BSD

De zomermaand Av

De maand av bestaat uit twee letters en wel de eerste twee letters van het Hebreeuwse alfabet: alef
(א) en bet (ב). De alef staat voor Edom. Edom begint met een alef en de bet staat voor Babel. Deze twee volken hebben de Tempels verwoest. Babel/Babylonië heeft de eerste Tempel verwoest en Edom= Romeinen heeft de tweede Tempel verwoest.
De eerste av is de sterfdag van Aaron de Hogepriester. Numeri 33: 37 -39.

De 9 Av

De 9 av is de moeilijkste dag van het hele joodse jaar. Wanneer iemand somber of bedroefd is wordt wel eens gezegd dat het bij die persoon 9 av is. De wijzen hebben gezegd dat vanwege vijf gebeurtenissen die onze voorvaderen zijn overkomen wij op deze dag vasten.

Als eerste wordt de zonde van de tien verspieders genoemd. Numeri 14:1-4. Van de twaalf verspieders die waren uitgezonden om het land Israël te verkennen, waren er tien verspieders die meedeelden dat het onmogelijk is om het land te veroveren. Vanwege het ongeloof in HaSjem werd die generatie het binnengaan van het land Israël ontzegd. De verspieders waren veertig dagen onderweg geweest en voor elke dag werd een jaar geteld. Het volk Israël moest veertig jaar in de woestijn rondtrekken totdat deze hele generatie verdwenen zou zijn. Dit alles gebeurde op 9 av. Elk jaar stierf een gedeelte van deze generatie in de woestijn op 9 av.

Een tweede ramp is de verwoesting van de eerste Tempel. De eerste Tempel heeft 410 jaar bestaan en is vanwege de afgodendienst die door het volk Israël werd bedreven, verwoest. Naar de profeten die tot een terugkeer tot de bronnen opriepen, werd helaas niet geluisterd.

Een derde ramp is de verwoesting van de tweede Tempel. Deze Tempel die na zeventig jaar ballingschap weer herbouwd was, heeft 420 jaar bestaan en is door onderlinge ongegronde haat te gronde gegaan. Tot op de dag van vandaag is deze nog niet herbouwd.

De vierde gebeurtenis betreft de val van Betar. Na de verwoesting van de tweede Tempel was Betar als enige grote stad in de buurt van Jeruzalem overgebleven. De Romeinen slaagden er in eerste instantie niet in om deze stad te veroveren. Bar Kochba's heldendaden hielden de Romeinen tegen. Echter na 52 jaar kwam er een keer in de oorlog en viel Betar in handen van de Romeinen.
De vijfde ramp op 9 av was dat keizer Hadrianus in het jaar 135, 65 jaar na de verwoesting van de tweede Tempel, heel Jeruzalem met de grond gelijkmaakte. Daarna richtte hij een nieuwe stad op die Aelio Capitolina als naam kreeg. Joden werd de toegang ontzegd.

Nog enkele andere rampen die het joodse volk op 9 av door de eeuwen heen hebben doorgemaakt zijn:

  1. In 1290 werden de Joden Engeland uitgezet. Ook die gebeurtenis is verbonden aan de 9e av.
  2. Twee dagen voor de 9e av werd het Alhambra decreet in 1492 in Spanje afgekondigd. Dit decreet hield in dat de Joden uit Spanje werden verdreven en dat velen die daaraan geen gehoor gaven werden afgeslacht.
  3. In 1914 werd op de 9e av (1 augustus op onze westerse kalender) door de Duitsers de oorlog verklaard aan Rusland. De 1e wereldoorlog leidde tot een ongekende verwoesting in heel Europa en was de opmaat naar de 2e wereldoorlog en de Holocaust.
  4. Op de avond van de 9e av in 1942 begon de massa deportatie van Joden uit het Warschau getto naar het vernietigingskamp Treblinka.
  5. De uitzetting van de joodse bevolking uit Gush Katif in 2005.

Gebruiken op de vastendag van 9 Av

De Heilige Tempel. Bron: Familie Sivan Het vasten van 9 av duurt van zonsondergang tot de zonsondergang van de volgende dag. Behalve dat er niet gegeten en gedronken mag worden, zijn er nog enkele andere onthoudingen waaronder het verbod van het dragen van leren schoenen.
Voordat het vasten begint wordt er een zogenaamde afsluitende maaltijd gehouden. Deze maaltijd bestaat meestal uit een hardgekookt ei of linzen. Deze maaltijd wordt niet gezamenlijk aan tafel genuttigd, maar een ieder zit apart op een kruk o.i.d. , als teken van rouw. Ook in de synagoge wordt na het avondgebed op krukken of andere lage stoelen de rol van Klaagliederen voorgedragen. De rol van Klaagliederen is door de profeet Jeremia geschreven en is in alfabetische volgorde opgesteld. Hierbij zijn alle letters van het Hebreeuwse alfabet gebruikt om aan te duiden dat het volk alle letters van de Tora heeft overtreden.


Ook na het ochtendgebed, met toegevoegde gebeden van de vastendag, worden er klaagzangen op lage stoelen gelezen. Naast Klaagliederen zijn er door de eeuwen heen vele klaagzangen door Joodse dichters gecomponeerd.

Al deze moeilijke dagen van rouw kan een mens somber en bedroefd maken, maar gelukkig kent de joodse traditie ook troost en hoop. Op elke sjabbat tussen 9 av en het joodse nieuwjaar in de maand Tisjre, zeven in getal, wordt tijdens de profetenlezing over troost gesproken. De eerst volgende profetenlezing op de sjabbat na 9 av komt uit Jesaja 40: Troost, troost Mijn volk.

Ter afsluiting een verhaal over Napoleon.1) Er wordt verteld dat Napoleon eens bij een synagoge langs kwam. Hij zag daar Joden op de vloer zitten die in diepe rouw gedompeld waren. Toen hij naar de betekenis van dit vreemde gedrag vroeg, legde men hem uit dat het die dag 9 av was en dat zij het verlies van de Heilige Tempel betreurden. De reactie van Napoleon was dat elk volk dat een gebeurtenis die duizenden jaren geleden heeft plaats gevonden kan betreuren, dat een dergelijk volk op een dag weer naar hun land zal terugkeren.

Dat de derde Tempel spoedig met hulp van HaSjem in onze dagen mag komen.

1) Uit een artikel van Rabbi Pinchas Winston Jerusalem the Center Stage.

Psalm 137 vers 5 en 6

Als ik u vergeet, Jeruzalem, laat dan mijn rechterhand zichzelf vergeten.
Laat mijn tong vastkleven aan mijn gehemelte, als ik niet aan u denk.

De 15 Av

Er zijn geen grotere feestdagen voor Israël dan 15 av en de Grote Verzoendag.(Uit talmoedtractaat Ta'aniet). Op de Grote Verzoendag kwam Mozes met de nieuwe stenen tafelen van de berg Sinaï af. Dat betekende dat de zonde van het gouden kalf was vergeven.

Op 15 av was de zonde van de verspieders vergeven. Ieder jaar stierf op 9 av een gedeelte van de generatie die het advies van de verspieders had aangenomen, gedurende de veertig jaar dat het volk Israël in de woestijn verkeerde. Echter in het laatste jaar had HaSjem erbarmen over het volk en stierf niemand op 9 av. Eerst dacht het volk Israël dat zij een fout hadden gemaakt in de berekening van de kalender. Toen de 15 av kwam, wanneer het volle maan is, begreep het volk Israël dat het oordeel opgeheven is en dat zij het leven als geschenk hadden ontvangen. Er bestaat geen grotere vreugde en blijdschap dan over vergeving van zonden.

Naast de vergeving van de zonde van de verspieders zijn er nog andere goede redenen waarom 15 av als een feestdag wordt beschouwd. Enkele van die redenen betreffen de opheffing van twee huwelijksbeperkingen. In het begin bestond er een verbod om iemand uit een andere stam te huwen. De dochters van Tslofchad in Numeri 27:1-11 zijn hier een voorbeeld van. Nu werd echter toegestaan om binnen een andere stam te huwen. Tevens werd de ban die over de stam Benjamin was uitgeroepen naar aanleiding van de gebeurtenis met een bijvrouw (Richteren 19-21) opgeheven. De stam van Benjamin werd door de ban met uitsterven bedreigd. Deze opheffingen geschiedden op 15 av.

Nog een andere reden dat 15 av een feestdag is, is dat op deze dag de Romeinen eindelijk toestemming gaven om de gevallenen bij de slag van de stad Betar te begraven. Een wonder hierbij was dat de lichamen van de gevallenen die, na een lange tijd in het veld te hebben gelegen, in tact waren gebleven.

Deze blijde dag van 15 av is bij uitstek een dag waarop veel huwelijken worden ingezegend. Het gebruik van het breken van een glas op een bruiloft ligt in Psalm 137. Op de dag van mijn vreugde wordt Jeruzalem niet vergeten, de stad waarin de Tempels verwoest zijn.

Vanaf 15 av beginnen de nachten te lengen en de zomerhitte neemt af. Ook hangt de geur van de komende feestdagen in de maand Tisjre in de lucht. In sommige joodse gemeenten is het een gebruik om elkaar vanaf 15 av alvast een goed nieuwjaar toe te wensen.

Geschreven door Jael.

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.