BSD

De profeet Jeremia

Zijn achtergrond

Jeremia De grote profeet Jeremia leefde tijdens de meest cruciale periode van het bestaan ​​van Juda als een koninkrijk. Hij zag de verwoesting van Jeruzalem en de heilige tempel, nadat hij onophoudelijk zijn volk had gewaarschuwd om hun leven te beteren voordat het te laat was. En toen de ramp eindelijk zijn volk overweldigde, was hij degene die bitter klaagde over het vreselijke lot van Israël, in het Boek van Echah (Klaagliederen), die we lezen op Tisha B'Av, de verjaardag van die ramp. Op hetzelfde moment, bewees hij een echte vriend in nood te zijn, door zijn getroffen volk te helpen om de klap met moed en waardigheid te dragen, en hen te wijzen op de weg die tot de restauratie en verlossing zou leiden.

Jeremia werd geboren uit een priesterlijke familie, in de stad Anatoth in Benjamin. Zijn vader was de profeet en de Hoge Priester Hilkia. Hij begon zijn profetie in de tijd van de profeet Zefanja en de profetes Hulda, in het dertiende jaar van de regering van koning Josia (3298).

De vernietiging van het noordelijke koninkrijk door de Assyriërs lag nog vers in het geheugen van het volk van Juda, en we kunnen ons voorstellen in wat voor een staat van geestelijke agitatie ze in die tijd leefden. Onder deze omstandigheden, begon Jeremia zijn profetieën.

Eén van zijn eerste opdrachten was om naar de verbannen tien stammen van Israël te gaan, om hen moed en hoop te brengen, en om velen van hen te bewegen terug te keren naar hun geboorteland.

Jeremia was getuige van de val van het Assyrische Rijk en de dood van koning Josia. Hoewel de mensen diep rouwden om het overlijden van hun geliefde koning Josia, rouwde de profeet Jeremia des te meer, want hij wist heel goed dat met het vroegtijdig overlijden van deze laatste vrome koning, het einde van Judea, als een onafhankelijke staat, onvermijdelijk was. Sterker nog, na de dood van Josia keerde het volk al snel terug naar afgoderij. Jeremia was geschokt door de nieuwe terugval van zijn volk en deed zijn uiterste best om het tij van geestelijke verdorvenheid te keren, die hun hoge morele normen dreigden te ondermijnen.

Israëls Ondankbaarheid

Terugblikkend op de vroegste geschiedenis van Israël als een natie, toen, vol van geloof, de mensen Mozes in de woestijn volgden, beeldt Jeremia Israëls trouw aan God uit als die van een onlangs-gehuwde bruid aan haar man, en vraagt ​​zich af wat er gebeurd is met het volk, nu zij zich hebben afgekeerd van God. Hij hekelt Israëls ondankbaarheid en ontrouw en waarschuwt hen dat dit hun ondergang voorspelt:

"Zo zegt Hashem: Ik denk aan u, aan de genegenheid van uw jeugd, aan de liefde van uw bruidsdagen, toen u achter Mij aanging in de woestijn, in een land waarin niet wordt gezaaid. Israël was heilig voor Hashem, de eersteling van Zijn opbrengst. Allen die deze opaten, werden schuldig, onheil kwam over hen, spreekt Hashem. Hoor het woord van Hashem, huis van Jakob, en alle geslachten van het huis van Israël: Zo zegt Hashem: Wat voor onrecht hebben uw vaderen in Mij gevonden, dat zij zich ver van Mij hebben gehouden, dat zij achter nietige dingen zijn aan gegaan en zelf nietig zijn geworden?.... Ik bracht u in een vruchtbaar land.... Maar toen u daarin kwam, verontreinigde u Mijn land en hebt u Mijn eigendom tot een gruwel gemaakt...Want Mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan: Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten, om zich bakken uit te hakken, lekkende bakken, die geen water houden.... Daarom zal Ik uit de steden van Juda en uit de straten van Jeruzalem de stem van de vreugde en de stem van de blijdschap, de stem van de bruidegom en de stem van de bruid doen ophouden, want het land zal tot een verwoesting worden.

Waarachtige Glorie

Eén van beroemdste uitspraken van de profeet is degene waarin hij erop wijst dat wijsheid, kracht en rijkdom, niets zijn vergeleken met het geluk dat de mens bereikt door middel van echte kennis en begrip van de wegen van God:
"Zo zegt de Hashem: Laat een wijze zich niet beroemen op zijn wijsheid, laat de held zich niet beroemen op zijn sterkte, laat een rijke zich niet beroemen op zijn rijkdom. Maar laat wie zich beroemt, zich daarop beroemen dat hij begrijpt en Mij kent dat Ik Hashem ben, die goedertierenheid bewijs, recht en gerechtigheid op de aarde doe, want in die dingen vind Ik vreugde, spreekt Hashem."

Geloof

Over de futiliteit van het vertrouwen in de mens in plaats van in God, zegt de profeet het volgende:
"Zo zegt Hashem: Vervloekt is de man die vertrouwt op een mens, en die een schepsel tot zijn arm stelt, terwijl zijn hart van Hashem afwijkt. Hij zal zijn als een kale struik in de vlakte, die het niet ziet wanneer het goede komt...Gezegend is de man die op Hashem vertrouwt, wiens vertrouwen Hashem is. Hij zal zijn als een boom, die bij water geplant is, en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet als er hitte komt, zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte deert hem niet, en hij houdt niet op vrucht te dragen..... Hashem , hoop van Israël, allen die U verlaten, zullen beschaamd worden....want zij hebben de bron van het levende water, Hashem, verlaten. Genees mij, Hashem, en ik zal genezen worden, verlos mij, en ik zal verlost worden, want U bent mijn lofzang."

Bron: The Prophet Jeremiah

Aantekeningen

Home Malben

printer

De geciteerde verzen onder het kopje "Israëls ondankbaarheid" komen uit Jeremia 2 en 7 het laatste vers.

Het geciteerde vers onder het kopje "Waarachtige Glorie" staat in Jeremia 9:23,24.

De geciteerde verzen onder het kopje "Geloof" staan in Jeremia 17.

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.