Bron: Breslev.co.il
Bron: Breslev.co.il
Bron: Breslev.co.il
Bron: Breslev.co.il
Bron: Breslev.co.il
tanach

De Joodse Bijbel

De Tanach is de Joodse Bijbel, ook wel het boek van de ziel genoemd. Het woord Tanach is een Hebreeuws acroniem voor de drie onderdelen van de Tanach, zijnde Torah, Neviim en Ketuvim.
De Tora zijn de vijf boeken van Mozes.
De Neviim zijn de profeten.
De Ketuvim zijn de geschriften.

Tora - de vijf boeken van Mozes

Het boek Genesis: De commentatoren refereren aan het boek Genesis als het "Boek van de Schepping," maar de gebeurtenissen tijdens de zes dagen toen de hemel en de aarde en al haar volheid tot aanschijn kwam, bestrijken slechts een klein deel van het boek. Veeleer ligt de nadruk van het boek op hoe de aartsvaders een familie vormden onder de volkeren en het uitverkoren volk werden.
Het boek Exodus: In het boek Exodus krijgt het volk vorm en leert het eeuwige lessen in geloof. De joden kwamen met vurig enthousiasme naar Egypte, als de familie van de onderkoning en de nakomelingen van de patriarch die inspireerde tot ontzag en respect, zelfs van de Farao. Maar zodra Jozef en zijn generatie van het toneel waren verdwenen namen ze aanstoot aan de groei van deze omhooggevallen allochtonen; het grote succes van Israël bleek zijn ondergang te zijn. - een fenomeen dat in de Joodse geschiedenis zeer vertrouwd werd.
Het boek Leviticus: De eerste hoofdstukken van het boek handelen bijna alleen maar over de "korbanos" van dieren, een woord dat gewoonlijk wordt vertaal met opoffering of offer. Maar de waarheid is dat het Nederlands geen woorden kent die precies het concept weergeven van een "korban". Opoffering houdt in dat iemand zich van iets waardevols onthoudt. Maar Hashem heeft geen vreugde in het verdriet of gebrek van zijn kinderen. Het woord offer is positiever en staat dichter bij de betekenis van "korban" maar schiet toch tekort om de juiste betekenis van "korban" weer te geven. Heeft Hashem onze gaven nodig om Hem te verzoenen of zijn boosheid te stillen? En, o ja, wat is dan de betekenis van een stier en een een lam voor Hem? Als je rechtvaardig bent, wat geef je Hem daarmee? (Job 35:7). Hashem wordt niet verrijkt door de vrijgevigheid van een mens.
Het boek Numeri: Het boek Numeri begint en eindigt met Israel aan de vooravond van het binnengaan van het beloofde land. - maar de 38 tussenliggende jaren van hun tocht in de woestijn was een dieptepunt in de Joodse geschiedenis. Het boek bevat de geschiedenis van de spionnen, die de hoofden van het volk op hol brachten; de rebellie van Korach en zijn groep en de vergissing van Mozes, waardoor hij en Aaron het beloofde land niet mochten binnengaan. Maar het eindigt ook met de eerste stappen op weg naar de verovering van het land Israël.
Het boek Deuteronomium: De Talmoed refereert aan Deuteronomium als de "Mishnah Torah", gewoonlijk vertaald met "Herhaling of overzicht van de Tora" of "Uitleg van de Tora". Het volledige boek werd door Mozes uitgesproken ten aanhoren van het volk,gedurende de laatste vijf weken van zijn leven; in werkelijkheid was het de profeet zijn laatste wil en testament voor zijn geliefd volk, waarin hij hen waarschuwde voor de potentiele valkuilen en hen inspireerde gehoor te geven aan hun roeping.

Neviim - Profeten

Jozua

Het boek Jozua: Zoals de wijzen het uitdrukken, het gezicht van Mozes was als de zon en het gezicht van Jozua was als de maan. Dit is geen kritiek op Joshua; noch hij noch iemand anders zou Mozes niveau van profetie kunnen evenaren. Het is eerder een compliment voor de belangrijkste leerling van Mozes en de door God aangewezen opvolger omdat hij een getrouwe weerspiegeling was van de leer van zijn meester. Het was de missie van Joshua om de zaden van de Tora in het Land van Israël te planten, en het geheel nieuwe bestaan ​​te vormen voor de mensen zelf. In de woestijn, waren ze genesteld in een cocon van wonderen. Hun voedsel, water en bescherming tegen aanvallen werden verzorgd door God. Nu, bij het binnenkomen van het land, zouden ze moeten ploegen en planten, putten graven en de velden irrigeren, in aanvulling op de veroveringsoorlogen en de verdediging. Als zij trouw zouden blijven aan God en Zijn Tora onderhouden, zou Hij hen de overwinning en voorspoed geven; zo niet, dan zou hun toekomst in gevaar komen.

Richteren

Het boek Richteren: Met de dood van Jozua, trad het Joodse volk een nieuw tijdperk binnen. Niet langer was er een enkele nationale leider, een virtuele koning van het land, zoals Mozes en Jozua waren geweest. Weliswaar waren er rechtbanken in elke plaats en stad, zoals de Tora dat beval, opdat er een rechtssysteem zou zijn, maar er was formeel geen nationale leider. Er moet een algemene kennis zijn geweest gelijk aan, waarop Samuel eeuwen later op had aangedrongen, "Hashem, is jullie God en jullie koning, en alle vragen over de wet en het beleid moest worden beslist door de nationale of per stam ingestelde raadsvergaderingen. In plaats daarvan werden de stammen betrokken in het vaststellen van hun respectievelijke provincies, het opzetten van huizen en boerderijen en - als gevolg van hun terughoudendheid om alle Kanaänitische invloed in het land uit te roeien - er vaak toe neigden om de corrupte praktijken van hun buren over te nemen.

Samuel 1 en 2

Het boek Samuel: Het boek Samuel begint met het verlangen van een onvruchtbare vrouw, die één van de voorbeelden van gebed in de geschiedenis geworden is. In antwoord op de smeekbede van Hanna, vanuit het diepst van haar hart, maakte God haar de moeder van Samuel, de grootste van alle rechters, en een profeet die van het statuur van Mozes en Aaron was. Samuel werd de leider van het volk tijdens één van zijn meest sombere periodes tot nu toe, en hij bracht het terug naar zijn eerdere hoogte. Vanuit zijn huis in Rama, doorkruiste hij het hele land, onderwijzend, rechtsprekend en inspirerend.

Koningen 1 en 2

Het boek Koningen: Het eerste deel van het boek Koningen begint in heerlijkheid en eindigt in schande; het tweede begint in beroering en eindigt in een ramp. De twaalfjarige Salomo erft de troon en vraagt slechts één zaak aan God: dat hem de wijsheid mag worden gegeven, om het volk van Israël in overeenstemming met de Goddelijke wil te besturen. Omdat Salomo om wijsheid vroeg in plaats van macht, veiligheid en welvaart, gaf God hem wijsheid - onvoorstelbaar en zonder precedent - evenals grote rijkdom en respect. Hij bouwde de Heilige Tempel en creëerde een welvarende en een rechtvaardige wereld. Maar na zijn dood, werd het koninkrijk gesplitst. Alleen Juda en Benjamin bleven trouw aan de Davidische dynastie, terwijl de andere tien stammen, onder leiding van koning Jerobeam, hiermee braken.

Jesaja

Het boek Jesaja: Jesaja was lid van de aristocratie van Judea en zijn lange carrière als profeet omvat een periode van zesentachtig jaar (619-533 B.C.E.), een tijdvak waarin hij een aantal van de meest roerende en lyrische profetieën in de hele Schrift uitsprak. Veel meer Profetenlezingen zijn afkomstig uit het boek Jesaja dan van enig ander boek. Jesaja haalt uit naar de goddelozen onder zijn volk en waarschuwt hen voor de verschrikkelijke vernietiging, maar hij troost en bemoedigt ook. Interessant is, dat dit boek zowel de bron is van het huiveringwekkende "Visioen van Jesaja," dat op de Sabbat voor de Negende Av wordt gelezen en van de zeven profetieën van troost die daarop volgen. Hij voorspelde de verbanning die tijdens zijn leven plaatsvond, toen het machtige Assyrische leger onder Sanherib het Noordelijke Koninkrijk veroverde en de mensen over het Assyrische rijk verspreidde, zodat ze hun joodse identiteit zouden verliezen. Daarna trok de schijnbaar onoverwinnelijke Assyrische heerser op tegen Juda, maar Jesaja profeteerde dat dit keer het leger zou worden weggevaagd.

De profeet Jesaja en zijn boodschap: Zoals gezegd, Jesaja, de zoon van Amoz was een lid van de Koninklijke familie. Hij trad voor het eerst op als Goddelijk geïnspireerde profeet in het jaar van Uzziah’s kwelling met lepra, en hij leidde het volk voor ongeveer negentig jaar, onder het bewind van de koningen Uzziah, Jotham, Ahaz en Hezekiah. Jesaja had de opkomst meegemaakt van een nieuw rijk, Assyrië, en de ondergang van het noordelijk koninkrijk Israel. Alleen Judea bleef overeind en het was het laatste bolwerk van het ware geloof in de Ene G-d. Jesaja bracht koning en volk de boodschap van de heiligheid van G-d, de H--r der heerscharen, in een tijd dat de afgodendienst zich handhaafde in Judea. Hij predikte recht en liefdadigheid in een tijd dat de moraal van het volk een nieuw dieptepunt had bereikt. Over zijn Goddelijke roeping vertelde Jesaja het volgende:

Profetieën van Jesaja:Tijdens de regering van de slechte koning Achaz werd Jesaja geconfronteerd met zondige mensen en smeekte hij hen om terug te keren naar God. De hierna volgende thema's lopen door al zijn profetieën, en geven de essentie weer van de onsterfelijke boodschappen van de profeet. Zijn profetieën zijn nooit geëvenaard; noch qua vorm noch qua inhoud.

De laatste regeringsjaren van koning Hizkia:De wonderbaarlijke uitredding van het belegerde Jeruzalem vond op hetzelfde moment plaats van een andere, niet minder wonderbaarlijke gebeurtenis. Drie dagen voordat het leger van Sanherib zich voor de poorten van Jeruzalem had gelegerd, werd Hizkia ernstig ziek en de profeet Jesaja kwam bij hem om hem te vertellen dat hij moest sterven. De profeet vertelde hem ook dat God erg boos op hem was omdat Hizkia niet getrouwd was. Hizkia, die de profetische gave had om te zien wat er zou gebeuren, wist echter dat zijn kinderen het Joodse volk zouden misleiden. Daarom had hij geweigerd te trouwen. Maar Jesaja vertelde hem dat de mens zich niet moet bemoeien met hoe God de wereld bestuurt. Alles wat een mens kan doen is te leven volgens de geboden van God, en voldoen aan zijn plichten. Al het andere is in de handen van God.

De profeet Jesaja: Shabbat Chazon, de Shabbat vóór Tisha B'Av en Shabbat Nachamu, de Shabbat na Tisha B'Av, ontlenen beide hun naam aan het boek Jesaja. Chazon ("Visioen") is het eerste woord van het eerste hoofdstuk van dit boek, en Nachamu ("Troost") is het eerste woord van het veertigste hoofdstuk van hetzelfde boek. Deze twee hoofdstukken vormen de profetenlezing van de respectievelijke sabbatten. Uit het boek Jesaja komt ook de 'Zeven profetenlezingen van Troost", die we in de synagoge lezen van Shabbat Nachamu tot aan Rosh Hashana. Laten we daarom, kennis maken met deze grote profeet van ons volk. Jesaja, de zoon van Amoz, was een lid van de koninklijke familie. Hij maakte zijn eerste publieke optreden als de door God geïnspireerde profeet in het jaar waarin Uzzia melaats werd. Dat was in het jaar 3142 na de schepping. Vanaf die tijd, gedurende een periode van 86 jaar, werd de profetische stem van Jesaja in het koninkrijk Juda gehoord, tijdens het bewind van de koningen Uzzia, Jotham, Achaz en Hizkia. Jesaja moet geleefd hebben tot een ​​zeer hoge leeftijd.

Jeremia

De profeet Jeremia: Van alle profeten belast met het protesteren tegen het Joodse volk om hun duik naar de vernietiging te stoppen, had niemand een moeilijkere taak dan Jeremia. Hij was nog een jonge man, toen hij zijn opdracht kreeg, en hij bracht de rest van zijn leven door om dapper, maar vergeefs te proberen, om een ​​volk dat overtuigd is van zijn rechtschapenheid en zijn onoverwinnelijkheid van de Tempel, hun wegen te veranderen. Jeremia begon zijn profetische carrière onder Josia, één van de meest rechtvaardige van alle koningen van Juda. Hij is degene die de Tempel en de dienst hersteld heeft naar hun vroegere glorie. Ironisch genoeg maakte dat voor Jeremia zijn taak nog moeilijker, omdat het volk volhield dat de Tempel hen zou redden - ondanks hun privé-aanbidding van afgoden.

De profeet Jeremia: De grote profeet Jeremia leefde tijdens de meest cruciale periode van het bestaan ​​van Juda als een koninkrijk. Hij zag de verwoesting van Jeruzalem en de heilige tempel, nadat hij onophoudelijk zijn volk had gewaarschuwd om hun leven te beteren voordat het te laat was. En toen de ramp eindelijk zijn volk overweldigde, was hij degene die bitter klaagde over het vreselijke lot van Israël, in het Boek van Echah (Klaagliederen), die we lezen op Tisha B'Av, de verjaardag van die ramp. Op hetzelfde moment, bewees hij een echte vriend in nood te zijn, door zijn getroffen volk te helpen om de klap met moed en waardigheid te dragen, en hen te wijzen op de weg die tot de restauratie en verlossing zou leiden.

Ezechiël

Het boek Ezechiel: De zonden van Israël waren onherstelbaar geworden. De tempel zou vernietigd worden, zoals de sombere verhalen van de laatste hoofdstukken van Koningen en Kronieken vertellen. De mensen keken op naar de heuvel van hun Tempel, zelfverzekerd dat deze zichzelf en hen zou beschermen tegen koning Nebukadnezar van Babel en zijn leger. Geen menselijke koning kon de woonplaats van Gods tegenwoordigheid vernietigen! Maar, zoals de Talmoed beschrijft, de Goddelijke aanwezigheid was zich aan het terugtrekken van de Tempel, stap voor stap in tien stappen. Heiligheid was daar geweest vanwege de mensen; wanneer zij het niet langer waard waren, verloor het zijn heiligheid. Het gebouw op de heuvel was niet langer een "Tempel", het was slechts een groots bouwwerk, een omhulsel, ontdaan van zijn heiligheid. En toen werd het gereduceerd tot een vlammende ruïne, met zijn doden en het volk verdreven in ballingschap en slavernij.

De Profeet Ezechiël. De profetenlezing op de eerste dag van het Wekenfeest (Shavuot) is genomen uit het eerste hoofdstuk van Ezechiël. Zoals gebruikelijk op Sabbat en andere feesten bij een profetenlezing, is er een verbinding en een overeenkomst tussen het te lezen Tora gedeelte en de profetenlezing. Het lezen uit de Tora op de eerste dag van het Wekenfeest gaat over de openbaring op de berg Sinaï en het geven van de Tora. God daalde neer op de berg, vergezeld van zijn hemelse Strijdwagen en Hemelse Rechtbank. Het was een ontzagwekkend moment toen Israël de Tora ontving en werd ingewijd als een "koninkrijk van priesters en een heilig volk," een licht voor de volkeren van de wereld.

De bouw van de derde Tempel. Beste Rabbi, ik lees met grote belangstelling de hoofdstukken 40-48 van Ezechiël in de Bijbel. Is het waar dat de Joden nooit de tempel bouwden die daar beschreven wordt? Als dat waar is, waarom hebben de Joden de profetie van Ezechiël genegeerd toen ze de tweede tempel hebben gebouwd? En waarom was het relevant voor de profeet het zo gedetailleerd te beschrijven, terwijl zij uiteindelijk niet eens de tempel zo bouwden?

De Twaalf Profeten

Het boek van de twaalf Profeten: Dit boek bevat de woorden van de profeten en hun profetieën die een periode van meer dan driehonderd en vijftig jaar overlappen (vanaf 700 B.C.E.), vanaf het midden van het tijdperk van de Eerste Tempel tot de eerste jaren van de Tweede Tempel. Aangezien de profetieën van deze uiteenlopende mannen relatief kort waren, sommige slechts één hoofdstuk - werden zij verzameld in één boek, zodat ze niet verloren zouden gaan (Bava Basra 14b). Zoals Rashi uitlegt, aangezien het tijdperk van de profetie op zijn eind liep en dat zij de laatste profeten zouden zijn, legden Haggai, Zacharia, en Maleachi hun eigen profetieën vast en voegden de andere kleine boeken daarbij.

De twaalf profeten zijn Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja, Haggaï, Zacharia en Maleachi. Zie hierna. Van deze profeten is niet zoveel informatie te vinden. Daarom is het mogelijk dat niet al deze profeten worden behandeld.

Hosea

De profeet Hosea: De profeet Hosea was de eerste tijdens de regering van Jeroboam II die de massa moedig onder ogen zag en hen beschuldigde van hun zonden en een zware straf voorspelde.

"Hoor het woord van Hashem,"riep hij, "jullie Israëlieten, want Hashem heeft een rechtszaak met de inwoners van dit land, omdat er geen trouw, geen goedertierenheid en geen kennis van God in het land is. Vloeken, liegen, moorden, stelen en overspel plegen ......; en bloedbad volgt op bloedbad. Daarom treurt het land, en ieder die erin woont, verkommert." Hosea 4:1-3.

Joël

De profeet Joel: Het is niet precies bekend wanneer de profeet Joël met zijn werk als profeet begon. Het is echter bekend dat tijdens zijn leven het land een verschrikkelijke ramp overkwam. Een zwerm sprinkhanen, alleen overtroffen door de sprinkhanenplaag in Egypte tijdens de dagen van Mozes, daalde op de velden en de wijngaarden neer en verslond alles wat groen was. Als volgt beschrijft de profeet de vreselijke verwoesting van het land: "Het woord van Hashem, dat tot Joël kwam, de zoon van Petuël. Hoort dit oudsten en luistert alle inwoners van het land, was er dit in jullie dagen of in de dagen van jullie vaderen?.....Joël 1:1,2.

Amos

De profeet Amos: In dezelfde tijd van de profeet Hosea kastijdde Amos,een andere profeet, het volk van Israël voor hun zonden. Hij was een herder uit het dorp Tekoa. De volledige kracht en impact van zijn meesterlijke woorden steken echter gunstig af bij die van andere grote profeten van Israël. Alleen door de bescherming van koning Jerobeam was hij gered van de toorn van de mensen, die niet bereid waren zijn uitgesproken vermaningen te verduren. Wat hierna volgt zijn enkele van zijn meest karakteristieke uitingen.

Obadja

De profeet Obadja: Een visioen van Obadja. Zo zegt Adonai Hashem over Edom, wij hebben een boodschap van Hashem gehoord: een boodschapper is onder de volken gezonden, sta op en laten we tegen haar ten strijde trekken. Zie, Ik heb je klein gemaakt onder de volken, jij bent zeer veracht. De arrogantie van je hart heeft je misleid, je woont in rotskloven, in een hoge woning en zegt in je hart wie zal mij ter aarde doen neerdalen.

Jona

De profeet Jona: Eén van de grootste profeten in de tijd van Jerobeam II was Jona, de zoon van Amitai, die, als een profeet, Jehu had gezalfd en die daarom welwillendheid van de koning genoot. Eens gebood God Jona om naar Ninevé, één van de grootste steden van die tijd, te gaan om de vernietiging te voorzeggen, omdat het kwaad van haar inwoners de limiet had bereikt.

Micha

De profeet Micha: Tijdens het bewind van koning Jotham, kastijdde een grote profeet het volk van Judea voor hun zonden en voorspelde de val van Samaria en Jeruzalem. Hij was Micha uit de stad Moresheth. Micha sprak voor de onderdrukten en de armen. Hij hekelde de woeker en de degeneratie van de rijken en de heersende klassen.

Nahum

De profeet Nahum: De profeet Nahum leefde rond de tijd van de profeet Joël. Nahum's profetie is gericht op de vijandige stad Nineve, waar de wreedheid en onderdrukking hoogtij vierde. De profeet beeldt met afschuw de wagens van de rijken en de ruiters uit, die zich door de straten van de stad haasten, daarbij een spoor van dood achter zich latend. Hij stelt de tirannie en het bloedvergieten dat zo welig in Ninevé tiert, aan de kaak, en voorzegt haar volledige vernietiging.

Habakuk

De profeet Habakuk: De belangrijkste boodschap van Habakuk was een trieste profetie over de triomf van de Chaldeeën (Babyloniërs) over Israël. Hij waarschuwt zijn volk voor de goddelijke vergelding, die snel en overweldigend zal komen; "Hashem, hoelang roep ik om hulp en luistert U niet, roep ik tot U: Geweld! en verlost U niet?"

Zefanja

De profeet Zefanja: De profeet Zefanja verkondigde zijn profetie aan het volk van Juda, tijdens het bewind van koning Josia. Er is weinig bekend van zijn achtergrond, behalve dat hij een afstammeling van koning Hizkia was. Door zulke edele afstamming, moet hij vertrouwd geweest zijn met het leven van de adel in de hoofdstad en van het koninklijk huis.

Haggaï

Zacharia

De profeet Zacharia: De Haftara lezing Mikeitz is uit het boek van Zacharia. Zacharia (die leefde in de 6e eeuw voor de gewone jaartelling ) profeteerde de terugkeer van de Israëlieten naar hun vaderland nadat ze waren verbannen door de Babyloniërs. Onder zijn vele visioenen, zag Zacharia een menorah (aan beide zijden geflankeerd door olijftakken) en hij hoorde een engel die hem uitlegde dat dit visioen betekende: de Tempel in Jeruzalem (die door Nebukadnezar was vernietigd in 422 voor de gewone jaartelling) zou worden herbouwd "noch door geweld, noch door macht, maar door de geest van God".

Maleachi

De profeet Maleachi: Er zijn weinig gegevens over de profeet Maleachi bekend. Wel weten we dat hij lid was van de Anshei Knesset HaGedolah, de Grote Vergadering die elkaar ontmoetten in de Heilige Tempel in Jeruzalem aan het begin van de Tweede Tempel era. We weten ook dat hij een van de laatste drie profeten was die behoorden tot het tijdperk van de profeten. De andere twee waren Hagaï en Zacharia.

Ketuvim - Geschriften

Psalmen

Het boek Psalmen: Hier een volledige lijst van de vertaalde Psalmen.

Wie schreef het boek van de Psalmen? Ik had altijd de indruk dat koning David de auteur was van het boek der Psalmen (Tehillim). Maar wanneer ik het psalmboek doorlees, zie ik dat velen van hen worden toegeschreven aan andere dichters: Mozes, Asaf, Heiman, en anderen. Wat is er aan de hand?

Spreuken

Het boek Spreuken: Wanneer de wijste van alle mensen zijn wijsheden deelt, verwacht men dat zijn onderwijzingen meer dan één betekenis hebben. Ofschoon zij begrepen kunnen worden in hun eenvoudige letterlijke betekenis, kunnen ze ook verwijzen naar een diepere betekenis. En zo is het ook met het boek Spreuken.

Weinig boeken in de bijbel zijn zo veelvuldig geciteerd, want zijn wijze en kernachtige aforismen zijn zo gemakkelijk van toepassing in veel gebieden van het leven. Desalniettemin, zeggen de Wijzen, de Talmoed en de klassieke commentatoren, dat de werkelijk mening van deze spreuken allegorisch is, en wanneer wij hun diepte peilen, dat zij zinspelen op veel meer dan hun letterlijke betekenis.

U kunt op de te openen pagina alle vertaalde hoofdstukken van het Spreukenboek vinden.

Job

Het boek Job: Het boek Job en de gekwelde pogingen van Job en zijn kameraden om de wegen van God te begrijpen, hebben denkers en filosofen al duizenden jaren geïnspireerd, verbijsterd en gestimuleerd. De gedachten in dit boek zijn het centrum van de eeuwenoude vraag: Waarom gedijen slechte mensen, terwijl goede mensen lijden? Er is nog een vraag over het boek dat wat licht kan werpen op hoe wij het moeten begrijpen. Wanneer leefde Job? In tegenstelling tot andere verhalen in de Schrift, wordt ons niets verteld wanneer en in welke context de gebeurtenissen plaatsvonden. Zeker, de Talmoed noteert acht verschillende meningen over de vraag wanneer hij leefde - en er is zelfs een negende opvatting, namelijk dat het verhaal van Job een gelijkenis is, dat hij nooit heeft geleefd! (Bava Basra 15a-b).

Hooglied

Het boek Hooglied: Rabbi Akiva, één van de grootste geleerden van de Talmoed, zei: "Alle liederen in de Schrift zijn heilig, maar het Hooglied is aller heiligst." Wat is er met dit lied, dat het op zo'n verheven niveau staat? De vraag is vooral verwarrend als het Hooglied letterlijk wordt genomen, want het lijkt een lied van ongewone passie te zijn; en het lijkt niet op zijn plaats onder de boeken van profetie en de heilige geest van de Schrift. Bovendien, hoewel sommige van de geleerden zich afvroegen of Prediker wel opgenomen moest worden onder de boeken van de Schrift, was er nooit die vraag over het Hooglied.

Ruth

Het boek Ruth: Het boek Ruth vertelt het verhaal van een Moabitische vrouw die haar vaderland verliet en in het land van Israël kwam als één die naar het Jodendom was overgegaan. Daar leeft zij in ellendige armoede, voedsel zoekend voor haarzelf en voor haar schoonmoeder, die weduwe was.

Klaagliederen

Het boek Klaagliederen: Jeremia was een jonge profeet aan wie God een hartverscheurende taak had opgedragen. Hij moest Israël steeds weer vertellen dat vernietiging en ballingschap dreigden. Waarschuwingen over vernietiging en pleidooien voor berouw - dat waren de boodschappen van Jeremia, maar het mocht niet baten. Onheilsprofeten zijn niet populair, en niemand was meer onpopulair dan Jeremia. Zijn geschreven profetieën werden verbrand, hij werd beschuldigd als zijnde een valse profeet en een charlatan, en uiteindelijk werd hij in een kerker geworpen.

Wanneer is het boek Klaagliederen geschreven?: Doorgaans wordt er vanuit gegaan dat Klaagliederen, dat de vernietiging van de eerste tempel betreurt en de daaruit voortvloeiend verbanning van de Joodse natie geschreven is als een reactie op deze gebeurtenissen. Vele schilderingen laten de profeet Jeremia, de auteur van Klaagliederen, aan het werk zien tegen de achtergrond die Jerusalem en de Tempel in rook laten opgaan. Feitelijk is de Joodse idee, dat Klaagliederen (of in ieder geval het grootste deel) jaren voor de rampspoedige gebeurtenissen geschreven is. De eerste Tempel is vernietigd in het jaar 423 voor de gewone jaartelling. Zeventien jaar eerder instrueerde G-d Jeremia: “Neem een boekrol en schrijf daarop alle woorden die ik tot jou heb gesproken, Israel en Juda betreffende ….. . Misschien zal het huis van Juda horen naar al het kwaad dat ik gepland heb om hen aan te doen, tenzij ze spijt betuigen, dat elke mens op zijn rechte schrede terugkeert, en ik hen hun ongerechtigheid en zonde zal vergeven.”

Prediker

Het boek Prediker: Het boek Prediker begint met een sombere opmerking: "IJdelheid der ijdelheden. Alles is ijdelheid! Wat voordeel heeft de mens van al zijn arbeid en zwoegen onder de zon"(1:2-3)? De wijzen van de Talmoed waren zo verontrust door deze allesomvattende veroordeling dat - hoewel de schrijver van het boek Koning Salomo was - ze twijfelden of het moest worden opgenomen onder de heilige werken van de Schrift. Wat de doorslag gaf in het voordeel van Prediker was het afsluitende vers: "De slotsom van al wat gehoord is, is: Vrees God en Zijn geboden, want dat geldt voor alle mensen" (12:13). De climax van het boek, erkenden de wijzen, bewezen dat de verhandeling - en wel alles ervan - was bedoeld om de mensen te leiden naar het uiteindelijke doel van het vrezen en dienen van God (Sjabbat 30b).

Esther

Het boek Esther: De Talmoed wijzen beschrijven de gebeurtenissen in het Boek Esther als de laatste van de wonderen die zijn geschreven en gecanoniseerd als onderdeel van de Schrift. Het is duidelijk dat de Profeten en Wijzen besloten dat deze eerste poging tot genocide en de manier waarop die werd verijdeld door de eeuwen heen relevant zou zijn voor het Joodse volk. Het verhaal van Esther is bedrieglijk eenvoudig. Als men het voor het eerst als volwassene hoort, zou het opwindend en spannend zijn, maar het zou lijken geen religieuze betekenis te hebben, want zijn plot lijkt een reeks toevalligheden die samenkomen om een ​​happy end te produceren. In feite is het het enige boek in de Schrift waar Gods Naam nooit wordt genoemd.

Daniel

Het boek Daniël: Gods wegen zijn verborgen. Als het erop lijkt dat Hij ploegt onder Zijn schatten, kan het zijn dat Hij zaden plant die niet waarneembaar zijn, totdat ze wortel schieten en bloeien, soms tientallen jaren of zelfs eeuwen later. Zo was het toen koning Nebukadnezar het duivels plan had zijn eigen hof te verrijken ten koste van de verarming van Juda en er zorg voor droeg dat het zich niet meer kon herstellen. Hij eigende zich de mooiste, meest veelbelovende jonge mannen van Jeruzalem toe, en voerde ze af naar Babylon (442 B.C.E.), om daar te dienen aan zijn hof om ten zijne gunste te schitteren.

Ezra en Nehemia

De boeken Ezra en Nehemia: Het boek van Ezra / Nehemia brengt ons op een cruciaal keerpunt in de Joodse geschiedenis. Er begint een tijdperk dat, in zekere zin, nog steeds bij ons is, omdat de heerlijkheden van David en Salomo nooit zijn herwonnen. Zelfs na de bouw van de Tweede Tempel in 349 B.C.E., kwam het niveau van de heiligheid van het Eerste Tempel-tijdperk niet meer terug. De Joden leven nog steeds onder de heerschappij van een vreemde mogendheid, en zo bleef het gedurende het grootste deel van de jaren toen de Tweede Tempel er stond. Het was alleen door de vriendelijkheid en edelmoedigheid van koning Cyrus dat de Tempel überhaupt gebouwd kon worden.

Kronieken 1 en 2

De Kronieken I en II: Het Boek van de Kronieken werd door Ezra geschreven, en door de wijzen van de Talmoed gecanoniseerd als onderdeel van de Schrift (Bava Basra 14a). Per definitie werd het dus samengesteld onder leiding van de Goddelijke Geest.

Echter de Kronieken lijken weinig meer dan een combinatie van lange lijsten met namen en koninklijke verslagen van evenementen, waarvan de meeste al opgesomd zijn in de boeken van Samuël en de Koningen - zo lijkt het op het oppervlakkig gezien. Bij nader onderzoek, is het boek echter nogal raadselachtig. Veel van de namen in de genealogische lijsten verschillen van die in andere boeken van de Tanach. Niet alle gebeurtenissen van de eerdere boeken zijn hier opgenomen; velen die hier te vinden zijn komen niet eerder voor; en vaak zijn de details verschillend. Het valt buiten het bestek van dit werk om specifiek op deze problemen in te gaan, maar wij bieden een algemeen beeld van de Kronieken, zoals besproken in de volledige ArtScroll editie van dit boek.


De kerk heeft de Tanach het "Oude Testament" genoemd in tegenstelling met haar eigen boek het "Nieuwe Testament". De gedachte hierachter is dat wanneer je je eigen boek "nieuw" noemt, dat er dan iets "ouds" aan vooraf gegaan moet zijn. De kerk gelooft dat, wat zij het "Oude Testament" noemt, een boek is wat in feite nauwelijks nog betekenis heeft. De kerk leeft in een zogenaamde nieuwe bedeling en het Jodendom heeft afgedaan.

We zullen hier nu niet verder op ingaan. Daarover is immers elders op deze website meer dan genoeg informatie te vinden. Zie de eerste rij.

Wat nog wel aan de orde moet komen is, dat wanneer de indeling van de Tanach wordt vergeleken met de indeling van het "Oude Testament" de laatste nogal afwijkt van de eerste. Stel je eens voor. Je hebt een boek geschreven maar een ander zegt dat de indeling van je boek niet klopt en verandert dit eigenmachtig en gebruikt het nu als zijn boek. Daar is een goed woord voor in het Nederlands, dat wij hier niet zullen gebruiken.

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.