Mislukkingen als geschenk

Bron: Breslev.co.il In zekere zin gaan de maanden Elul en Tishrei 1) allebei over falen. Dit is een periode van berouw. Het is de tijd van zelf-verbetering. We leren van de Gemara dat, wanneer de Heilige Tempel in Jeruzalem niet herbouwd wordt in onze generatie, wij net zo schuldig zijn als degenen die de oorzaak waren van haar vernietiging.

Nog een jaar, nog een Rosh HaShana in ballingschap van een gescheiden volk, een schaduw van wat we ooit waren en wat we nog moeten worden.

Nog een mislukking.

Des te meer reden om te springen en te dansen!

We leren veel dingen door mislukkingen. In feite leren we meer van mislukkingen dan van succes. Alle succes bevestigt ons in wat we al doen. Succes verleidt ons met de zelfgenoegzaamheid dat wij het zijn die dingen laten gebeuren en niet Hashem.

Mislukkingen zetten ons aan het denken. Zij dwingen ons dichter bij Hem te komen, die ons lot bepaalt voor het komende jaar.

Mislukkingen betekenen in zeker zin dat we op een missie zijn. Het betekent dat er een begin- en een eindpunt is en dat we ergens in het midden worstelen. Het betekent niet dat we het nooit zullen maken. Het betekent alleen dat de huidige methoden die we gebruiken om vooruit te komen enige verbetering nodig hebben. Elke dag dat we onze ogen openen en hiervoor G-d danken is een nieuwe kans die Hij ons geeft om te slagen.

Falen is ook een indicatie van Goddelijke gunst. We leren in Spreuken, dat de rechtvaardige zeven keer faalt2) Waarom falen ze zeven keer in wat zij nastreven?

Omdat G-d van hen houdt. Hij heeft vertrouwen in hen. Hij gelooft zoveel in hen dat Hij hen niet zo maar in deze wereld brengt met een eenvoudige missie en een simpele beloning. Hij gaf hen zo'n moeilijke taak in deze wereld om te verwezenlijken, dat ze zeven keer moeten falen voordat ze het goed doen. We leren dat in de weerstand die we ontmoeten bij het bereiken van een specifiek doel dit van belang is in deze wereld en de volgende.

Een mislukking is een onderdeel van Hashems belangrijke strijdkrachten.

De uitdaging is niet zo zeer noodzakelijk om de overwinning te behalen, maar om elke keer weer op te staan wanneer je wordt gevloerd door je eigen fouten.

Dat is teshuva. Het zijn niet zozeer de resultaten die het belangrijkste product zijn in het dienen van Hashem, het is de moeite.

Als we in iets falen, betekent dit, dat een deel van onze missie zelf-verbetering vereist. Het verlangt van onszelf dingen te doen die verder reiken dan ons gemak, wanneer het gaat om het proces dichter bij Hashem te komen. We moeten onze emuna versterken om zeker te weten dat deze bepaalde mislukking ons door Hashem is gezonden voor ons eigen bestwil. Het is een instrument dat Hij rechtstreeks inzet in ons arsenaal van heiligheid om de volgende keer een succesvoller poging te doen.

Als het op de juiste manier wordt benadert is falen een zegen.

Het is de mogelijkheid om te identificeren en precies te lokaliseren wat er mis is met ons. Het is een kans om de ergste duisternis binnen in ons te isoleren. We kunnen op die manier, van dag tot dag, ontdekken wat ons het meest teleurstelt in ons gedrag en dat veranderen.

Mislukking is een kans om een deel van de zwartste krachten in deze wereld te elimineren door een deel van ons te transformeren tot licht.

Het is een wonder dat plaats vindt in onze eigen geest.

Wat zou je doen als je de baas was van een bedrijf en tijdens de jaarlijkse evaluaties vind je een specifieke medewerker die veel ernstige problemen heeft met zijn geleverde prestaties? Wat doe je als je kijkt naar zijn of haar overzichten door de jaren heen en ziet dat er weinig tot geen verbetering is ondanks de waarschuwingen? Wat doe je als de enige feedback die je ontvangt is, dat deze arme man op zijn knieën ligt en je smeekt om zijn baan te mogen behouden?

Je wilt van hem af. Zaken zijn zaken en de resultaten vertellen het verhaal.

Zo doet Hashem dat niet. Hij kijkt naar onze jaarlijkse functioneringsgesprekken in deze tijd van het jaar en ziet hetzelfde. Hij stelt ons op de proef tijdens Elul en Tishrei en neemt Zijn besluit. Alles bij elkaar opgeteld betekent het dat we zouden moeten worden ontslagen. We verdienen het niet nog een dag langer te leven, laat staan een heel nieuw jaar. Want al ons bedelen op Jom Kippoer houdt in dat velen van ons weer terug zijn bij af met Sukkot.

In plaats van "Zijn werk" te doen, gooit Hij het gezamenlijke handboek in de hemelse prullenbak en handelt vanuit Waarachtig Mededogen.

Hij geeft ons nog een kans.

Zo belangrijk is nu teshuva. Dat laat zien hoe cruciaal mislukken is in ons leven. Onze missie is afhankelijk van het cruciale moment waarop we op onze rug liggen, vernietigt door wanhoop, en dan besluiten al dan niet om opnieuw te beginnen of gewoon te freewheelen voor de rest van ons leven.

De verklaring van koning Salomo in Spreuken vervolgt met,

De goddeloze valt maar één keer. 3)

Rosh HaShana markeert het begin van onze belofte aan G-d dat wij zullen volharden.

Jom Kippoer is KiPurim - net als Purim. De Oordeelsdag is een tijd van grote vreugde. Het is de tijd dat we staan voor onze Vader en we onszelf moedig rangschikten onder iemand die gefaald heeft of iemand die het heeft opgegeven.

Er zijn slechts twee mogelijkheden om onze missie te beëindigen zonder voltooiing. Of we stoppen of we sterven.

Als G-d het wil, zolang we niet besluiten het eerste te doen, zal Hashem niet besluiten om het laatste te doen.

Shana Tova!

Noten van de vertaler.
1) De laatste maand, Elul ,van de Joodse kalender is de belangrijkste maand van het jaar. Deze maand dient als voorbereiding o.a. op de feestdagen: Rosh HaShana (Joods Nieuwjaar) en Jom Kippoer (Grote Verzoendag). Deze feesten vallen in de daarop volgende maand Tishrei. Respectievelijk op 1 en 2 Tishrei en 10 Tishrei. Elul valt in augustus/september en Tishrei valt in september/oktober.
2) Spreuken 24:16, in de vertaling van de Herziene Statenvertaling, "want al valt een rechtvaardige zevenmaal, hij staat weer op.
3) In de vertaling van de Herziene Statenvertaling staat: "maar goddelozen struikelen in onheil".


Geschreven door Dovber HaLevi. Vertaald uit het Engels door de webmaster.
Bron: The Gift of Failure

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuur-lijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Gemorra is de zorgvuldige bewerking, in de 2e tot 5e eeuw van de gewone jaartelling, van de Mishna, die dient als het fundament van de Joods wet.

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Purim is het Perzische woord 'pur', dat ´lot´ betekend. Het feest gedenkt het ten gunste gekeerde noodlot dat de in Perzië (Iran) verblijvende joden bedreigde in de vijfde eeuw voor het begin van gewone jaartelling. Haman, zoon van Hammedata ´de jodenhater´, had plannen bedacht om de joden in Perzië uit te roeien. Deze plannen zijn verijdeld en waren het einde van Haman en zijn zonen. Zie ook het boek Esther in de Bijbel.

Rosh ha Shanah is het Joods Nieuwjaar. Valt meestal in de maand September van onze kalender. Inde Joodse kalender is het op de eerste 2 dagen van de maand Tishrei.

Sukkot is het Loofhuttenfeest is een bijzonder oogstfeest dat 7 dagen duurt, de afsluiting van alle Bijbelse feesten. De eerste dag geldt als een Shabbat. Lev.23:33-35.

Teshuva is letterlijk "terugkeren"; het betreft het proces van boetedoening voor de begane zonden. Hierdoor verandert hij als mens door in plaats zichzelf te dienen gaat hij Hashem en de naaste dienen. Er zijn vier stappen in het Teshuva proces: 1. Belijden aan Hashem wat hij verkeerd gedaan heeft. 2. Berouw tonen dat hij tegen Hashem's wil heeft gehandeld. 3. Aan Hashem vergeving vragen zoals een kind aan zijn vader om vergeving vraagt. 4. De verplichting op zich nemen om zijn uiterste best te doen niet weer terug te vallen.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.

Yom Kippur is de Dag van boetedoening. Grote Verzoendag. Valt op 10 Tishrei en is de heiligste dag van het Joodse jaar.