BSD

De profeet Micha

De boodschap van Micha

Micha

Tijdens het bewind van koning Jotham, kastijdde een grote profeet het volk van Judea voor hun zonden en voorspelde de val van Samaria en Jeruzalem. Hij was Micha uit de stad Moresheth. Micha sprak voor de onderdrukten en de armen. Hij hekelde de woeker en de degeneratie van de rijken en de heersende klassen.

Dit zijn de woorden van de profeet: "Wee hun die onrecht uitdenken, kwaad uitwerken op hun slaapplaats, en het bij het licht van de morgenstond uitvoeren, omdat zij daartoe bij machte zijn. Zij  begeren akkers en roven die, en huizen, en nemen die af. Zo onderdrukken zij de man en zijn huis, de mens en zijn erfelijk bezit. Daarom, zo zegt Hashem, zie, Ik bedenk kwaad over dit geslacht waar u uw nekken niet uit weg kunt nemen en waardoor u niet rechtop verder kunt gaan, want het zal een kwade tijd zijn." 2:1-3.

De profeet stelt verbitterd de corruptie van de leiders en rechters aan de kaak. Hij zei: "Hoor nu dit, hoofden van het huis van Jakob en leiders van het huis van Israël, die een afschuw hebben van recht en al wat recht is, verdraaien, die Sion bouwen met bloed en Jeruzalem met onrecht. Hun hoofden spreken er recht voor geschenken, hun priesters onderwijzen voor loon, hun profeten plegen waarzeggerij voor geld. En nog steunen zij op Hashem en zeggen: Is Hashem niet in ons midden? Ons zal geen kwaad overkomen. Daarom zal omwille van u Sion als een akker omgeploegd worden, Jeruzalem een puinhoop worden en de berg van de Tempel tot hoogten in het woud." 3:9-12.

Tussen de profeet en zijn volk ontstaat een twist, waarin hij de grote daden van God ten behoeve van Israël beschrijft, alsmede het negeren van Hem: "Luister toch naar wat Hashem zegt: Sta op, roep de bergen ter verantwoording, laat de heuvels uw stem horen. Luister, bergen, naar de rechtszaak van Hashem, ook u, vaste fundamenten van de aarde. Hashem heeft immers een rechtszaak met Zijn volk, Hij voert een rechtszaak tegen Israël. Mijn volk, wat heb Ik u aangedaan? Waarmee heb Ik u vermoeid? Getuig tegen Mij! Ik heb u immers uit het land Egypte geleid, u verlost uit het slavenhuis. Ik heb Mozes, Aäron en Mirjam vóór u uit gezonden. Mijn volk, denk toch aan wat Balak, de koning van Moab, beraamde, en wat Bileam, de zoon van Beor, hem antwoordde, aan wat er gebeurd is van Sittim tot Gilgal, opdat u de gerechtigheid van Hashem kent." 6:1-5.

De profeet antwoordt nu voor de mensen, die onder de indruk zijn gekomen van de barmhartige daden van God, en naar de profeet gaan met de vraag: "Waarmee zal ik Hashem tegemoet gaan en mij buigen voor de hoge God? Zal ik Hem tegemoet gaan met brandoffers, met eenjarige kalveren? Zou Hashem behagen scheppen in duizenden rammen, in tienduizenden oliebeken? Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding, de vrucht van mijn moederschoot voor de zonde van mijn ziel?" 6:6-7.

Maar de profeet vertelt hen dat de eisen van God vrij eenvoudig zijn: "Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is. En wat vraagt Hashem van u anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God!" 6:8.

Net als Jesaja, voorzegt Micha de ondergang van Jeruzalem, maar hij voorziet evenzo de uiteindelijke overwinning van Israël onder de volkeren van de wereld, wanneer hun zwaarden moeten worden omgezet in ploegscharen en vrede moet heersen in de wereld. "Maar zij zullen zitten, ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, niemand zal ze schrik aanjagen, want de mond van Hashem van de legermachten heeft het gesproken. Want alle volken gaan op weg, elk in de naam van zijn god, maar wij zullen op weg gaan in de Naam van Hashem, onze God, voor eeuwig en altijd." 4:4,5.

Door Jacob Isaacs. Published and copyrighted by Kehot Publication Society. Bron: Micah

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.