BSD

Het boek Jeremia

Jeremia

Van alle profeten belast met het protesteren tegen het Joodse volk om hun duik naar de vernietiging te stoppen, had niemand een moeilijkere taak dan Jeremia. Hij was nog een jonge man, toen hij zijn opdracht kreeg, en hij bracht de rest van zijn leven door om dapper, maar vergeefs te proberen, om een ​​volk dat overtuigd is van zijn rechtschapenheid en zijn onoverwinnelijkheid van de Tempel, hun wegen te veranderen. Jeremia begon zijn profetische carrière onder Josia, één van de meest rechtvaardige van alle koningen van Juda. Hij is degene die de Tempel en de dienst hersteld heeft naar hun vroegere glorie. Ironisch genoeg maakte dat voor Jeremia zijn taak nog moeilijker, omdat het volk volhield dat de Tempel hen zou redden - ondanks hun privé-aanbidding van afgoden.

Jeremia werd tegengewerkt door valse profeten die volhielden dat avond dag was en dag nacht. Nebukadnezar had Jeruzalem veroverd en geplunderd - zou er groter bewijs van Gods toorn zijn? Maar charlatans "voorspelden" dat de overwinnaar al snel de geplunderde Tempel schatten zou terugbrengen en verslagen zou worden. De leugenachtige tempelpriesters, in dienst van hun aanhangers in plaats van de waarheid, betwisten hem bij elke gelegenheid. De massa's, altijd hongerig naar geruststelling en verontwaardigd over de weigering van Jeremia om populaire dingen te zeggen, eiste zijn dood, net als de profeet Uria. Koning Jojakim was hem ongehoorzaam en verbrandde de rollen met zijn profetieën. Toen Jeremia weigerde te zwijgen, gooide koning Zedekia hem in een kerker, waar hij verbleef tot de zon over Jeruzalem onderging.

Uiteindelijk genoot Jeremia de bittere smaak van de rechtvaardiging, toen Jeruzalem werd verwoest en hij werd bevrijd, niet door zijn eigen volk, maar door de plunderaars. Verteerd door zijn liefde voor Israël, weende Jeremia en was hij bedroefd over de kwellingen van zijn broeders toen ze in ballingschap werden weggevoerd. Hij bemoedigde hen, door hen te vertellen dat zij hun beproeving in een vijandig, vreemd land met standvastigheid dienden te dragen, omdat zij het fundament zouden worden waarop een nieuwe natie zou worden gebouwd.

Jeremia beklaagde zich over zijn eigen lot. Waarom was hij gekozen om niet alleen de verschrikkingen te voorspellen, maar er ook getuige van te zijn? Maar er is geen twijfel aan dat de ballingen in Babylon kracht vonden in zijn profetie dat er verlossing en heerlijkheid zou zijn zeventig jaar na de vernietiging. Jeremia leefde niet meer om zijn profetie in vervulling te zien gaan, maar velen van hen die zijn profetieën hadden gehoord waren onder degenen die met Ezra en Nehemia terugkeerden om de Tweede Tempel in te huldigen.

Bovenstaande vertaalde inleiding op het boek Jeremia is afkomstig uit de Tanach Stone Edition van ArtScroll.

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.