BSD

Wanneer is het boek Klaagliederen geschreven?

Lamentations

Doorgaans wordt er vanuit gegaan dat Klaagliederen, dat de vernietiging van de eerste tempel betreurt en de daaruit voortvloeiend verbanning van de Joodse natie geschreven is als een reactie op deze gebeurtenissen. Vele schilderingen laten de profeet Jeremia, de auteur van Klaagliederen, aan het werk zien tegen de achtergrond die Jerusalem en de Tempel in rook laten opgaan.

Feitelijk is de Joodse idee, dat Klaagliederen (of in ieder geval het grootste deel) jaren voor de rampspoedige gebeurtenissen geschreven is.

De eerste Tempel is vernietigd in het jaar 423 voor de gewone jaartelling. Zeventien jaar eerder instrueerde G-d Jeremia: “Neem een boekrol en schrijf daarop alle woorden die ik tot jou heb gesproken, Israel en Juda betreffende ….. . Misschien zal het huis van Juda horen naar al het kwaad dat ik gepland heb om hen aan te doen, tenzij ze spijt betuigen, dat elke mens op zijn rechte schrede terugkeert, en ik hen hun ongerechtigheid en zonde zal vergeven.”

Jeremia, die toen in gevangenschap verbleef (waarschijnlijk omdat koning Jehoakim moe was steeds naar Jeremia’s profetieën te luisteren die de val van Jerusalem voorspelden), dicteerde aan zijn toegewijde leerling Baruch ben Neriah drie hoofdstukken, elk bevattende 22 verzen, en elk vers beginnend met een ander letter, het Hebreeuwse alfabet volgende. Deze hoofdstukken beschrijven op levendige en hartverscheurende wijze de tragedies en calamiteiten, die aan Juda zullen toevallen. De hoofdstukken staan in de verleden tijd, bejammerende deze gebeurtenissen alsof ze reeds plaatsgevonden hadden.

Baruch schreef deze hoofdstukken op een rol en las, op gezag van de profeet, ze voor aan de mensen die in de Tempel bijeen waren. Uiteindelijk was het geschrift gelezen voordat koning Jehoakim, die alleen de eerste paar verzen gehoord had, hardvochtig de boekrol in het vuur wierp.

G-d instrueerde Jeremia toen om de profetieën te herschrijven. Opnieuw dicteerde Jeremia de profetieën aan zijn leerling; deze keer een extra hoofdstuk - één dat 66 verzen bevatte, de eerste drie startende met de letters aleph, beit, enzovoort 1) - toevoegend.

De eerst drie hoofdstukken, die Jeremia schreef, vormen de hoofdstukken 1, 2 en 4 van het boek Klaagliederen. Het 66-verzen hoofdstuk is hoofdstuk 3. Hoofdstuk 5 - het enige dat niet een alfabetisch naamdicht bevat,alhoewel het ook 22 verzen bevatte - is op een later tijdstip door Jeremia toegevoegd.

(Hoofdstuk 4 was oorspronkelijk samengesteld als een lofrede voor koning Yoshiyahu (Josiah), Jehoakim’s vader. 2) In tegenstelling tot Jehoakim was Josiah een waarlijk heilig persoon, zoals de Thora getuigt (II Koningen 23: 25): “Zoals hij is er vóór zijn verschijning geen koning geweest die tot de Ene is teruggekeerd met heel zijn hart, met heel zijn ziel en met heel zijn kracht, naar heel het onderricht van Mozes; en na hem is er geen opgestaan zoals hij.” 3)

En inderdaad, 17 jaar later, op de negende Av in het jaar 3338 van de schepping, is de Tempel vernietigd en de Joden in gevangenschap geleid - precies zoals Jeremia geprofeteerd had. 4)

Sindsdien wordt het boek Klaagliederen elk jaar op de avond van de negende Av gelezen.

Moge G-d ons spoedig troosten en binnenleiden in de tijd waarin we getroost worden met zowel de komst van Moshiach als de herbouw van de Heilige Tempel.

Voetnoten:

1) Deze gehele periode is beschreven in het 36e hoofdstuk van “Jeremia”.
2) Rashi over Klaagliederen 4:1
3) Josiah is gedood in een gevecht tegen de Egyptenaren. Het Egyptische leger, geleid ddoor farao Necho, wilde via Judea naar Assyrië, en Josiah weigerde hem de doorgang. De Midrasj (Eichah Rabbah 1:18) legt uit dat Josiah zijn weigering baseerde op het vers (Leviticus 26:6 v.v.): “Geven zal ik: vrede op aarde* ,- gaan liggen zult ge en niemand die u opschrikt; boos gedierte zal ik doen ophouden uit het land en geen zwaard doorkruist meer uw land. (7) Achtervolgen zult ge uw vijanden; die vallen dan voor uw aanschijn neer voor het zwaard. (8) Achtervolgen zullen vijf van u een honderd-tal en honderd van u zullen een menigte achtervolgen; vallen zullen uw vijanden voor uw aanschijn voor het zwaard. (9) Ik zal mij tot u wenden en u vruchtbaar maken en u vermenigvuldigen; gestand doen zal ik mijn verbond met u.”
Josiah begreep het vers correct, maar onbekend met het feit dat het volk de geboden van G-d niet naleefde; in tegenstelling tot zijn beste inspanningen, vereerde zij - onwettig – afgoden, en daarom was het de natie niet waard de grote zegen, als beloofd in het vers, te geven. Ook Jeremia probeerde Josiah te overtuigen de Egyptenaren doorgang te verlenen, maar hij weigerde van standpunt af te veranderen.
Egyptische scherpschutters kregen Josiah te pakken en schoten 300 pijlen in zijn lichaamhet tot een zeef makend. Toen de koning stervende was sloop Jeremia nabij om zijn laatste woorden te horen. Met zijn laatste adem proclameerde Joshiah: “Staat hij, de Ene, niet in zijn recht?, want tegen zijn mond was ik weerspannig,- ......” (Klaagliederen 1:18)
4) Het bovenstaande is gebaseerd op Talmoed (Moed Katan 26b), geciteerd in Rashi (over Jeremia 36:23 en Klaagliederen 1:1), en de mening van Rabbi Judah in de Midrasj (Eichah Rabbah 1:1). Daar is, echter, ook de mening van Rabbi Nehemiah geciteerd in de (Midrasj loc. cit.) dat Klaagliederen geschreven is na de vernieling van de Tempel, “...want bewenen we de stervende voor die dood is?”

Door Naftali Silberberg (vertaald door Baruch).

Bron: When Was the Book of Lamentations Written

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.