BSD

Het boek Jesaja

Jesaja

Jesaja was lid van de aristocratie van Judea en zijn lange carrière als profeet omvat een periode van zesentachtig jaar (619-533 B.C.E.), een tijdvak waarin hij een aantal van de meest roerende en lyrische profetieën in de hele Schrift uitsprak. Veel meer Profetenlezingen zijn afkomstig uit het boek Jesaja dan van enig ander boek. Jesaja haalt uit naar de goddelozen onder zijn volk en waarschuwt hen voor de verschrikkelijke vernietiging, maar hij troost en bemoedigt ook. Interessant is, dat dit boek zowel de bron is van het huiveringwekkende "Visioen van Jesaja," dat op de Sabbat voor de Negende Av wordt gelezen en van de zeven profetieën van troost die daarop volgen. Hij voorspelde de verbanning die tijdens zijn leven plaatsvond, toen het machtige Assyrische leger onder Sanherib het Noordelijke Koninkrijk veroverde en de mensen over het Assyrische rijk verspreidde, zodat ze hun joodse identiteit zouden verliezen. Daarna trok de schijnbaar onoverwinnelijke Assyrische heerser op tegen Juda, maar Jesaja profeteerde dat dit keer het leger zou worden weggevaagd.

Jesaja's tijdgenoot, Hosea, profeteerde tegen het Noordelijke Koninkrijk op het moment dat Jesaja tegen het Koninkrijk van Juda profeteerde. Net als de andere profeten van die tijd, voer hij uit tegen afgoderij - inderdaad, zodra de beruchte afgodendienaar, koning Manasse, de troon had bestegen, had hij Jesaja vermoord. De profeet benadrukte de heiligheid van het volk en de heiligheid van de tempeldienst. Hij veroordeelde hypocrisie en de houding waarmee doorgaans de geboden werden nagekomen, en leerde dat een onoprecht Jodendom geen Jodendom is. Kan iemand denken dat lippendienst zonder inhoud God zou voldoen? Het is ironisch dat de seculiere geleerden Jesaja loven voor zijn cadensen en lyriek. Mensen spreken over Jesaja als een "dichter" - hij, de profeet die zo de holle frasen en onoprechtheid veroordeelde! Hij bood ook hoop en aanmoediging voor de onderdrukten, de verlorenen, en de kinderlozen.

Zijn profetieën zijn nog niet vervuld; ze wachten duidelijke op de uiteindelijke verlossing, wanneer de aarde gevuld zal worden met de zuiverheid en heiligheid die hij verlangde. Dit zou gebeurd kunnen zijn in zijn tijd. Het zou gebeurd kunnen zijn toen de Tweede Tempel werd gebouwd. Het had kunnen gebeuren op elk gewenst moment, wanneer de mensen gehoor hadden gegeven aan zijn boodschap en waardig geweest waren. Maar het gebeurde niet, omdat zij het niet deden. Nog niet. Maar omdat we weten dat, zoals hij in zijn laatste roerende verklaring zei, er geen woord van God terug gaat, tenzij is volbracht wat Hij wenst, kunnen we de woorden van Jesaja lezen als voorboden van een toekomst, beter dan iemand ooit heeft gekend. En dat is altijd de troost van Israël geweest hoe verschrikkelijk de omstandigheden ook waren, het maakte niet uit.

Bovenstaande vertaalde inleiding op het boek Jesaja is afkomstig uit de Tanach Stone Edition van ArtScroll.

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.