Jom Kippoer: Vrees of Vreugde

Bron: Breslev.co.il Mensen zijn zo bang voor Jom Kippoer. Waar zijn ze bang voor? Het vasten? De hele lange dag in de synagoge te moeten verblijven? De afronding van de Hemelse Uitspraken die op Rosh Hashana zullen plaatsvinden?

Let op - de Gemorra in traktaat Taanit zegt dat het Joodse volk geen gelukkiger dagen kent dan de 15e Av en Jom Kippoer. Iedereen weet dat de 15e Av een speciale dag is voor huwelijken en verlovingen, een dag waarop schitterende dingen gebeurden in de geschiedenis van ons volk, Maar wat is er zo prachtig aan Jom, Kippoer? Waarom vrezen mensen deze ontzagwekkende dag?

Stel je voor dat je de bank $ 3 miljoen schuldig bent. De bank manager vraagt je of je op zijn kantoor wilt komen en doet je het volgende voorstel - als je 24 uur lang je berouw toont dat je de bank zoveel schuldig bent dat hij er dan een streep door zal halen. Wie zou een dergelijke dag niet als een feestdag beschouwen? Na 24 uur ben je niets meer verschuldigd! Je hebt een dag van financiële clementie; geen schulden meer!

Jom Kippoer is de "Dag van Verzoening" - de dag van spirituele clementie, dat wil zeggen wanneer hij waarachtig teshuva doet. Geen spirituele schulden meer! Het is dan ook geen wonder dat de Gemorra zegt dat het de beste dag van het jaar is.

Teshuva is altijd doeltreffend en het maakt niet uit hoe ernstig de overtreding is. Laten we daarom niet wachten tot Jom Kippoer om een dag van vreugde en verzoening te hebben. Elke dag kan dat zijn. Met dagelijks hitbodedut en een gezamenlijke inspanning om jezelf te oordelen, worden je zonden je vergeven en ben je vrij van al het lijden en de testen die je tot nu toe hebben gekweld.

Met dagelijkse teshuva en zelf onderzoek, staat iemand op Jom Kippoer, gereinigd van alle zonden, voor Hashem. Hij zal zijn Dag van Oordeel doorbrengen met een glimlach op zijn gezicht, want hij heeft niet gewacht tot het laatste moment om teshuva te doen. In dat geval zou hij alle slechte gedachten, woorden en daden over de laatste 365 dagen moeten herinneren en belijden! Hoe kan hij zich ooit elk klein vergrijp herinneren van drie, zes of negen maanden geleden? Onmogelijk!

Door consistent dagelijks hitbodedut te doen kan iemand tijdens zijn leven alles herstellen. Hij verlaat deze wereld zo zondeloos als een pas geboren baby. Hij hoeft niet geoordeeld te worden of een reincarnatie te ondergaan. Hij zal een geweldige beloning ontvangen voor zijn dagelijkse hitbodedut.

Er was een Breslever chassid die op sterven lag. De vertegenwoordigers van de begrafenis-onderneming kwamen bij hem, zoals dat gebruikelijk is in een dergelijke situatie, om hem te helpen bij het belijden van zijn zonden voordat hij sterft. De stervende chassid opende zijn ogen en vroeg, "Zeg mij hoe het mij mogelijk is al de zonden van mijn leven in mijn laatste zwakke momenten te belijden? Elke dag deed ik een uur hitbodedut. Vandaag deed ik dit ook; ik deed teshuva voor de verkeerde dingen op de laatste dag van mijn aardse bestaan... Ik heb beleden alles wat ik moest belijden..." Daarna zei hij "Shema Israel", sloot zijn ogen en stierf.

Hoe kan iemand zo'n verbazingwekkende kalmte bereiken op zijn sterfbed? Daar is maar één mogelijkheid namelijk door elke dag van zijn leven hitbodedut te doen. Wanneer we hierover nadenken dan zien we dat het niet mogelijk is dat iemand al zijn zonden, gedurende zijn leven begaan in woorden daden en gedachten, kan herinneren, belijden en hierover berouw tonen.

Verwar zichzelf veroordelen niet met zichzelf straffen! De essentie van iemands zelf onderzoek is niets anders dan zichzelf te vragen of hij iets verkeerds deed; zo ja, dan moet hij zijn verkeerde daden erkennen en belijden. Hij vraagt dan Hashem hem te vergeven en om hem te helpen zijn tekortkomingen te corrigeren. Dat is alles! Zijn zonden zijn hem dan vergeven en hij wordt beloond voor zijn doen van teshuva.

De Gemorra leert dat vanwege iemands teshuva de hele wereld gratie ontvangt! We kunnen op geen enkele wijze de grootte van Hashem's genade doorgronden. We kunnen nu begrijpen waarom de Zohar zegt dat net zoals de grootheid van Hashem ons verstand te boven gaat dat ook geldt voor de genade van Hashem!

Het leven wordt overstroomt met testen en beproevingen, in het bijzonder tijdens de puberteit wanneer de lichamelijke verlangens overstelpend zijn. Pubers weten niet altijd hoe ze met deze lichamelijke verlangens om moeten gaan noch bezitten zij de instrumenten om hun machtige yetzer hara (kwade neiging) te overwinnen. Wanneer zij Hashem dagelijks zouden "ontmoeten", hun hart voor Hem zouden openen en Hem alles vertellen wat er in hun leven gebeurt, dan zouden zij de groeiende kwade neiging te slim af zijn. Zonder hitbodedut, zijn de testen waarmee ze te maken krijgen onoverkomelijk.

Pubers die opgegroeid zijn in een Tora omgeving worden in het bijzonder in verlegenheid gebracht wanneer zij advies willen vragen aan mensen die zij kennen, omdat zij vrezen dat hun geweldige kwade neiging bewijst dat ze slecht, ongezond en niet meer te verbeteren zijn. Zij zijn geconditioneerd te geloven dat iemand met tekortkomingen iets verschrikkelijks is. Echter niemand geeft hen de middelen om zichzelf te sterken. Zij proberen te verbergen wat zij voelen en doen. In een poging om zelf met hun problemen om te gaan - zonder met Hashem te praten en om Zijn hulp te vragen, vallen zij zelfs terug, omdat hen het spirituele uithoudingsvermogen ontbreekt om te vechten tegen hun kwade neiging.

Zonder hitbodedut hebben we moeite om de testen en beproevingen in deze wereld te verdragen! Deze wereld is een moeilijk gevechtsterrein voor iedereen die niet dagelijks hitbodedut doet. Rebbe Nachman van Breslev leerde dat hitbodedut het krachtigste wapen is dat iemand heeft. Hoe kan iemand zonder een krachtig wapen een gevecht winnen?

De Gemorra leert dat we dagelijks worden geconfronteerd met de uitdagingen van onze krachtige kwade neiging; zonder de hulp van Hashem kunnen we daar niet tegen op. Hashem helpt hen die zich tot Hem wenden en om Zijn hulp vragen; Hashem wendt zich niet af van hen die Hem zoeken, zelfs al wandelen zij voor de eerste keer in hun leven op Jom Kippoer naar de synagoge.

Geschreven door Rabbi Arush. Uit het Hebreeuws vertaald door Rabbi Lazer Brody. Vertaald uit het Engels door de webmaster.

Bron: Yom Kippur: Fear or Joy?

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Chassid is letterlijk een "vroom iemand", maar doelt op volgelingen van de Chassidische beweging, gesticht door Rabbi Yisroel Baal Shem Tov in het begin van de 18e eeuw

Gemorra is de zorgvuldige bewerking, in de 2e tot 5e eeuw van de gewone jaartelling, van de Mishna, die dient als het fundament van de Joods wet.

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Hitbodedut is een ongestructureerde, spontane en op de persoon gerichte vorm van gebed en meditatie onderwezen door Rebbe Nachman of Breslov. Door hitbodedut krijgt men een persoonlijke relatie met God en een beter begrip van zijn persoonlijke motieven en aspiraties.

Jom Kippoer is de Grote Verzoendag.

Mishna is de mondelinge Thora door God aan Mozes gegeven, uiteindelijk gecodificeerd door Rabbi Akiva, zijn leerling Rabbi Meir, en zijn leerling Rabbi Yehuda HaNassi, 1e tot 2e eeuw van de gewone jaartelling.

Rosh ha Shanah is het Joods Nieuwjaar. Valt meestal in de maand September van onze kalender. Inde Joodse kalender is het op de eerste 2 dagen van de maand Tishrei.

Shema Israël zijn de eerste twee woorden uit het midden van het morgen- en avondgebed. Het legt de nadruk op het monotheïsme van het Judaïsme: "Hoor, o Israël! Hashem is onze G-d, Hashem is een"(Deuteronomium 6:4).

Teshuva is letterlijk "terugkeren"; het betreft het proces van boetedoening voor de begane zonden. Hierdoor verandert hij als mens door in plaats zichzelf te dienen gaat hij Hashem en de naaste dienen. Er zijn vier stappen in het Teshuva proces: 1. Belijden aan Hashem wat hij verkeerd gedaan heeft. 2. Berouw tonen dat hij tegen Hashem's wil heeft gehandeld. 3. Aan Hashem vergeving vragen zoals een kind aan zijn vader om vergeving vraagt. 4. De verplichting op zich nemen om zijn uiterste best te doen niet weer terug te vallen.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.

Yetzer hara ook wel kwade neiging. Het kwaad. Satan.