BSD

De laatste regeringsjaren van koning Hizkia

watertunnel

De ziekte van Hizkia

De wonderbaarlijke uitredding van het belegerde Jeruzalem vond op hetzelfde moment plaats van een andere, niet minder wonderbaarlijke gebeurtenis. Drie dagen voordat het leger van Sanherib zich voor de poorten van Jeruzalem had gelegerd, werd Hizkia ernstig ziek en de profeet Jesaja kwam bij hem om hem te vertellen dat hij moest sterven. De profeet vertelde hem ook dat God erg boos op hem was omdat Hizkia niet getrouwd was. Hizkia, die de profetische gave had om te zien wat er zou gebeuren, wist echter dat zijn kinderen het Joodse volk zouden misleiden. Daarom had hij geweigerd te trouwen. Maar Jesaja vertelde hem dat de mens zich niet moet bemoeien met hoe God de wereld bestuurt. Alles wat een mens kan doen is te leven volgens de geboden van God, en voldoen aan zijn plichten. Al het andere is in de handen van God.

Toen de koning de woorden van de profeet hoorde: "maak uw huis op orde want gij zult sterven," wendde hij zijn gezicht naar de muur en smeekte God vurig, dat hij mocht blijven leven. Zijn gebed werd aanvaard, en God stuurde Jesaja terug om hem te vertellen dat hij zou herstellen en dat zijn leven met vijftien jaar zou worden verlengd. Toen Hizkia om een ​​teken vroeg waaruit zou blijken dat hij weer beter werd, antwoordde Jesaja dat de schaduw op de zonnewijzer tien graden terug zou gaan. En inderdaad dit wonder heeft plaatsgevonden. Jesaja legt een pleister van vijgen op de builen van Hizkia, en de koning herstelde volledig.

Dit laatste wonder toonde de hele wereld, dat Hizkia een favoriet van God was. De dag van het herstel van Hizkia was de eerste dag van Pesach. Terwijl het volk zich verzameld had in de Heilige Tempel om God te loven, bereikte hen het goede nieuws van de goddelijke straf over het leger van Sanherib en intensiveerde de vreugde en het geluk van het volk.

De zonde van Hizkia

Hizkia, de vrome en God-vrezende afstammeling van het Huis van David, was bestemd, volgens de voorspellingen van de profeten, om als de door God gezonden verlosser van het volk, de ballingen van het tien stammenrijk van Israël terug te brengen, en geheel Israël opnieuw te verenigen onder de dynastie van het Huis van David. Echter, een ogenschijnlijk kleine zonde door Hizkia begaan, maar onvergeeflijk voor een zo groot man, was de oorzaak dat hij, het voorrecht om de opperste rol waarvoor hij oorspronkelijk was gekozen te spelen, heeft verbeurd.

Het gebeurde als volgt: Merodah (Berodah) Baladan, de koning van Babylon, een astroloog, moest tot zijn grote verbazing constateren dat God de loop van de zon had stopgezet omwille van Hizkia. Hij was diep onder de indruk van dit evenement, en wilde meer weten over de vrome koning van Judea. Hij stuurde een delegatie naar Hizkia om hem te feliciteren met zijn herstel en zijn bewondering uit te drukken voor het wonder dat God ten bate van hem had gewrocht. De koning, vol hoffelijkheid, is verheugd over de Babylonische gezanten, en liet ze alle verzamelde schatten in het paleis en de Heilige Tempel zien. Zodra ze vertrokken waren, verscheen de profeet Jesaja voor de koning en vertelde hem in de naam van God, dat hij een onvergeeflijke zonde had begaan, want in plaats om deze gelegenheid te gebruiken voor de heiliging van Gods naam door te wijzen op de goddelijke kracht over leven en dood en over al de krachten van de natuur, had de koning opgeschept over zijn rijkdom. De profeet zei toen: "Zie, de dagen komen, dat al wat in uw huis is en al wat uw vaderen voor u verzameld hebben tot deze dag, zal worden weggevoerd naar Babel!" Maar Hizkia werd beloofd dat deze ramp niet tijdens zijn leven zou gebeuren.

De invloed van Hizkia

De laatste vijftien jaar van de regering van Hizkia waren vol vrede en geluk. God zegende alles wat hij ondernam. Een overvloed van goud, zilver en kostbare olie en kruiden stroomde Judea binnen en verhoogde de rijkdom van het kleine Joodse volk, tot een ongekende hoogte sinds de tijd van koning Salomo. Veel verbannen Joden vonden hun weg terug naar Jeruzalem. De Heilige Tempel was het enige spirituele centrum, en de erkenning van God en Zijn heilige geboden heerste weer volkomen in het dagelijks leven van de Joden.

Het bewind van koning Hizkia was een periode van gelukkige politieke en economische ontwikkeling. Maar het grootste belang ligt in de renaissance van de ware joodse geest en de eliminatie van de verschillende vormen van afgoderij, die tot die tijd de overhand hadden.

Door Jacob Isaacs

Bron: Hezekiahs-Last-Years-of-Reign

N.B. De geschiedenis van koning Hizkia is na te lezen in 2 Koningen 18 t/m 20 en
2 Kronieken 29 t/m 32.

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.