BSD

Onderstaande vertaalde inleiding op het boek Spreuken is afkomstig uit de Tanach Stone Edition van ArtScroll.

Spreuken van Salomo

Inleiding

Wanneer de wijste van alle mensen zijn wijsheden deelt, verwacht men dat zijn onderwijzingen meer dan één betekenis hebben. Ofschoon zij begrepen kunnen worden in hun eenvoudige letterlijke betekenis, kunnen ze ook verwijzen naar een diepere betekenis. En zo is het ook met het boek Spreuken.

Weinig boeken in de bijbel zijn zo veelvuldig geciteerd, want zijn wijze en kernachtige aforismen zijn zo gemakkelijk van toepassing in veel gebieden van het leven. Desalniettemin, zeggen de Wijzen, de Talmoed en de klassieke commentatoren, dat de werkelijk mening van deze spreuken allegorisch is, en wanneer wij hun diepte peilen, dat zij zinspelen op veel meer dan hun letterlijke betekenis.

Rashi begint zijn commentaar met te zeggen dat alle woorden van Salomo toespelingen en gelijkenissen zijn. Bijvoorbeeld, wanneer Salomo spreekt over een goede vrouw, dan zinspeelt hij op de Tora; en wanneer hij spreekt over overspelige vrouw, dan zinspeelt hij op afgoderij.

De laatste tweeëntwintig verzen van het boek Spreuken - de prachtige lofzang op de rechtvaardige vrouw van kracht en moed - is zeker het meest bekende deel. Ook hier, hoewel de letterlijke betekenis van de woorden zonder twijfel waar is, worden deze woorden ook geinterpreteerd als zijnde een lofzang op de Tora, de Sabbat en de aartsmoeder Sara en anderen.

Het was te verwachten dat Salomo de Tora, wijsheid en begrip door het boek heen, zou prijzen. Maar er is nog een ander constant thema: vreze van Hashem. En niet alleen omdat Salomo vroom was en dit ook van anderen verlangde. Hij verklaart heel duidelijk in het begin dat "de vreze van Hashem, is het begin der wijsheid" (1:7). Wijsheid zonder de vreze van Hashem heeft geen enkele waarde - een les die maar al te duidelijk wordt door de rampzalige prestaties van een aantal briljante intellectuelen uit onze geschiedenis.

Zelfs een oppervlakkig lezen van het boek Spreuken levert talrijke juweeltjes van wijsheid op. Steeds maar weer wijst Salomo erop, zoals we allemaal weten, dat rijkdom populariteit brengt, maar hij gaat door met vol te houden dat winsten onrechtmatig verkregen geen enkele waarde hebben. Met andere woorden, het is de kwaliteit van de bankrekening dat er toe doet en niet de grootte. Salomo dringt erop aan dat rijkdom verantwoordelijkheid met zich meebrengt jegens de armen en de verplichting om aan hun roepen gehoor te geven. Zo is het boek Spreuken een verzameling van lessen voor het leven en het bevat recepten die aan het leven de enige betekenis geven die ertoe doen.

Aantekeningen

Home Malben

printer

Wij zijn bezig met de vertaling van dit boek. Wel worden steeds nieuwe hoofdstukken toegevoegd.

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.

Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 6
Hoofdstuk 7
Hoofdstuk 8
Hoofdstuk 9
Hoofdstuk 10
Hoofdstuk 11
Hoofdstuk 12
Hoofdstuk 13
Hoofdstuk 14
Hoofdstuk 15
Hoofdstuk 16
Hoofdstuk 17
Hoofdstuk 18
Hoofdstuk 19
Hoofdstuk 20
Hoofdstuk 21
Hoofdstuk 22
Hoofdstuk 23
Hoofdstuk 24
Hoofdstuk 25
Hoofdstuk 26
Hoofdstuk 27
Hoofdstuk 28
Hoofdstuk 29
Hoofdstuk 30
Hoofdstuk 31