BSD

De profeet Hosea

Oproep om terug te keren

Hosea

De profeet Hosea was de eerste tijdens de regering van Jeroboam II die de massa moedig onder ogen zag en hen beschuldigde van hun zonden en een zware straf voorspelde.

"Hoor het woord van Hashem,"riep hij, "jullie Israëlieten, want Hashem heeft een rechtszaak met de inwoners van dit land, omdat er geen trouw, geen goedertierenheid en geen kennis van God in het land is. Vloeken, liegen, moorden, stelen en overspel plegen ......; en bloedbad volgt op bloedbad. Daarom treurt het land, en ieder die erin woont, verkommert." Hosea 4:1-3.

Na de vreselijke dag van vergelding te hebben voorspeld, deed de profeet een emotionele oproep om terug te keren naar God en een volledig geloof in Hem. De profeet beloofde een glorieuze toekomst voor Israël:

"Bekeer u, Israël, tot Hashem, uw God, want u bent gestruikeld door uw ongerechtigheid. Neem deze woorden met u mee, bekeer u tot Hashem. Zeg tegen Hem: Neem alle ongerechtigheid weg, neem het goede aan........Assyrië zal ons niet verlossen, op paarden zullen wij niet rijden. Wij zullen nooit meer zeggen: U bent onze god tegen het werk van onze handen. Bij U immers vindt een wees ontferming. Ik zal hun afkerigheid genezen, Ik zal hen vrijwillig liefhebben, want Mijn toorn heeft zich van hem afgewend. Ik zal voor Israël zijn als de dauw. Hij zal in bloei staan als de lelie, wortel schieten als de Libanon......Zij zullen opnieuw in zijn schaduw zitten, koren verbouwen en in bloei staan als de wijnstok; zijn gedachtenis zal zijn als de wijn van Libanon." Hosea 14:3-8.

Door Jacob Isaacs - Bron: The Prophet Hosea

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.