens zou hij de gelegenheid hebben om de joden te kunnen straffen door de verschillen in de details en gebrek aan eenheid.

Het was inderdaad een zeer moeilijke opdracht om de Tora, de vijf boeken van Mozes, op een goede manier in het Grieks te vertalen. De Tora valt immers niet te vertalen. De Hebreeuwse taal van de Tora kent namelijk niet alleen een letterlijke vertaling, het kent ook nog drie andere lagen van begrip die dieper in de taal verborgen liggen. Ook de letterlijke of eenvoudige betekenis kan soms op meerdere manieren vertaald worden. In zulke gevallen is er een beschrijving noodzakelijk.

Je zult inmiddels wel begrijpen dat voor een goed verstaan en begrip van de Tora, kennis van de Hebreeuwse taal onmisbaar is. Een vertaling geeft slechts een minimale en onvolledige weergave van de Tora weer. Een vertaling kan dan ook geen basis vormen voor allerlei afgeleide regels.

Ondanks deze moeilijke opdracht van de Griekse koning, heeft als altijd HaSjem weer geholpen. HaSjem heeft er voor gezorgd dat al die 72 rabbijnen een identieke vertaling zouden afleveren om eventuele spotternij over de heilige Tora en het joodse volk te voorkomen. Deze 8e tevet is dan ook als een vastendag ingesteld en er wordt alleen door tsaddikim gevast.

De 9e tevet

Op deze dag zijn Ezra de schrijver en Nehemia de zoon van Chachalja overleden. Ezra en Nehemia hadden een deel van het joodse volk uit de Babylonische ballingschap weer terug naar het land Israël gebracht. Zij waren de grote leiders van het joodse volk in Israël en zij begeleidden hen in alle aspecten van het leven. Op 9e tevet ontstond er een groot gat voor het joodse volk omdat er helaas geen andere grote leiders aanwezig waren die hen goed konden opvolgen. Ook op deze dag zijn er enkelen die vasten.

De 10e tevet, 23 december 2012

Brandende Kaars Deze vastendag is een herinnering aan het begin van het beleg om Jeruzalem door Nebukadnezar, de koning van Babel, tijdens de eerste Tempel periode. Dit beleg mondde bijna anderhalf jaar later uit in de verwoesting van de Tempel op de 9e Av.

Het vasten vangt met zonsopgang aan en duurt tot zonsondergang van dezelfde dag. Op deze dag is het verboden om te eten en te drinken. Tevens is 10e tevet vastgesteld als de dag van de algemene kaddiesj. Kaddiesj is het gebed dat over de doden gezegd wordt. Dit gebed is overwegend in het Aramees geschreven en is in wezen een lofprijzing op HaSjem. Daar er velen zijn wier sterfdag onbekend is, bijvoorbeeld joden die in de gaskamers tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen, is deze 10e tevet ingesteld om al deze overledenen te herdenken. Als aandenken aan hen wordt er op deze dag een herinneringskaars voor hen aangestoken. Deze kaars brandt een etmaal, 24 uur lang.

Tijdens het leven wordt de geboortedag, de verjaardag gevierd, maar bij het overlijden van een persoon wordt de sterfdag de jaarlijkse herinneringsdag.

Bij de maand tevet hoort het sterrenbeeld steenbok. In het Hebreeuws heet dit sterrenbeeld “gdi” en dit is een geitebokje. Juist nu in deze maand na al de regen die er vanaf de maand chesjwan in een goed regenjaar is gevallen, beginnen de velden weer te groenen en worden de eerste geitebokjes geboren. Een overvloed van gras voor de geiten. Ook hier in de natuur kunnen wij de grote hand van HaSjem waarnemen.

1) Koning Ptolomeus de Tweede regeerde als koning van het Helleense koningshuis over Egypte in Alexandrië. Dit koningshuis regeerde in de periode van 323-30 voor de gangbare jaartelling. Koning Telmi de Tweede regeerde van 285-247 voor de gangbare jaartelling. De vertaling van de Tora zal dan in deze periode hebben plaatsgevonden.

Geschreven door Jael.

Aantekeningen

Home Malben

printer

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.