Shavuot

Bron: Breslev.co.il Toen ze op de eerste Sjavoeot de glorie van Hashem met hun eigen ogen zagen en met hun eigen oren hoorden, en Israël de Tora van Hashem ontving, beefden de kinderen van Israël met vreze.
"En het volk bleef op een afstand staan, maar Mozes naderde tot de donkere wolk, waar God was." (Exodus 20: 21)1)


De Midrash vertelt ons dat de engelen de zielen moesten dwingen terug te keren in de Joodse lichamen; anders kon het volk het niet volhouden te blijven bestaan in de aanwezigheid van een zo ontzettend grote hoeveelheid heiligheid.

De Tora is het plan voor het leven. Daarom bevatten de hierboven genoemde passages waarin een beschrijving van Sjavoeot en de ontvangst van de Tora, twee bijzonder wezenlijke boodschappen die ons een belangrijke les leren over de dienst aan Hashem. Rebbe Nachman van Breslev schrijft (Likutei Moharan I:116): "De spirituele krachten inzake een streng oordeel geven aan wie - uit hoofde van zijn eigen daden - de nabijheid van Hashem niet waardig is en hem weigeren om zich aan te sluiten bij een echte tzaddik en het pad van de waarheid. Hashem houdt van gerechtigheid; daarom, moet Hij naar het schijnt er mee instemmen dat voorkomen wordt dat die persoon, vanwege zijn slechte daden en het recht, het pad van het leven bereikt, want Hashem houdt van gerechtigheid. Maar in waarheid, houdt Hashem, gezegend zij Hij, van Israël en Zijn liefde voor Israël is groter dan Zijn liefde voor gerechtigheid. Dus wat doet Hij? Ogenschijnlijk is Hij het eens met de eisen van het recht om iemand niet toe te staan de waarheid te leren kennen omdat die persoon een ernstig oordeel heeft opgelopen, omdat Hashem van gerechtheid houdt zoals reeds gezegd is. Maar de waarheid is dat, ondanks iemands verleden, Hashem verlangt dat hij dichter bij Hem komt, want zoals gezegd, Hij houdt meer van Israël dan van gerechtigheid. Daarom is Hashem het eens met het aanbrengen van obstakels in het leven van die persoon, maar Hij verbergt zich in deze obstakels. Iedereen met spirituele bewustheid kan Hem vinden wanneer Hij zich in deze obestakels heeft verborgen. Feitelijk is het zo - er zijn helemaal geen obstakels en die persoon kan dichter bij Hashem komen door deze obstakels, want Hashem is verborgen in deze obstakels!"

In het licht van deze verbazingwekkende onderwijzing kunnen we naar behoren de toespelingen interpreteren in de desbetreffende passages:

En het volk stond van verre - in het licht van hun daden als slaven in Egypte, waar zij veel slechte dingen leerden van de Egyptenaren, verdiende het volk niet - op grond van een rechtvaardig oordeel - beloont te worden met de nabijheid van Hashem. Vandaag zinspeelt deze zelfde passage op iemand die verlangt om naar Hashem terug te keren, maar wiens daden in het verleden een leger van oordelen oproepen. Deze mensen worden weggeduwd en gedwongen om "veraf" te staan; veel obstakels staan hun teshuva proces in de weg en proberen hem te ontmoedigen. Feitelijk verbergt Hashem zich in die obstakels en wacht of die persoon moedig genoeg is de hindernissen te overwinnen. Hashem is steeds dichtbij!

Mozes naderde de dikke wolk waar Hashem was - Een "Mozes" is degene die Hashem ten koste van alles wil bereiken; hij of zij is daarom niet bang om de "dikke wolk" - de hindernissen- te benaderen waar Hashem zich feitelijk heeft verborgen!

Laten we proberen, met de hulp van Hashem, de zinspeling van de Tora te verhelderen alsmede Rebbe Nachman's verheven principe met de volgende parabel:

Een grote bruine honingbeer was hongerig. Hij zicht overal naar voedsel, hij vond een paar distels, wat paardebloemen en enkele knollen, maar hij hunkerde naar iets anders - honing! Honing was zijn meest favoriete voedsel en hij kamde het hele bos en de weiden uit om ook maar een beetje honing te vinden.

Bij de statige eikenbomen vond hij eikels. "Ik ben geen eekhoorn," bromde hij in zichzelf. "Ik heb zoet voedsel nodig - honing! Geef mij honing!!" Bij de coniferen vond hij enkele pijnboompitten, maar zij hadden een nasmaak van terpentijn. In de verte rook zijn gevoelige neus een heerlijke geur - het was de geur van de honing van veldbloemen!

De beer rende richting de geur. Plotseling gonsde een bij bij zijn oor. Hij besteedde hier echter geen aandacht aan en rende verder. Een andere bij landde op zijn neus en een derde had de vermetelheid om hem op een heel gevoelige plaats te steken. Het duurde niet lang of hij was omgeven door een grote zwerm geïrriteerde bijen.

Hoe meer bijen hoe gelukkiger de beer, want hij wist dat de bijenkorven en honingraten dichtbij waren. Hij trotseerde de toenemende bijensteken en rende in de richting van de bedwelmende honinggeur die elk moment sterker en sterker werd. Het doel niet uit het oog verliezend bereikte de beer een pad met wilde lupinen; daar in een boom aan de rand van het weiland bevonden zich de door hem zo gewaardeerde honingraten! Een hongerige beer met zijn bek vol honing schenkt op geen enkele manier aandacht aan welk obstakel dan ook, zelfs niet aan honderden bijensteken!

Grappig, zelfs een beer weet, dat hoe meer bijen hoe dichterbij de honig is. Met andere woorden hoe groter de hindernissen of spirituele tegenstand, hoe dichter men bij Hashem en Zijn Tora is.

Op Sjavoeot toen Hashem de Tora gaf aan Zijn volk Israël, is ons een jaarlijkse gelegenheid gegeven om onze band met Hashem en met Zijn Tora te versterken. In de nacht van Sjavoeot klagen de krachten van het gestrenge oordeel dat wij de Tora niet verdienen. Wat doet Hashem? Hij capituleert ogenschijnlijk voor deze eis en maakt ons slaperig om te voorkomen dat wij Tora leren.

Wanneer je wilt dammen of het kaartspel Gin Rummy wilt spelen in de nacht van Sjavoeot dan val je niet in slaap. Maar zodra je een Gemorra of een ander heilig boek openslaat, vallen je ogen toe. Net zoals de bijen dicht bij de honing zijn, zijn de hindernissen en vermoeidheid dichtbij de Tora. Door onze slaperigheid te overwinnen (wat feitelijk Hashem is die verborgen is in de slaperigheid), krijgen we een unieke kans om ons te verheugen over de nieuwe glans van onze vernieuwde band met de Tora. Onze liefde voor de Tora - de honing voor onze zielen - geeft ons de kracht om de hele nacht wakker te blijven en ons opnieuw te wijden aan het leren van Tora. Moge geheel Israël het hele jaar de hindernissen, die in de weg staan om terug te keren naar Hashem en Zijn Tora, overwinnen. Amen.

Noot van de vertaler.
1) In het Engelse artikel en dus in de Hebreeuwse Bijbel is dit Exodus 20:18.

Geschreven door Rabbi Lazer Brody. Vertaald uit het Engels door de webmaster.
Bron: Shavuot

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Gemorra is de zorgvuldige bewerking, in de 2e tot 5e eeuw van de gewone jaartelling, van de Mishna, die dient als het fundament van de Joods wet.

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Midrash Ook wel midrash. (Hebreeuws meervoud midrashim) is een Hebreeuws woord dat op de methode van exegese van Bijbelse teksten duidt. Midrash kan ook verwijzen naar een compilatie van lessen, in de vorm van commentaar over de Tora.

Omertelling is de verbale telling gepaard gaande met het opzeggen van een zegening van de 49 dagen tussen Pesach en Sjavoeot (Wekenfeest). De dagen worden plechtig geteld ter herdenking aan de Omer-ceremonie die werd gehouden in de Tempel van Jeruzalem. Tijdens de Omertelling gelden er allerlei beperkingen voor joden, waaronder een verbod te trouwen, naar muziek te luisteren, zich te scheren, of grote nieuwe aankopen te doen. Omdat de 33e dag van de Omertelling (Lag BaOmer) een feestdag is, gelden verschillende geboden weer niet op die dag.

Sjavoeot ook gespeld als Sjawoe'ot of Sjawoeoth is het joodse Wekenfeest dat zeven weken na Pesach wordt gevierd. Het is tevens het einde van de omertelling.

Teshuva is letterlijk "terugkeren"; het betreft het proces van boetedoening voor de begane zonden. Hierdoor verandert hij als mens door in plaats zichzelf te dienen gaat hij Hashem en de naaste dienen. Er zijn vier stappen in het Teshuva proces: 1. Belijden aan Hashem wat hij verkeerd gedaan heeft. 2. Berouw tonen dat hij tegen Hashem's wil heeft gehandeld. 3. Aan Hashem vergeving vragen zoals een kind aan zijn vader om vergeving vraagt. 4. De verplichting op zich nemen om zijn uiterste best te doen niet weer terug te vallen.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.

Tzaddik Een buitengewoon vroom en oprecht iemand. Meervoud is Tzaddikim.