Wie is er verantwoordelijk?

Bron: Breslev.co.il Het feit dat Hashem in feite de verantwoordelijkheid neemt voor onze overtredingen ontslaat ons dat van de noodzaak om te bidden en teshuva te doen ter voorbereiding op Grote Feestdagen ? Natuurlijk niet ! Maar hoe kunnen we zeggen dat Hashem in de eerste plaats de verantwoordelijkheid neemt?

Zie eens naar de volgende tekst uit de Tanach :

De profeet Micha zegt: "Op die dag, spreekt Hashem, zal Ik verzamelen wie mank gaat, bijeenbrengen wie verdreven is en wie Ik kwaad aangedaan heb" (Micha 4:6 ). Hashem belooft dat Hij in de toekomst al de kinderen van Israël zal verzamelen uit al hun ballingschappen en hen volmaakt zal maken, want Hij deed hen zondigen door hen een kwade neiging te geven. De profeet Jeremia zegt: "zoals de klei in de hand van de pottenbakker, zo bent u in Mijn hand, huis van Israël" (Jeremia 18:6 ). Hashem zegt ons dat, net als een pottenbakker de klei kan kneden op de manier die hij wil, dat Hij dat ook met ons kan doen. In feite, dit is de bekentenis van Hashem dat wanneer iemand struikelt, dat Hij het veroorzaakte. Een derde profetische passage zegt: "Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven" (Ezechiël 36:26 ). Hashem houdt zich verantwoordelijk voor het hart van steen die de oorzaak is dat mensen zondigen, en wanneer Hij besluit om die te verwijderen, Hij de macht heeft om dat te doen.

Bovenstaande profetische teksten tonen aan dat Hashem verantwoordelijkheid is voor alles wat schadelijk in de wereld is. Hij doet met ons wat Hij wil wanneer Hij wil. Hij kan ons hart van steen vervangen door een hart van vlees. Deze teksten betekenen geen vrijspraak ten aanzien van onze verantwoordelijkheden, maar een krachtige stimulans om te bidden, want als Hashem kan doen wat Hij wil wanneer Hij wil, dan moeten we Hem smeken om ons te leiden op het pad van gerechtigheid en om ons te helpen onophoudelijk te bidden.

Blijft nog steeds de vraag: Hashem heeft elk van ons een kwade neiging gegeven, een kracht om te zondigen. Waarom heeft Hij dat ​​gedaan? Ook dit is voor het allerbeste, zoals alles wat Hashem doet, want zonder de kwade neiging kan er geen vrije keuze zijn. En zonder vrije keuze, is er geen context voor beloning en straf.

Als mensen van nature aangetrokken zouden worden door emuna en gebed, net zoals ze van nature aangetrokken worden tot logica en intellectuele bekwaamheid , dan zou de kwade neiging worden ontdaan van zijn macht over de mens. Maar, omdat er geen vraag is naar het licht van emuna en gebed, is de belangrijkste test van iemand in de huidige generatie om zichzelf te versterken in emuna en gebed terwijl hij zijn logica daarbij opzij moet zetten.

De hele scheppingsdaad is een diepe gelijkenis dat iets van de bedoeling van de Schepper openbaart in alles wat Hij deed. De Schepper geeft ons twee wegen, hoewel Hij adviseert ons te kiezen voor de weg van het goede. In de woorden van Klaagliederen (3:38): "Komt niet uit de mond van de Allerhoogste het kwade en het goede voort?" Met andere woorden, Hashem stuurt eenvoudig Goddelijk licht naar de wereld, en ieder mens - op basis van de spirituele ontvangers die hij of zij bereidt door gebed - leidt dit "licht" (of kracht) tot goed of kwaad. Dienovereenkomstig, "Wat klaagt dan een mens die leeft? Laat ieder klagen over zijn zonden!" (ibid vers 39).

Als iemand klachten heeft over het leven, laat hem dan klagen over zijn eigen zonden in plaats van de schuld voor zijn moeilijkheden in het leven aan Hashem te geven. Bijvoorbeeld , in plaats dat een zware roker zich bij Hashem beklaagt over zijn chronische hoest en gebrek aan adem, laat hij zijn wegen veranderen en stoppen met roken! Daarom moet elk mens zich grondig zelf beoordelen, "Laten wij onze wegen onderzoeken en doorzoeken, en laten wij terugkeren tot Hashem! Laten wij met onze handen ook ons hart opheffen, tot God in de hemel! Wij hebben overtreden en zijn ongehoorzaam geweest!" (ibid, 40-42).

Rebbe Nachman zegt (Likutei Moharan II:54 ), "Men heeft de vrije keuze om te doen wat hij wil, iedere Israëliet heeft het vermogen om te handelen volgens zijn eigen keus ... anderen kunnen in bepaalde gebieden worden gedwongen, maar de Israëliet heeft de vrije keuze in alles wat hij doet." Wij zijn dan ook als enige verantwoordelijk voor onze eigen daden.

Ook al verdedigt Hashem ons volgens de profetieën hierboven aangehaald, en ook al pleiten de grote tzaddikim op delfde manier namens ons, vooral op Rosh Hashana, we moeten niet zo brutaal zijn om Hashem de schuld te geven van onze wandaden. Ieder mens draagt de verantwoordelijkheid voor zijn eigen daden.

Bijgevolg, wanneer we onze missie op aarde op de best mogelijke manier willen volbrengen dan moeten we het bidden in ons leven integreren - hoe meer hoe beter. Gebed schept de noodzakelijke spirituele ontvangers voor de Goddelijke overvloed, zowel geestelijk als materieel. Hoe meer we kiezen voor het gebed, hoe minder we het kwade kiezen en hoe minder we ernaar verlangen het kwade te kiezen, want het gebed versterkt emuna. Met een sterk emuna is het enige doel van een mens: Hashem te behagen.

Zodra het spirituele bewustzijn met betrekking tot de waarde van het gebed en emuna op grote schaal in de wereld wordt verspreid, dan, "Dan zal het licht van de maan zijn als het licht van de zon" (Jesaja 30:26 ). Net zoals het licht van de maan zal zijn als het licht van de zon, zo zal ook het licht van emuna net zo duidelijk zijn als het licht van het intellect. Dat is het licht van de verlossing, waar Hashem de ziekten van zijn volk geneest, spoedig in dit nieuwe jaar, amen !

Geschreven door Rabbi Shalom Arush. Vertaald door Rabbi Lazer Brody en vertaald uit het Engels door de webmaster.
Bron: Who's Responsible

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, boven-natuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Hitbodedut is een ongestructureerde, spontane en op de persoon gerichte vorm van gebed onderwezen door Rebbe Nachman of Breslov. Door hitbodedut krijgt men een persoonlijke relatie met God en een beter begrip van zijn persoonlijke motieven en aspiraties.

Rosh ha Shanah is het Joods Nieuwjaar. Valt meestal in de maand September van onze kalender. Inde Joodse kalender is het op de eerste 2 dagen van de maand Tishrei.

Tanach is de Hebreeuwse Bijbel.

Teshuva is letterlijk "terugkeren"; het betreft het proces van boetedoening voor de begane zonden. Hierdoor verandert hij als mens door in plaats zichzelf te dienen gaat hij Hashem en de naaste dienen. Er zijn vier stappen in het Teshuva proces: 1. Belijden aan Hashem wat hij verkeerd gedaan heeft. 2. Berouw tonen dat hij tegen Hashem's wil heeft gehandeld. 3. Aan Hashem vergeving vragen zoals een kind aan zijn vader om vergeving vraagt. 4. De verplichting op zich nemen om zijn uiterste best te doen niet weer terug te vallen.

Tzaddik is een buitengewoon vroom en oprecht iemand. Meervoud is Tzaddikim.

Yetzer hara ook wel kwade neiging. Het kwaad. Satan.