De ultieme test

Bron: Breslev.co.il De Midrash vertelt over Koning Yehoyachin (ook bekend als Yachania), hij was de laatste koning van de Davidische dynastie ten tijde van de vernietiging van de eerste Heilige Tempel en de Babylonische ballingschap. Het ergerlijke gedrag van koning Yehoyachin wekte de toorn van Hashem op tot het punt waar de profeet Jeremia zei (Jeremia 22:30), "Zo zegt Hashem: "Schrijf op dat deze man kinderloos zal zijn, een man, die niet zal slagen in zijn leven, want geen van zijn nakomelingen zal het ooit lukken om op de troon te zitten of om over Juda te heersen". Dit was een verschrikkelijk hard oordeel; er zouden geen nakomelingen van David meer zijn om over het Joodse volk te heersen.

Nebukadnezar, de Babylonische despoot die de eerste Heilige Tempel verwoestte en Jeruzalem veroverde, verbande koning Yehoyachin samen met Mordechai, Esther, de leiders en de wijze mannen van Judea (Esther, 2:6).

Nebukadnezar zette Yehoyachin gevangen in een cel zo klein dat hij niet kon gaan liggen. Niemand heeft ooit een dergelijke opsluiting overleeft. Jesaja, de profeet beschrijft de meedogenloosheid van Nebukadnezar en zegt (Jesaja 14:17), "Hij maakte de wereld tot een woestijn en sloopte de steden; zijn gevangenen zagen hun huis nooit meer terug." Zodra Yehoyachin in de gevangenis van Nebukadnezar werd gegooid, leek het duidelijk dat de profetie van Jeremia zou uitkomen, namelijk dat Yehoyachin kinderloos zou sterven. Hoe kon hij een kind verwekken in een cel van 2,75 vierkante meter?

De wijzen van die generatie wisten dat de Messias een afstammeling van David moest zijn. Onder de huidige omstandigheden zou de Davidische dynastie eindigen en de hoop op een Messias zou voor altijd verloren gaan! Ze moesten iets doen.

De Midrash vertelt ons dat de wijze mannen de oudste verzorgster, die de vrouw van Nebukadnezar, de koningin van Babylonië verzorgde, benaderden. Ze spoorden haar aan de koningin te smeken de koning te overtuigen om Yehoyachin echtelijke bezoek van zijn vrouw toe te staan in de hoop dat er een voortzetting van de Davidische dynastie zou zijn. De verzorgster slaagde.

De cel van Yehoyachin was zo klein dat zijn vrouw aan een touw door een gat in het dak moest worden neergelaten. Zodra haar voet de vloer van de cel raakte, voelde ze een rilling in haar buik. "Oh nee!" riep ze. "Ik ben niddah geworden, ritueel onrein!" Op dat moment had ze haar maandelijkse menstruatie gekregen.

Yehoyachin, ondanks het feit dat hij zijn vrouw zo lang niet had gezien, onthield zich ervan haar aan te raken. In de gevangenis had hij intens ziel onderzoek gedaan. Hij wilde zijn slechte daden corrigeren. En hier werd hij getest: Zal ​​hij bezwijken voor zijn lichamelijke lusten, of zal hij zich onthouden - zoals de Tora gebied - zijn vrouw tijdens haar ritueel onreine periode aan te raken? Yehoyachin steeg boven zijn lichamelijke verlangens uit en besloot zich te houden aan het Tora gebod.

De yetzer hara van Yehoyachin heeft waarschijnlijk een geweldige druk op hem uitgeoefend, met vragen en schijnbaar overtuigende beweringen als: "Wat doe je? Wie zegt dat je ooit je vrouw weer zult zien? Dit is de enige kans om de Davidische dynastie te redden! Wie zegt dat je ooit weer een vrouw zult zien? "Yehoyachin luisterde niet naar één van deze argumenten van de yetzer hara, omgordde zich met geestelijke kracht, en deed de wil van Hashem.

De teshuva en zijn weerstand aan de verleiding maakte zo'n indruk in de hemel dat al de harde oordelen tegen hem werden vernietigd. Als zodanig mocht zijn vrouw, toen ze weer ritueel rein was, hem nog een keer bezoeken. Tijdens dit bezoek, werd Shaltiel verwekt.

Zeroebavel de zoon van Shaltiel was niet alleen een groot tzaddik, maar ook werd hij Rosh HaGola, de leider van het Joodse volk in de diaspora. Zijn zonen gingen in zijn voetsporen. Zo herleefde de Davidische dynastie, dankzij het succes van Yehoyachin, door een moeilijke test van het geloof te overwinnen.

We hebben geen idee van de omvang van het goede dat we in de wereld scheppen door met succes ​​een eenzame test in geloof te weerstaan. Zoals in het geval van Yehoyachin, moet een ieder van ons voelen dat het zich standvastig vastklampen aan ons geloof een diepgaand effect op heel ons toekomstig nageslacht kan hebben, en op de wereld in het algemeen.

=======================================================

De dagen van Elul vóór Rosj Hasjana zijn dagen waarin spirituele diamanten letterlijk op straat zijn verspreid. Alles wat men moet doen is zich bukken en er één oprapen. Elke keer als een man afziet naar een vrouw te kijken, zeker in deze warme zomermaanden, pikt hij een diamant op. Ook hij weerstaat sterk en moedig de verleidingen. Iedere keer dat een vrouw de verleiding weerstaat om onfatsoenlijk gekleed de deur uit te gaan, raapt zij een diamant op. Deze diamanten helpen ons allemaal in een prachtig nieuw jaar.

We zien, dat een eenzaam maar monumentaal voorbeeld van het weerstaan van verleidingen ​​de basis kan zijn voor onze toekomstige verlossing, dat die spoedig mag komen en in onze dagen, amen. Emuna is de kracht die ons in staat stelt om verleidingen te weerstaan.

Koning David zegt (Psalm, 34:15), "Laat het slechte na en doe het goede." "Het nalaten van het slechte" is het weerstaan van de verleiding ​​om te overtreden. "Doe goed" verwijst naar het leren van emuna, om dicht bij Hashem te komen, en Zijn geboden te vervullen. Het nalaten van het slechte en het doen van het goede is een continu en simultaan proces. We moeten streven naar beide.

Emuna is de weelderige geestelijke vrucht, die wij oogsten door onze inspanningen om ons karakter te perfectioneren en om dicht bij Hashem te komen. Door emuna, verhaasten we niet alleen onze persoonlijke perfectie, maar ook de perfectie van de hele wereld. Dat je mag worden ingeschreven in het Boek des Levens voor een prachtig nieuw jaar 5774!

Geschreven door Rabbi Shalom Arush. Vertaald door Rabbi Lazer Brody en vertaald uit het Engels door de webmaster.
Bron: The Ultimate Test

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, boven-natuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Kaddish is een van de belangrijkste gebeden van het jodendom. Volgens de traditie zou de kaddish tienmaal per dag moeten worden gereciteerd. Bij de dagelijkse gebeden en bij de eredienst neemt het een grote plaats in. Bovendien wordt het na een overlijden 11 maanden lang door de nabestaanden gebeden.

Midrash is een Hebreeuws woord dat op de methode van exegese van Bijbelse teksten duidt. Midrash kan ook verwijzen naar een compilatie van lessen, in de vorm van commentaar over de Tora.

Rosh ha Shanah is het Joods Nieuwjaar. Valt meestal in de maand September van onze kalender. Inde Joodse kalender is het op de eerste 2 dagen van de maand Tishrei.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.

Tzaddik is een buitengewoon vroom en oprecht iemand. Meervoud is Tzaddikim.

Yetzer hara ook wel kwade neiging. Het kwaad. Satan.