Zijn vrouw had gelijk

Pesach 1756

Bron: Breslev.co.il "Toen gebood farao heel zijn volk: Al de zonen die geboren worden moet je in de Nijl werpen." Exodus 1:22.

De volgelingen van de Baal Shem Tov waren overstuur. Zij voelden dat er iets vreselijk mis was met hun rebbe. Hij was niet zo levendig als altijd.

Na het zoeken naar chametz in de nacht voor het Pesach Seder, vertelde de Baal Shem Tov zijn tien meest belangrijkste leerlingen de Tikkun Chatzot (een gebed op middernacht om de vernietiging van de Tempel te herdenken) met grote concentratie uit te spreken. Terwijl zij in het midden van dit gebed waren aangeland, kwam Reb Tzvi (de schrijver van de Baal Shem Tov) de kamer binnen rennen en schreeuwde "Heer van de Wereld!" waarop De Rebbe flauw viel en op de grond belandde.

Iedereen was overstuur maar niemand durfde de studeerkamer van de Rebbe binnen te gaan om hem te storen.

De volgende morgen voor de Pesach Seder, bad de Baal Shem Tov de morgen gebeden in een moedeloze stemming. Toen hij klaar was met zijn gebeden, gaf hij een uiteenzetting over "vertrouwen in God." Hij verklaarde, "Waarachtig en volledig geloof in God kan dan alleen gebeuren wanneer iemand geen uitweg ziet uit zijn problemen en op dat moment gelooft, zonder te twijfelen, dat God hem zal redden. En het aller belangrijkste is dat zo iemand zijn vertrouwen en geloof in God laat zien door vreugde. Door vol vreugde te zijn laat zo iemand zien dat hij er niet aan twijfelt dat spoedig, met Gods hulp, hij zijn problemen te boven komt."

Zodra de Baal Shem Tov ophield te spreken, veranderde zijn stemming. Hij leek meer op zijn gemak. Zijn volgelingen fluisterden onder elkaar, "De verandering in de stemming van de Rebbe komt niet door een verandering in het spirituele besluit waarover hij zonder twijfel bezorgd is. Nee," iedereen was het erover eens, "de verandering in de Rebbe zal het Hemelse besluit veranderen, God helpe ons."

In de namiddag van diezelfde dag, toen het tijd werd de matzot te bakken (de matzot die precies voor de Seder gemaakt zijn worden geacht de meest waardevolle te zijn), was de stemming van de Baal Shem Tov tot een dusdanige hoogte geklommen dat hij gelukkig leek te zijn. Die avond in de synagoge van de Baal Shem Tov, werden de speciale avond gebeden voor Pesach met groot enthousiasme gezongen.

Na de gebeden voegden de belangrijkste leerlingen zich bij de Baal Shem Tov voor de Seder. Zij zaten aan de Seder tafel en wachten vol spanning om de inzichten van de Rebbe te vernemen over de Haggada. Maar deze Pesach nacht was anders omdat de Baal Shem Tov geen diepgaande uiteenzetting gaf over de mystieke betekenis van de Haggada. In plaats daarvan las hij de tekst rustig voor. De leerlingen waren teleurgesteld.

Aan het einde van de Seder, sloot de Baal Shem Tov zijn ogen. De leerlingen keken elkaar aan en vroegen, "Verkeert hij in een staat van diepe meditatie of valt hij bijna in slaap?" Het was stil in de kamer. Plotseling begon de Baal Shem Tov zo hard te lachen dat hij nauwelijks op zijn stoel kon blijven zitten.

"Mazzel Tov!" riep hij uit, "Dank aan God die de Torah, Mozes onze leraar en Israƫl koos. Jullie moeten weten dat zelfs de eenvoudigste Jood de kracht heeft om een Hemels edict te veranderen.

De leerlingen waren sprakeloos toen de Baal Shem Tov het een en ander begon uit te leggen, "Gistermorgen, was in de Hemel een verschrikkelijk vonnis uitgevaardigd tegen de Joden in een nabij gelegen dorp. De niet Joodse boeren in dat dorp waren van plan de Joden in de eerste nacht van Pesach aan te vallen.

"Ik bad met al mijn kracht en zelfs jullie moesten mij helpen. Maar we konden het Hemelse vonnis niet veranderen. Tenslotte gaf ik het op en stelde mijn vertrouwen in God dat het besluit zou worden ontbonden. Juist op dat moment begon ik vreugde te voelen. Toen we voor het Seder zaten, was het uur voor het besluit daar. Ik had geen enkele hoop meer voor de Joden die in dat dorp leefden. Maar in een klein ogenblik, dank God, veranderde alles.

"Een kinderloos echtpaar, die behoren tot mijn volgelingen en die in dat dorp wonen, zat aan hun Seder. Hoewel zij eenvoudige en ongeletterde Joden zijn, zijn ze buitengewoon vriendelijk, vroom en doen veel goede daden. Toen zij de afdeling van de Haggada bereikten, waarin wordt gesproken over het besluit van de farao om pas geboren jongens in de Nijl te gooien, begon de vrouw te huilen. Haar man probeerde haar te troosten, 'Mijn lieve vrouw, wees niet verdrietig, tenslotte zijn alle Joden verlost uit Egypte.'

"De vrouw antwoordde, 'Als God mij gezegend had met een zoon, zou ik hem hebben beschermd zodat niemand hem pijn kon doen. En ik zou zeker mijn zoon niet, door wie dan ook, zo laten behandelen zoals God ons liet behandelen in Egypte.'

"De echtgenoot kwam op voor God en zei, 'God is rechtvaardig in alles wat Hij doet. We kunnen alleen niet zien en begrijpen waarom het goed voor ons is.'

"Maar de vrouw antwoordde, 'Waarom is God niet barmhartiger? Hoe kon Hij ons op die manier behandelen? Zelfs al zondigen wij, wij zijn nog steeds Zijn kinderen.'

"En zo gingen de argumenten over en weer terwijl zij zich door de Haggada werkten." De Baal Shem Tov vervolgde, "Gedurende deze discussie, werd de zaak tegen de Joden in hun dorp, voor de Hemelse Rechtbank behandeld. De verdedigende engelen waren aan de winnende hand wanneer de echtgenoot zijn weerwoorden presenteerde. Ik had werkelijk geen idee hoe dit af zou lopen.

"Tenslotte, na het vierde glas wijn aan het eind van de Seder, kon de echtgenoot geen weerwoord meer bedenken op een andere vraag van zijn vrouw betreffende het gedrag van God. Dus gaf hij toe en zei, 'Mijn vrouw je hebt gelijk. God had Zijn kinderen beter moeten behandelen.'

"Zij begonnen te lachen, stonden op en dansten om de Seder tafel. En op dat moment, was in de Hemel het besluit tegen de Joden in hun dorp doorgehaald."

De leerlingen waren gebiologeerd door het verhaal. Dan beval de Baal Shem Tov hen hun handen op de schouders te zetten van hen die aan weerszijden gezeten waren. Toen de Baal Shem Tov zijn handen op de schouders zette op hen die naast hem zaten, zagen zijn leerlingen een gezicht van het echtpaar die samen om de Seder tafel dansten en zo de bevrijding vierden van het Joodse volk uit Egypte. De Baal Shem Tov zei met een onderdrukte lach, "Zij zouden ook moeten weten dat zij de bevrijding van het Joodse volk van hun eigen dorp vierden."

Vertaald uit het Engels door de webmaster.
Bron: His Wife was Right

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Chametz of Chometz is voedsel waarin gist voorkomt en dat is verboden tijdens het Pesach feest. Zij mogen het noch eten noch bezitten. Het hele huis moet daarvan gereinigd worden.

Haggada de Haggada is een boekje waaruit Joden lezen tijdens de sederavond. De naam betekent letterlijk 'vertelling' en is afgeleid van het joodse gebod te vertellen over de exodus. De Haggada behandelt het verhaal van de joodse slavernij in Egypte en de uittocht uit Egypte.

Matzot een matze, meervoud matzot, is een plat brood dat niet is gerezen. Het lijkt op een grote cracker. Met Pesach viert men in het jodendom de bevrijding uit de slavernij in Egypte. Volgens de Tora moesten de joden vlak voor hun vertrek in opdracht van God snel brood bakken zonder daar zuurdesem aan toe te voegen (Exodus 12:8). Voordat Pesach begint wordt het gehele huis gereinigd, zodat er geen resten van gerezen brood (chametz of chometz) meer aanwezig zijn.

Seideravond de avond van het joodse paasfeest, Pesach, waarin het verhaal van de uittocht van Egypte wordt verteld en de daarbij behorende ceremonie.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.