BSD

Het boek Richteren

Richteren

Met de dood van Jozua, trad het Joodse volk een nieuw tijdperk binnen. Niet langer was er een enkele nationale leider, een virtuele koning van het land, zoals Mozes en Jozua waren geweest. Weliswaar waren er rechtbanken in elke plaats en stad, zoals de Tora dat beval, opdat er een rechtssysteem zou zijn, maar er was formeel geen nationale leider. Er moet een algemene kennis zijn geweest gelijk aan, waarop Samuel eeuwen later op had aangedrongen, "Hashem, is jullie God en jullie koning, en alle vragen over de wet en het beleid moest worden beslist door de nationale of per stam ingestelde raadsvergaderingen. In plaats daarvan werden de stammen betrokken in het vaststellen van hun respectievelijke provincies, het opzetten van huizen en boerderijen en - als gevolg van hun terughoudendheid om alle Kanaänitische invloed in het land uit te roeien - er vaak toe neigden om de corrupte praktijken van hun buren over te nemen.

Zoals het boek Richteren al te verdrietig opmerkt, "In die dagen was er geen koning in Israel; een iegelijk deed, wat goed was in zijn eigen ogen" (17:6 en 21:25). Er waren perioden van extreme zondigheid die ervoor zorgde dat God Zijn beschermende voorzienigheid uit Israël terugtrok, en buitenlandse onderdrukkers oefenden roofzuchtige controle uit over delen van het land. Niettemin, verloor het grootste deel van de mensen nooit hun geloof in God en hun fundamentele trouw aan de Tora. God koos dan een leider, die bekend staat als een rechter, die het volk zou verenigen om zich te bekeren en dus verdienen zij Gods hulp weer. Dan, in het algemeen, zou de rechter de onderdrukker overwinnen en verdrijven en zou het volk weer een lange periode van rust genieten - totdat het weer afgleed.

Soms zou de rechter iemand van grote faam zijn, zoals Deborah of Othniel, die één van Joshua's grootste tijdgenoten was. Soms zou hij een jonge man zijn met een enorm maar onbekend potentieel, zoals Gideon. Er was een tijd dat het volk geen leider verdiende die zo groot was als deze historische figuren, dus werd Jefta hun rechter; of een tijd waarin zij het niet verdienden om hun vijanden te verslaan, toen gaf God hen Simson, wiens individuele heldendaden de wrede Filistijnen op afstand hielden.

Bij het lezen van het boek Richteren, is het van belang om op te merken dat de gecombineerde jaren van vrede en gerechtigheid ver uit gaan boven de jaren van mislukking en vervolging. Altijd, werd de rechter door God gekozen, en wanneer hij of zij een beroep op de mensen deed zich te bekeren, reageerden zij. Het volk had gebreken, maar het was in wezen rechtvaardig en trouw aan de Tora en zijn Gever.

Bovenstaande vertaalde inleiding op het boek Richteren is afkomstig uit de Tanach Stone Edition van ArtScroll.

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.