Onvoorwaardelijk verzet

Bron: Breslev.co.il De woorden van de echte tzaddikim zijn altijd relevant en actueel, zoals we zien in het verbazingwekkende Chanoeka bericht, van de Lubavitcher Rebbe, van meer dan 50 jaar geleden.

Chanoeka, 5716 (1955)

Chanoeka herinnert aan de herinwijding van de Heilige Tempel, die verontreinigd was door de heidense heersers van het Heilige Land en hun geassimileerde collaborateurs.

Het wonder van Chanoeka werd, ondanks de overweldigende overmacht, veroorzaakt door het zelfopofferende verzet door de Hasmoneeën.

Bij de toepassing van de lessen van Chanoeka voor vandaag, voorzover dit het dagelijkse leven van de Joodse individu en gemeenschap betreft - en dit is overigens het doel van al onze feestdagen - is een aantal aspecten vooral opmerkelijk.

Ten eerste, dat zelfs een zo heilig plaats als de Heilige Tempel, onder bepaalde omstandigheden, ontheiligd kan worden, terwijl ze naar buiten toe intact blijft.

Ten tweede, dat in een dergelijk geval, zoals de gebeurtenissen van Chanoeka duidelijk benadrukken, de reiniging en herinwijding van het Heiligdom alleen kan worden bereikt door middel van mesirat nefesj. Dat wil zeggen, een zelfopofferende vastberadenheid om de krachten van de duisternis te weerstaan, zonder ook maar te berekenen wat de kansen zijn in de strijd.

Want, aangezien er geen compromis kan worden gesloten met een vijand die er op uit is het meest heilige in het Joodse leven te bezoedelen, kan het enige Joodse antwoord slechts zijn "onvoorwaardelijk verzet," en moet het uiteindelijke resultaat overgelaten worden aan de Goddelijke Wil.

Wanneer een dergelijke houding van mesirat nefesj bestaat, kan aan de uitkomst niet echt getwijfeld worden, want dat is de eeuwige les van de Joodse geschiedenis.

Bovendien, zoals altijd het geval is in het Joodse leven, wordt materiële welvaart gelijk gesteld met het spirituele.

Zo ook in het geval van Chanoeka. Hoewel de vervolging in die tijd begon met een poging om "hen uw Tora te doen vergeten en uw inzettingen te overtreden," werd het gevolgd door een beleid om de Joden ook van hun materiële rijkdom en hun kinderen te beroven.

Echter, toen onder leiding van het handjevol Hasmoneeën de Joden zich met een standvastig geloof verzetten tegen de assimilatie, heeft de Almachtige hen geholpen om de vijand volledig te overwinnen. Dus niet alleen hun ziel, maar ook hun rijkdom en hun kinderen.

Tegenwoordig en zo dikwijls daarvoor, ervaren Joden, die trouw willen blijven aan het erfgoed van hun vaders, dat zij een minderheid zijn en bedreigd worden door de krachten van de duisternis, die de wereld dreigen te overspoelen, en de Joodse wereld in het bijzonder.

Het Joodse thuis, de yeshiva en de synagoge zijn de heiligdommen van God, die niet immuun zijn voor verontreiniging, wat God verhoede. Het vereist nog steeds dezelfde soort Hasmonese vastberadenheid om hun zuiverheid en heiligheid te bewaren.

Maar hoewel de overmacht overweldigend kan lijken, de beloning is meer dan evenredig, want met God's hulp, is de uitkomst zeker wonderbaarlijk en de overwinning compleet, zowel spiritueel als materieel, zoals toen in die dagen.

Van de Lubavitcher Rebbe en vertaald uit het Engels door Jadied.
Bron: Unconditional Resistance

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Chanoeka is het enige belangrijke feest dat niet in de bijbel genoemd wordt. Het wordt gevierd ter herinnering aan de herinwijding van de Tempel in Jeruzalem door de Makkabeeën, nadat deze, in het jaar 165 voor de gewone jaartelling, de Syriërs verslagen hadden. Daarbij neemt de vondst van een kruikje reine olie, die gebruikt kon worden om de menora in de tempel weer aan te steken, een belangrijke plaats in. Hoewel de hoeveelheid olie slechts voldoende was voor één dag, bleef de lamp door een wonder acht dagen lang branden. Na de verwoesting van de Tempel in het jaar 70 van de gewone jaartelling bleef Chanoeka als lichtfeest gehandhaafd. Het viert het behoud van de eigen, Joodse identiteit.

Tora betekent letterlijk "instructie"; er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.

Tzaddik is een buitengewoon vroom en oprecht iemand. Meervoud is Tzaddikim.

Yeshiva is een Talmoedschool waar in hoofdzaak Talmoed en Tora wordt bestudeerd.