Herstel en herbebossing

Bron: Breslev.co.il De 15e dag van de Hebreeuwse maand Shvat valt dit jaar op donderdag 20 januari 2011. Deze wonderschone dag is het Nieuwjaar van de bomen. Het is tevens mijn jaarlijkse gelegenheid om over één van mijn favoriete onderwerpen te schrijven. Een groot deel van mijn Landbouwkunde studie aan de universiteit van Maryland betrof boomgaard- en bosbouwteelt. Hashem gaf mij eveneens de gelegenheid om met mijn eigen handen honderden bomen te planten van de Golan tot de Negev. Ondanks al de moeiten die ik ondervond, heb ik toch nog zoete herinneringen als fruitboomteler in het voortreffelijke land Israël, aan mijn jaren die aan mijn teshuva voorafgingen. Tot op de dag van vandaag houd ik ervan om hitbodedut te doen tussen de bomen van het veld. Rebbe Nachman van Breslev schrijft dat wanneer wij tot Hashem in een persoonlijk gebed buiten in het veld spreken dat dan de bomen ook meedoen.

Dat klinkt allemaal leuk en aardig mag je zeggen, maar dat verklaart nog steeds niet waarom het Jodendom een Nieuwjaar van de bomen nodig heeft. Zijn wij soms een soort Greenpeace? Zijn wij soms de beschermers van de burgerlijke rechten van de bomen.

Nee, wij zijn de bomen. De Tora zegt in Deuteronomium 20:19 dat “de mens een boom is van het veld".

De recente brand op de Karmel in Israël heeft meer dan 12500 acres aan bos vernietigd. Gerekend dat een gemiddelde pijnboom-poting negen vierkante meter per boom is, dan betekent dit dat Israël bijna zes miljoen bomen heeft verloren. Dat is helaas een zeer bekend cijfer of niet dan 1).

De heilige Ariza'l, de vader van de Kabbala verklaart de reden die achter de zegen van de bomen, die wij elke lente weer zeggen, ligt. Hij zegt dat er een gereïncarneerde ziel in elke boom aanwezig is. Dat heb ik zelf als fruitboomteler ervaren. Iedere keer in de snoeitijd van mijn perzikbomen snoeide ik hen met zoveel liefde en trots, zoals een kapper het kapsel van Miss America zou verzorgen. Mijn bomen hebben mij altijd met een fenomenale oogst terugbetaald.

Ja, de bomen hebben zielen. Dat betekent dat wij zes miljoen zielen in de Karmelbrand hebben verloren.

Dat is het verhaal van Jood te zijn.

In het chassidisme van Breslev bestaat een belangrijk begrip: hitchazkut of wel persoonlijke versterking. Rebbe Nachman en Rebbe Natan waren de meesters van hitchazkut. Zij leren dat het niet erg is hoe hard of hoe vaak wij vallen, wat telt is hoe snel wij weer op de been zijn.

Een tweede belangrijk principe van hitchazkut is om nooit diep in het verleden te graven. Stof jezelf af en ga verder.

Oké, er was een brand. De onderzoekcommissie zegt dat de regering meer had moeten investeren in blusmaterialen. Dat is juist, maar dat is niet het belangrijkste.

Na de Tweede Wereldoorlog was het belangrijkste punt op de Joodse wereldagenda om Joodse zielen naar het land Israël te brengen en te planten. Hier hebben wij een enorme vernieuwing en renovatie van het Tora Jodendom in de afgelopen zestig jaar zien plaatsvinden. Wie had ooit gedroomd van een Baal Teshuva beweging met een in bijna miljoenen oplopend getal, met rituele badhuizen en strikt kosjere winkels in elke woonwijk? Wie had ooit gedroomd dat er talmoedleerhuizen en seminaries in elke stad zouden zijn.

Tu B'Shvat leert ons om niet het verleden te betreuren maar om de mouwen op te stropen en de schop te pakken en te beginnen met het planten van bomen in het schitterende land Israël. De brand doet er niet meer toe, wat nu telt is hoe snel elke kwekerij en kas ons van nieuwe kiemplanten, die wij nu nodig hebben om ons geliefde land van Israël weer volop te laten groenen, kunnen voorzien. De herbebossing is een reëel deel van ons nationaal herstel.

Vergeet niet dat bomen regen nodig hebben. De Jeruzalemse Talmoed leert ons dat emuna bijdraagt aan regen.

Nu kijk eens in waarin deze mooie spiritueel beïnvloede keten van gebeurtenissen resulteert: emuna leidt tot regen, regen leidt tot bomen, bomen leiden tot herbebossing en herbebossing leidt tot herstel. Dit is ook een manier om ons te laten zien dat ons hele leven als Joden in het Land Israël afhangt van emuna.

Nu kunnen wij begrijpen hoe een mens een boom in het veld is. Een fijn Tu B'Svat en begin maar te planten.

Noot van de vertaler.

1) De Holocaust met 6 miljoen doden.

Geschreven door Rav Lazer Brody en vertaald uit het Engels door Daniella.
Bron: Restoration and Reforestation

Aantekeningen

Home Malben

printer

Ba'al Teshuva is een Jood die terugkeert tot zijn wortels en zijn geloof.

Chassid is letterlijk een "vroom iemand", maar doelt op volgelingen van de Chassidische beweging, gesticht door Rabbi Yisroel Baal Shem Tov in het begin van de 18e eeuw

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuur-lijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Hitbodedut is een ongestructureerde, spontane en op de persoon gerichte vorm van gebed en meditatie onderwezen door Rebbe Nachman of Breslov. Door hitbodedut krijgt men een persoonlijke relatie met God en een beter begrip van zijn persoonlijke motieven en aspiraties.

Koosjer is eten dat in overeenstemming met de Hebreeuwse spijs wetten is bereid.

Teshuva is letterlijk "terugkeren"; het betreft het proces van boetedoening voor de begane zonden. Hierdoor verandert hij als mens door in plaats zichzelf te dienen gaat hij Hashem en de naaste dienen. Er zijn vier stappen in het Teshuva proces: 1. Belijden aan Hashem wat hij verkeerd gedaan heeft. 2. Berouw tonen dat hij tegen Hashem's wil heeft gehandeld. 3. Aan Hashem vergeving vragen zoals een kind aan zijn vader om vergeving vraagt. 4. De verplichting op zich nemen om zijn uiterste best te doen niet weer terug te vallen.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.