BSD

De Profeet Jesaja

Jesaja’s boodschap

Jesaja

Zoals gezegd, Jesaja, de zoon van Amoz was een lid van de Koninklijke familie. Hij trad voor het eerst op als Goddelijk geïnspireerde profeet in het jaar van Uzziah’s kwelling met lepra, en hij leidde het volk voor ongeveer negentig jaar, onder het bewind van de koningen Uzziah, Jotham, Ahaz en Hezekiah.

Jesaja had de opkomst meegemaakt van een nieuw rijk, Assyrië, en de ondergang van het noordelijk koninkrijk Israel. Alleen Judea bleef overeind en het was het laatste bolwerk van het ware geloof in de Ene G-d. Jesaja bracht koning en volk de boodschap van de heiligheid van G-d, de H--r der heerscharen, in een tijd dat de afgodendienst zich handhaafde in Judea. Hij predikte recht en liefdadigheid in een tijd dat de moraal van het volk een nieuw dieptepunt had bereikt. Over zijn Goddelijke roeping vertelde Jesaja het volgende:

“In het regeringsjaar van koning Uzziah’s dood (bedoeld is: hij beproefd werd met lepra en geïsoleerd leefde), zag ik de H—r zitten op een hoge en verheven troon, en zijn gevolg vulde de Tempel. Serafiem (Hoofdengelen) stonden rondom hem. Elkeen had zes vleugels; met twee bedekte hij zijn gezicht, met twee bedekte hij de voeten en met twee vloog hij. En de een zij tegen de ander: ‘Heilig, heilig, heilig is de H--r der heerscharen; de hele aarde is vol van Zijn glorie.” En de drempelposten schokten terwijl de stemmen luid klonken en het huis was gevuld met rook . En ik zei: “Wee mij, ik ben verloren, omdat ik een man ben van onreine lippen, en in het midden van het volk met onreine lippen dwaal ik rond; de Koning, de H—r der heerscharen hebben mijn ogen gezien.” Dan vloog een van de Serafiem tot mij, en in zijn hand was een brandende kool die hij had genomen van het altaar met vuur-tongen. En hij legde het op mijn lippen en zei: “Zie, dit heeft je lippen aangeraakt en je ongerechtigheid is verloren en je zonde is vergeven!”

“En ik hoorde de stem van G-d, zeggende: “Wie zal ik zenden, en wie zal voor Mij gaan?” En ik zei: “Hier ben ik; stuur mij.” En Hij antwoordde: “Ga, zeg tegen dit volk: gij lieden luistert inderdaad, maar begrijpt niet; ziet inderdaad, maar weet niets. Obstinaat is het hart van dit volk; hun oren zijn traag en de ogen gesloten; of de ogen zouden willen zien, hun oren horen, en hun harten begripvol zijn, opdat zij berouw tonen en genezen worden.” Jesaja 6:8-10. En ik zei: “hoe lang, o H—r?” en Hij antwoordde: “Tot dat steden nutteloos zijn zonder inwoners; huizen zonder mensen en het land dat is als een wildernis, verlaten zal zijn. Tot G-d de mensen ver weg zal hebben gebracht, en daar zal een grote troosteloosheid zijn in het midden van het land. En als er een tiende over is, zal het wederom weggevaagd worden. Vooralsnog behouden de gevelde terebint en eik hun stam en wortels, zo zal ook de bron van het heilige zaad zich handhaven.” Jesaja 6:11-13.

Jesaja’s missie was niet alleen om het volk te waarschuwen op het rechte pad te blijven. Hij moet ook de schare stevig geloof inprenten en hij bracht hen moed en kracht in een tijd dat ze leden aan doodsangsten vanwege de dreiging van het Nieuwe Assyrische Keizerrijk. Jesaja beschreef ook in een gloedvol betoog de toekomstige glorie van Zion, dat tot op heden ons volk inspireert. 1)

Voetnoot

1) Het is opmerkelijk dat de Haftorahs (lezingen uit het boek Profeten) gedurende de ‘Zeven Sabbatten van Vertroosting’, dewelke de slechte periode van de "Drie Weken” volgen, genomen zijn van de profeet Jesaja

Door Jacob Isaacs (vertaald door Baruch)

Bron: The-Prophet-Isaiah

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.