Kamtza en Bar Kamtza


Kamtza De Talmoed zegt:
"Kom en zie hoe groot de kracht van de schaamte is, dat de Heilige, Gezegend is Hij , Bar Kamtza hielp en Zijn huis vernielde en Zijn binnenplaats verbrandde."

Het verhaal van Bar Kamtza is een bizar verhaal. Net voor de verwoesting van de Tweede Tempel organiseerde iemand in Jeruzalem een feest en nodigde al zijn vrienden, Kamtza inbegrepen, uit. Echter hij had een vijand wiens naam Bar Kamtza was en die hij helemaal niet wilde uitnodigen. Echter de Goddelijke voorzienigheid wilde anders; de boodschapper die belast was met het uitnodigen vergiste zich en nodigde Bar Kamtza uit.

Voor Bar Kamtza leek de uitnodiging een aanbod voor vrede, een manier om de ruzie te beëindigen. Echter, op het feest zelf, merkte de gastheer zijn vijand op, kwam naar hem toe om hem onmiddellijk van zijn feest weg te sturen. Bar Kamtza besefte dat er een fout was gemaakt en dat de vrede geen top prioriteit van de man was. Hij bood aan om zijn maaltijd te betalen om te voorkomen dat hij eruit gegooid zou worden. Echter, de gastheer wilde er niets van horen. Uit angst voor vernedering, bood Bar Kamtza aan de helft van de maaltijden te betalen. "NEE!" was het antwoord. "Wat als ik het HELE feest betaal!" zei Bar Kamtza. De gastheer reageerde daarop door hem voor ieders ogen te vernederen door hem buiten de deur te zetten.

Boos en vernederd rende Bar Kamtza naar de Romeinse autoriteiten en beweerde dat de Joden rebelleerden. De Romeinen onderzochten de situatie en raakten ervan overtuigd dat de Joden zich inderdaad niet ondergeschikt hadden gemaakt aan de Romeinse wetten. Dit markeerde het begin van het einde van Jeruzalem, de Tempel en het Tweede Joodse Gemenebest.

En dat allemaal omdat Bar Kamtza werd vernederd?

Hoe is het mogelijk dat God het hele volk vanwege één persoon strafte en dat één persoon de Romeinen hiertoe kon aanzetten!

De Talmoed geeft het volgende antwoord. Op de weg naar buiten, terwijl Bar Kamtza leed aan een verschrikkelijke vernedering, was niemand op het feest opgestaan om hem te verdedigen. Zelfs de wijze mannen die op het feest aanwezig waren berispten de gastheer niet. De gastheer deed namelijk niet wat de Talmoed leert: men moet eerder in een vuur springen dan iemand beschaamd doen staan. Hoe konden ze zo ongevoelig zijn voor de benarde situatie van een mede-Jood?

Maar het is gebeurd en de Talmoed waarschuwt, een dergelijke ongevoeligheid leidt tot een enorme vernietiging. Het incident met Bar Kamtza moge dan op zichzelf staan, en klein zijn geweest (Kamtza betekent "klein," Bar Kamtza betekent de "zoon van de kleine dingen," dat is zelfs nog kleiner), maar het openbaarde een ongevoeligheid die uitgroeide en zich ook manifesteerde op een ander gebied met spirituele betekenis. Als spirituele ongevoeligheid voortwoekert, vergiftigt het de hele geest, totdat iemands geloof in God vreselijk wordt vervormd. DIT is het wat leidde tot de verwoesting van de Tempel en de vernietiging van het Joodse volk.

Tisha B'Av is een dag die ons wakker schudt en terugbrengt tot de werkelijkheid, en ons opnieuw gevoelig maakt. Alle rouw en alle "activiteiten" van de dag zijn bedoeld om ons te heroriënteren zodat we de trend van ongevoeligheid keren. En door dit te doen begint het proces van de bouw van de derde en laatste Tempel, hopelijk in onze dagen.

Geschreven door Rabbi Pinchas Winston. Hij is de directeur van ThirtySix.org. (Auteur, docent en geleerde) Vertaald uit het Engels door de webmaster.
Bron: Kamtza and Bar Kamtza

3 november 2013.

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Gemorra is de zorgvuldige bewerking, in de 2e tot 5e eeuw van de gewone jaartelling, van de Mishna, die dient als het fundament van de Joods wet.

Hashgacha pratit is de Goddelijke Voorzienigheid waardoor ons leven geen toevallige gebeurtenissen enz. kent maar dat alles wat er met ons gebeurt en ons overkomt van de Schepper afkomstig is.

Mishna is de mondelinge Thora door God aan Mozes gegeven, uiteindelijk gecodificeerd door Rabbi Akiva, zijn leerling Rabbi Meir, en zijn leerling Rabbi Yehuda HaNassi, 1e tot 2e eeuw van de gewone jaartelling.

Talmoed is de Joodse mondelinge Tora omvattende de Mishna en de Gemorra. De Gemorra is een verslaglegging van discussies tussen joodse geleerden uit de derde tot en met de zesde eeuw van de gangbare jaartelling. De debatten in de Gemorra zijn zeer uitgebreid en gaan over allerlei onderwerpen zoals wiskunde, recht, geschiedenis enzovoorts. Betreffen het uitspraken over de leer dan spreekt men van 'halacha' waar de term 'halachisch' van is afgeleid. Andere uitspraken worden 'agada' genoemd en behelzen meer verhalende zaken. Mishna is mondelinge Tora door God aan Mozes gegeven, uiteindelijk gecodificeerd door Rabbi Akiva, zijn leerling Rabbi Meir, en zijn leerling Rabbi Yehuda HaNassi, 1e tot 2e eeuw van de gewone jaartelling.