Channa de Makkabese

Een aantekening van de redacteur: de volgende midrasj geeft inzicht aangaande de uitbraak van de Chasmonese opstand en het huwelijk van Channa, de dochter van de hogepriester Matitjahoe.

Als onderdeel van het breken van de joodse geest, hadden de Grieken bevolen dat elk meisje haar huwelijksnacht in het bed van de plaatselijke gouverneur moest doorbrengen. Slechts daarna mocht zij naar haar man gaan. Het gevolg hiervan was dat er geen huwelijken meer gesloten werden. Drie jaar en drie maanden lang werd er geen enkele bruiloft in Judea gevierd. Toen brak de tijd voor Channa, de dochter van Matitjahoe de Chasmoneëer, aan om te trouwen. Ondanks het oordeel van de Grieken, hield Matitjahoe een groot feest en nodigde hij allerlei belangrijke leiders uit. De familie van Matitjahoe was immers een vooraanstaande familie in die dagen. De bruid zat overeenkomstig de gebruiken aan het hoofdeinde van de tafel, maar opeens stond zij op, klapte in haar handen en scheurde haar mooie en dure bruidskleed doormidden en gaf haarzelf te zien. Iedereen was verlegen met de situatie en haar broers renden op haar af om haar te doden vanwege haar onfatsoenlijk gedrag ten opzichte van haarzelf en haar familie en vrienden Maar Channa zei tegen hen: Waarom, wanneer ik mijzelf voor al mijn familie en kennissen beschaam, zijn jullie zo vol schaamte en boosheid dat jullie bereid zijn om mij te doden. Maar jullie zijn het er wel mee eens om mij vanavond aan de gouverneur over te leveren. Waarom leren jullie niet van Simeon en Levi, zonen van onze aartsvader Jakob, die wraak hebben genomen op de verkrachting van hun zuster Dina, Genesis 34.

Iedereen realiseerde zich dat zij gelijk had. De broers discussieerden de zaak en besloten het volgende. Zij bekleedden hun zuster met de mooiste gewaden en brachten haar in volle glorie en ceremonie naar de Koning toe. De broers van Channa verklaarden dat zij de zonen van de Hogepriester waren en dat het niet past om hun zuster aan de plaatselijke gouverneur te brengen. Onze zuster is alleen maar voor de Koning zelf geschikt. De woorden van de broers vonden genade in de ogen van de Koning.

De Makkabese broers - Juda, Jochanan, Jonatan, Simeon en Eliëzer - vergezelden Channa naar de koninklijke slaapkamer en daar pakten zij de Koning beet en vermoorden hem. Vervolgens stormden zij de kamer uit om de ministers, bewakers en bedienden die zich in het paleis bevonden te vermoorden. Hashem heeft de vijanden in hun handen overgeleverd en op dat moment was er een stem uit de hemel in het Heilige der Heiligen te horen die verklaarde dat de lammetjes (Israël) de overwinnaars in Antiochië zijn - het Griekse hoofdkwartier in het oude Israël.

Geschreven door Rabbi Lazer Brody en vertaald uit het Engels door Daniella.
Bron: Channa Maccabbee

Juda de Maccabeër

Juda was de tweede aanvoerder van de Judese opstand tegen het Grieks-Syrische Rijk, vanaf het jaar 166 voor de gangbare jaartelling. Vanwege de latijnse naam, Judas Maccabeus, wordt algemeen aangenomen dat er hier sprake is van de derde zoon van Matitjahoe uit Modi'in. Als een Judese priester nam hij het bevel van de Judese opstand op zich, tegen de Griekse troepen na zijn vaders dood in 165 voor de gangbare jaartelling.

Hij heeft de gouverneur van Samaria verslagen en dat leidde tot nog meer glorieuze overwinningen over de Griekse troepen in Bet Choron en Emmaus. Vervolgens veroverde Juda de Zionsberg en zuiverde hij de Tempel van alle Helleense cultuspraktijken. Hij heiligde het Heiligdom weer overeenkomstig de Tora voorschriften en de Tempel werd weer bruikbaar voor de dienst van HaSjem. Chanoeka is in een later stadium ingesteld om deze triomf te herdenken.

In zijn poging om het Syrische garnizoen uit de rest van Jeruzalem te verdrijven, moest Juda zich terugtrekken en werd hij vlakbij Beth Zacharia, dat ten zuidwesten van Jeruzalem was gelegen, verslagen in het jaar 162 voor de gangbare jaartelling.

Juda is in de strijd in Elasa, ten noorden van Jeruzalem, omgekomen. Ook al nam Juda geen officiële politieke positie in, behalve dan als generaal van de joodse opstand, hij heeft echter wel een ver reikende invloed op de latere geschiedenis gehad door het initiatief van de vorming van een bond met de Romeinen tegen het Grieks-Syrische Rijk.

Juda werd door zijn jongste broer Jonathan opgevolgd. Zowel Juda als Jonathan hadden geen zonen als erfgenamen. Echter de nazaten van zijn oudere broer Simeon werden de leiders van de Chasmonese dynastie en deze heeft voor een periode van 103 jaar geregeerd.

Bron: Breslevpedia Judah the Maccabee.

Aantekeningen

Home Malbel

printer

Chanoeka is het enige belangrijke feest dat niet in de bijbel genoemd wordt. Het wordt gevierd ter herinnering aan de herinwijding van de Tempel in Jeruzalem door de Makkabeeën, nadat deze, in het jaar 165 voor de gewone jaartelling, de Syriërs verslagen hadden. Daarbij neemt de vondst van een kruikje reine olie, die gebruikt kon worden om de menora in de tempel weer aan te steken, een belangrijke plaats in. Hoewel de hoeveelheid olie slechts voldoende was voor één dag bleef de lamp door een wonder acht dagen lang branden. Na de verwoesting van de Tempel in het jaar 70 van de gewone jaartelling bleef Chanoeka als lichtfeest gehandhaafd. Het viert het behoud van de eigen, joodse identiteit.

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Midrash Ook wel midrash. (Hebreeuws meervoud midrashim) is een Hebreeuws woord dat op de methode van exegese van Bijbelse teksten duidt. Midrash kan ook verwijzen naar een compilatie van lessen, in de vorm van commentaar over de Tora.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.