BSD

Het bijbelboek Prediker

Prediker

Het boek Prediker begint met een sombere opmerking: "IJdelheid der ijdelheden. Alles is ijdelheid! Wat voordeel heeft de mens van al zijn arbeid en zwoegen onder de zon"(1:2-3)? De wijzen van de Talmoed waren zo verontrust door deze allesomvattende veroordeling dat - hoewel de schrijver van het boek Koning Salomo was - ze twijfelden of het moest worden opgenomen onder de heilige werken van de Schrift. Wat de doorslag gaf in het voordeel van Prediker was het afsluitende vers: "De slotsom van al wat gehoord is, is: Vrees God en Zijn geboden, want dat geldt voor alle mensen" (12:13). De climax van het boek, erkenden de wijzen, bewezen dat de verhandeling - en wel alles ervan - was bedoeld om de mensen te leiden naar het uiteindelijke doel van het vrezen en dienen van God (Sjabbat 30b).

Wat is dan te zeggen van zijn sombere passages? De Talmoed legt uit dat het streven van de mens alleen ijdel is wanneer zijn doel is: succes in zaken die onder de zon zijn. Maar als hij ernaar streeft om door te gaan in de Tora en de zaken van de geest - die voorafging aan de zon en die overtreffen - dan zijn zijn werkzaamheden nauwelijks ijdel. Het boek Prediker leert dat de mens niet mag worden misleid door de schitterende pracht die zoveel mensen blind maakt voor zaken die er werkelijk toe doen in het leven. In plaats daarvan moet men zijn gevoel voor waarden behouden en altijd erkennen dat de mens, als het enige wezen met een goddelijke ziel, moet streven naar hogere doelen.

Ramban beschrijft drie thema's van Prediker:

  1. Salomo, de zeer rijke koning wist wat weelde was, verkondigde dat de genoegens en allures van deze wereld vluchtig en waardeloos zijn.
  2. Spiritualiteit is eeuwig; de mens moeten erkennen dat zijn gezondheid en welvaart moet worden gebruikt om hem in staat te stellen God beter te kunnen dienen.
  3. Wij worden geconfronteerd met de verontrustende vraag waarom goede mensen lijden en slechte mensen voorspoed hebben. We kunnen het antwoord alleen kennen als we alle elementen weten en begrijpen waarop God Zijn beslissingen baseert. Zodanige intelligentie ligt buiten ons vermogen, zodat onze onvolledige kennis niet kan worden gebruikt als basis om aan Gods rechtvaardigheid te twijfelen. Dat niveau van begrip zal alleen komen wanneer de Messias de wereld leidt naar zijn toekomstige status van perfectie. Tot die tijd moet ons geloof sterk blijven.

Omdat Prediker focust op de aspiraties van de mens met wat echt belangrijk is, wordt het boek in het openbaar gelezen tijdens het Loofhuttenfeest. De tijd van vreugde en welvaart van het oogstseizoen, wanneer het doel van de mens gemakkelijk overspoeld kan worden door de sensatie van het succes.

Bovenstaande vertaalde inleiding op het boek Prediker is afkomstig uit de Tanach Stone Edition van ArtScroll.

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.