BSD

De maand eloel

Bron: Familie Sivan De maand eloel is de zesde maand vanaf de maand nisan en tevens de laatste maand van het joodse kalenderjaar Omdat eloel de laatste maand voor het joodse nieuwjaar is, staat deze maand in het teken van bekering en het vragen om genade en erbarmen als voorbereiding op het nieuwjaar dat op 1 en 2 tisjre begint.
Met 1 eloel vangt de periode van veertig dagen aan. Deze veertig dagen staan bekend als de veertig dagen van goede wil. Het is tevens de periode dat Mozes veertig dagen en nachten de berg op was om vergeving voor de zonde van het gouden kalf te vragen en op Grote Verzoendag, 10 tisjre, kwam Mozes met de nieuwe twee stenen tafelen de berg af als teken van vergeving van de zonde van het gouden kalf.

In de maand eloel komt als het ware de Koning naar het veld. De Koning bevindt zich onder de mensen en alle poorten van de hemel zijn nu geopend. Het enige wat wij moeten doen is naar de Koning toe gaan en al onze gebeden voor Hem uitstorten. De gebeden worden juist in deze maand meer dan in de andere maanden van het jaar gehoord. Ook al onze andere inspanningen voor het terugkeren naar de Koning werken beter uit.
De maand eloel is de maand waarin een ieder zelfonderzoek doet. Een ieder spant zich in om tot de Koning terug te keren door middel van gebed, bekering en het geven van geld aan de behoeftigen, zie de afbeelding respectievelijk links onder, midden boven en rechts onder. Deze drie vernietigen het kwade oordeel.
In de maand eloel worden de zogenaamde slichot gezegd. Er zijn gemeenten die de slichot de hele maand eloel zeggen of alleen het laatste gedeelte van de maand eloel, behalve dan op sjabbat. Dit vergt ook een extra inspanning omdat deze of om even na middernacht of voor het dagelijks ochtendgebed worden gezegd. Deze slichot zijn gebeden om genade en ontfermen voor vergeving van de zonden van het afgelopen jaar en gebeden om een goed en zoet nieuwjaar in te mogen gaan.
Ook wordt er in sommige gemeenten dagelijks op de ramshoorn geblazen, echter niet op sjabbat. De klanken van de ramshoorn doen de inwendige mens sidderen en is bedoeld als oproep tot terugkeer naar de Koning Op de laatste sjabbat van het joodse kalenderjaar, wordt de wekelijkse portie Nitsavim gelezen. Deze portie bevindt zich in Deuteronomium 29:9 tot 30:20. De openingswoorden van deze portie luiden:

Deuteronomium 29:9 tot 15
9 Houd daarom de woorden van dit verbond, en doe ze, opdat u verstandig zult handelen in alles wat u doet.
10 U staat heden allen voor het aangezicht van de HEERE, uw God: uw stamhoofden, uw oudsten en uw beambten, alle mannen van Israël,
11 uw kleine kinderen, uw vrouwen, en uw vreemdeling die in het midden van uw tentenkamp is, van uw houthakker af tot uw waterputter toe,
12 om het verbond van de HEERE, uw God, en Zijn vervloeking, binnen te gaan, dat de HEERE, uw God, heden met u sluit,
13 opdat Hij u heden voor Zichzelf tot een volk bevestigt, en Hij voor u tot een God is, zoals Hij tot u gesproken heeft en zoals Hij uw vaderen, Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft.
14 En niet alleen met u sluit ik dit verbond en deze vervloeking,
15 maar met hem die hier heden bij ons staat voor het aangezicht van de HEERE, onze God, en met hem die hier heden niet bij ons is.

Dit is nog een teken om je klaar te maken en voor te bereiden op het naderende nieuwjaar.

De maand eloel wordt ook in Nehemia 6:15 genoemd: "De muur werd op de vijfentwintigste van de maand Elul voltooid, na tweeënvijftig dagen.."

Het oude jaar met al haar verwensingen is voorbij gegaan....

Noot: Deze zin wordt tijdens het naderende nieuwjaar wel gezegd omdat men graag het nieuwe jaar zowel met vernieuwde krachten als met een schone lei wil beginnen.

Geschreven door Jael.

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.