BSD

Onderstaande vertaalde inleiding op het boek Genesis is afkomstig uit de Tanach Stone Edition van ArtScroll.

Inleiding

Er zijn twee soorten scheppingen. Daar is de schepping van bergen en dalen, van het zonnestelsel en hersencellen - en er is de schepping van de mensen die betekenis geven aan het universum waarin zij wonen.

De commentatoren refereren aan het boek Genesis als het "Boek van de Schepping," maar de gebeurtenissen tijdens de zes dagen toen de hemel en de aarde en al haar volheid tot aanschijn kwam, bestrijken slechts een klein deel van het boek. Veeleer ligt de nadruk van het boek op hoe de aartsvaders een familie vormden onder de volkeren en het uitverkoren volk werden.

Het is opmerkelijk dat de Wijzen drie historische fenomenen naast elkaar plaatsen:
 1. "Met tien uitspraken werd de wereld geschapen...."
 2. "Van Adam tot Noach bestonden er tien generaties...."
 3. "Er waren van Noach tot Abraham tien generaties.... totdat onze voorvader Abraham kwam en de beloning van hen allen ontving." Spreuken der Vaderen 5:1-3
De implicatie is duidelijk - dat, ofschoon het fysieke werk van de schepping compleet was na de tien uitspraken, pas met Abraham de menselijke erfgenaam naar voren kwam.

Zoals de Rambam en anderen in hun commentaren op Genesis erop wijzen, waren de gebeurtenissen in de levens van de patriarchen voortekenen van de toekomstige geschiedenis van hun nakomelingen. Daarom, wanneer dit boek vertelt hoe de zaden van de spirituele geschiedenis van de mens werden gezaaid, is het niet minder het verhaal van de schepping dan de bondige geschiedenis van de eerste zes dagen.

Kiezen, schiften en testen zijn hoofdzakelijk de thema's in Genesis. Het universum is een mengsel van goed en kwaad en het is de verantwoordelijkheid van ieder mens, in zijn of haar leven, om het goede te kiezen en het kwaad te verachten. Zo onderscheidde Noach zich toen de mensheid corrupt werd; Abraham stond pal toen iedereen faalde; Isaac en Jacob zegevierden over Ismaël en Ezau; en de nakomelingen van Jacob kwamen ongeschonden te voorschijn om de erfenis van Abraham, Isaac, Jacob, Sara, Rebecca, Rachel en Lea, voort te zetten.

Grootheid moet tegenspoed overwinnen. Daarom werd Abraham getest. God is alwetend; Hij werd niet wijzer na de succesvolle prestatie van Abraham dan Hij daarvoor was. Veeleer waren de testen voor Abraham de gelegenheid om zijn spirituele mogelijkheden tevoorschijn te roepen, en precedenten te scheppen voor Israel, die voortduren tot op vandaag. De joodse vasthoudendheid in de dienst van God werd gesmeed in de testen van de patriarchen en matriarchen, en bleven onaantastbaar door de geschiedenis heen. Dit alles werd geschapen gedurende de 22 eeuwen van het boek Genesis.

Het boek eindigt ermee dat de patriarchale familie een volk is geworden, edel en gezuiverd, gereed om de verschrikkelijke verbanning in Egypte te weerstaan en Mozes te volgen naar de berg Sinai. De schepping was voltooid.

Bereishit in een notendop

Genesis 1:1–6:8

bereishit God schept de wereld in zes dagen.
Op de eerste dag maakt Hij duisternis en licht.
Op de tweede dag vormt hij de hemel en de scheiding tussen de wateren onder en de wateren boven de hemel.
Op de derde dag bepaalt Hij de grenzen van land en zee en doet bomen en groen voortkomen uit de aarde.
Op de vierde dag plaatst Hij de zon, maan en sterren als tijdwaarnemers en verlichting voor de aarde.
Vissen, vogels en reptielen zijn op de vijfde dag geschapen;
landdieren en de mens, op de zesde dag.
God rustte op de zevende dag, en heiligde die als een dag van rust.

God vormt het menselijk lichaam uit het stof van de aarde, en blaast in zijn neusgaten een "levende ziel." Oorspronkelijk is de mens een enkele persoon, maar overwegend dat "het niet goed is dat de mens alleen is," neemt God een "rib" van de mens, en vormt daaruit een vrouw en geeft hen elkaar als man en vrouw.

Adam en Eva worden in de Tuin van Eden geplaatst, en hen werd bevolen niet te eten van de "boom van kennis van goed en kwaad." De slang overtuigt Eva om dit gebod te overtreden en ze deelt de verboden vrucht met haar man. Vanwege hun zonde, wordt besloten dat de mens zal sterven en terug zal keren naar de aarde van waaruit hij werd gevormd, en dat alles alleen door strijd en ontberingen zal worden verworven. De mens wordt verbannen uit de tuin.

Eva baart twee zonen, Kaïn en Abel. Kain maakt ruzie met Abel en vermoordt hem, en wordt een ontwortelde zwerver. Een derde zoon, Seth, is geboren aan Adam. Noach is een afstammeling van Seth uit de achtste generatie en is de enige rechtvaardige man in een corrupte wereld.

Bron: Bereishit in a Nutshell

Noach in een notendop

Genesis 6:9-11:32

noach God instrueert Noach - de enige rechtvaardige man in een wereld die verteerd werd door geweld en corruptie - om een grote houten teivah ("ark") te bouwen, die zowel van binnen als van buiten bekleed moest worden met pek. Een grote zondvloed, zegt God, zal al het leven op aarde wegvagen; maar de ark zal op het water drijven en onderdak aan Noach en zijn familie bieden, en aan twee leden (mannelijk en vrouwelijk) van elke diersoort.

De regen viel gedurende 40 dagen en nachten, en na verloop van 150 dagen begon het water te zakken. De ark bleef vastzitten op de berg Ararat, en vanuit een raam liet Noah een raaf, en vervolgens een reeks van duiven los, "om te zien of de wateren op de aarde waren opgedroogd." Toen de aarde volledig droog was - precies na een zonnejaar (365 dagen) na het begin van de vloed, gebood God Noach de teivah te verlaten en de aarde opnieuw te bevolken.

Noach bouwt een altaar en offert aan God. God zweert nooit meer de hele mensheid te vernietigen vanwege hun daden, en plaatst de regenboog als een getuigenis van zijn nieuwe verbond met de mens. God geeft Noach ook de volgende geboden vanwege de heiligheid van het leven: moord is een halsmisdaad en hoewel het de mens is toegestaan ​​om vlees van dieren te eten, is het verboden om vlees of bloed van een levend dier te eten.

Noach plant een wijngaard en wordt dronken van zijn eigen wijn. Twee van de zonen van Noach, Sem en Jafeth, zijn gezegend omdat zij de naaktheid van hun vader bedekken, terwijl zijn derde zoon, Ham, wordt gestraft, omdat hij de vernedering van Noach zag en dit zijn broers vertelde.

De nakomelingen van Noach blijven, gedurende tien generaties, één volk met één taal en cultuur. Dan trotseren ze hun Schepper door het bouwen van een grote toren om hun eigen onoverwinnelijkheid te symboliseren; God verwart hun taal, zodat "de één de ander niet meer verstaat," waardoor ze hun project verlaten en zich verspreiden over de aarde, zich splitsend in zeventig landen.

De parasja van Noach eindigt met een chronologie van de tien generaties van Noach tot Abram (later Abraham), en van deze laatste de reis van zijn geboorteplaats van Ur Casdim naar Charan, op weg naar het land Kanaän.

Bron: Noach in a Nutshell

Lech Lecha in een notendop

Genesis 12:1 - 17:27

lech lecha Abram was de eerste in zijn tijd om te beseffen dat God God was en geen stof, geen afgod, geen zee of de zon was. Hij verspreidde deze boodschap onafgebroken in zijn woonplaats Charan. Op een dag vertelt God hem om zijn stad en het huis van zijn vader te verlaten en te gaan naar het land dat God hem zal laten zien. Dus verlieten Abram en zijn vrouw Saraï samen met zijn neef Lot Charan en reisde naar het land Kanaän, waar God Zich aan hem openbaart Zich en hem vertelt dat hij dit land aan de kinderen van Abram zal geven. Abram bouwt daar een altaar.

Abram en Saraï houden ervan gasten te ontvangen. De tent is aan alle vier zijden open zodat mensen uit alle mogelijke richtingen binnen konden komen. Abram en Saraï voeden en verzorgen al hun gasten en leren hen over God.

Een korte tijd later komt er een hongersnood in het land Kanaän, zodat Abram en Saraï naar Egypte moeten reizen om daar voedsel te krijgen. Daar zeggen ze dat ze broer en zus zijn, omdat Saraï zo mooi is en Abram vreest dat de bewakers van het paleis hem zullen doden om Saraï aan de farao als vrouw te geven. Saraï wordt inderdaad gevangen genomen en naar het paleis gebracht, maar 's nachts stuurt God een plaag naar de farao, waardoor Saraï wordt vrijgelaten. Hij geeft ook veel geschenken aan het echtpaar in de vorm van dieren, goud en zilver en stuurt ze weg.

Terug in Kanaän, gaat Lot in de stad Sodom wonen. Hij wordt gevangen genomen tijdens een plaatselijke oorlog en Abram komt hem te hulp met een klein leger en wonder boven wonder verslaat hij het grote leger van vier koningen. God maakt een verbond met Abram en vertelt hem dat zijn kinderen in ballingschap zullen lijden, maar daarna worden bevrijd en naar het Heilige Land gebracht, die voor altijd van hen zal zijn.

Klinkt goed? Klinkt geweldig! Maar...Abram en Saraï waren al een lange tijd getrouwd en hebben geen kinderen, en ze worden ouder...dus moedigt Saraï Abram aan om haar dienstmeisje Hagar te trouwen, die een Egyptische prinses was (toen mochten mannen met meer dan één vrouw getrouwd zijn), zodat Abram de kans kreeg een kind te krijgen. Hagar werd zwanger en krijgt een kind dat Ismaël wordt genoemd. Maar Hagar is respectloos jegens Saraï en wordt weggestuurd, maar keert vervolgens terug naar het huis van Abram nadat een engel haar heeft overtuigd om terug te gaan.

Dan belooft God aan Abram dat zijn kinderen zo talrijk zullen zijn als de sterren aan de hemel en het stof van de aarde. God maakt een verbond met Abraham en beveelt hem om zichzelf te besnijden als een teken van het verbond. Vanaf die dag, worden alle Joodse jongens wanneer ze acht dagen oud zijn besneden. God verandert de naam Abram in Abraham en Saraï in Sarah en Abraham vertelt Hij dat ze een kind zullen krijgen dat ze "Isaac" moeten noemen en dat uit Isaac de natie zal voortkomen waaraan God het Heilige Land beloofde. Op dat moment is Abraham 99 jaar oud en Sarah 89.

Door Chani Benjaminson

Bron: Lech-Lecha-Roundup

Vayeira in een notendop

Genesis 18:1 - 22:24

Drie dagen na de besnijdenis van de eerste Jood op de leeftijd van negenennegentig jaar openbaart God Zich aan Abraham; en Abraham haastte zich om een maaltijd te bereiden voor drie gasten die in de woestijnhitte bij hem verschenen. Eén van de drie - die engelen waren in mannen gedaante - kondigde aan dat, over precies een jaar, de onvruchtbare Sarah zal bevallen van een zoon. Sarah lacht.

Abraham pleit bij God om de goddeloze stad Sodom te sparen. Twee van de drie vermomde engelen komen in de gedoemde stad, waar Abraham's neef Lot hen gastvrijheid aanbiedt en hen beschermt tegen de kwade bedoelingen van de schandknapen in Sodom. De twee gasten vertellen dat ze zijn gekomen om de plaats om te keren, en om Lot en zijn familie te redden. Lots vrouw verandert in een zoutpilaar toen ze de opdracht, niet om te kijken naar de brandende stad terwijl zij vluchten, niet nakwam.

Terwijl zij onderdak in een grot vonden, maken de twee dochters van Lot (zij geloven dat zij en hun vader, de enigen zijn die nog in leven zijn in de wereld) hun vader dronken, liggen bij hem en worden zwanger. De twee zonen die uit dit incident geboren worden zijn de stamvaders van de volkeren van Moab en Ammon.

Abraham verhuist naar Gerar, waar de Filistijnse koning Abimelech Sarah - die voor de zuster van Abraham is uitgegeven - meeneemt naar zijn paleis. In een droom, waarschuwt God Abimelech, dat hij zal sterven, tenzij hij de vrouw aan haar man teruggeeft. Abraham vertelt dat hij vreesde dat hij zou worden gedood vanwege de mooie Sarah.

God herinnert Zich Zijn belofte aan Sarah, en geeft haar en Abraham een zoon, die Isaac (Jitschak, wat betekent "zal lachen") wordt genoemd. Isaac is besneden op de leeftijd van acht dagen; bij de geboorte van hun kind is Abraham honderd jaar oud, en Sarah negentig.

Hagar en Ismaël worden verbannen uit huis van Abraham en dwalen in de woestijn; God hoort de roep van de stervende jongen en redt zijn leven door zijn moeder een waterbron te laten zien. Abimelech maakt een verbond met Abraham in Beersheba, waar Abraham hem zeven schapen geeft als een teken van de wapenstilstand.

God test Abrahams toewijding door hem op te dragen Isaac te offeren op de berg Moria (de Tempelberg) in Jeruzalem. Isaac is vast gebonden op het altaar, en Abraham heft het mes om zijn zoon te slachten. Een stem uit de hemel vraagt hem te stoppen; een ram, gevangen in het struikgewas met zijn horens, wordt in Isaac's plaats geofferd. Abraham ontvangt het nieuws dat bij zijn neef Bethuel een dochter is geboren. Rebecca.

Bron: Vayeira in a Nutshell

Chayei Sarah in een notendop

Genesis 23:1 - 25:18

De parasja begint met een trieste gebeurtenis: Sarah sterft op de leeftijd van 127 jaar. Abraham is heel triest en rouwt over haar overlijden. Hij koopt een stuk grond waar hij haar begraaft en wat de grot van Machpela in de stad Hebron wordt genoemd. Hij betaalt 400 zilveren shekel. Dit is de plek waar al onze patriarchen (Adam, Abraham, Isaac en Jakob) en aartsmoeders (Eva, Sarah, Rebecca en Lea) werden begraven.

Isaac is nu veertig jaar oud en ongetrouwd. Abraham vraagt zijn vertrouwde dienaar Eliëzer naar Charan, Abrahams geboortestad te gaan om een vrouw voor Isaac te vinden. Eliëzer neemt veel mooie sieraden en geschenken mee voor de toekomstige vrouw. Maar hoe zal hij haar vinden? Er waren veel meisjes in Charan! Dus vraagt hij God om een teken om hem te laten weten welk meisje de juiste keuze voor Isaac is. Het teken is dat als hij een meisje zal vragen om water te drenken uit de bron, zij ook aan zal bieden om water aan de kamelen te geven.

Nu, Rebecca (herinner je dat haar geboorte in de parasja Wajera van vorige week werd genoemd!), komt en biedt Eliëzer aan om de kamelen water te geven en zij nodigt hem in het huis van haar vader. Wanneer Eliëzer om haar hand vraagt in opdracht van Rebecca's oudoom Abraham, zegt Rebecca ja. Ze was blij om een rechtvaardig en vriendelijk persoon, zoals Isaac te trouwen en weg te gaan bij haar familie die niet erg eerlijk noch rechtvaardig was.

Rebecca reist met Eliëzer naar het land Kanaän en trouwt met Isaac. Toen Isaac haar trouwde begreep hij dat zij de juiste vrouw voor hem was en voelt zich een beetje beter na het verlies van zijn moeder Sara. Waarom? Toen Sarah leefde gebeurden er elke week drie grote wonderen: de challah die ze bakte voor Sabbat bleef vers van de ene week naar de volgende; de kaarsen die zij op vrijdagavond aanstak bleven de hele week branden; en er was een wolk rond haar tent, dat een teken was dat God de hele tijd aanwezig was. Toen ze overleed stopten deze wonderen; na het huwelijk van Isaac en Rebecca kwamen ze terug. Dat was voor Isaac het teken dat ze de juiste voor hem was - dat Rebecca vroom en rechtvaardig was, net als Sarah!

Abraham hertrouwt met Keturah die eigenlijk Hagar is, de vrouw waarmee Abraham getrouwd was voordat hij en Sarah Isaac kregen. Waarom de nieuwe naam? Omdat ze zich bekeerd heeft van haar slechte wegen en een nieuw leven was begonnen als een beter mens. Aan het einde van de parasja leren we dat Abraham sterft op de leeftijd van 175 jaar en naast Sara in de spelonk van Machpela in Hebron wordt begraven.

Door Chani Benjaminson

Bron: Parshah Roundup

Toldot in een notendop

Genesis 25:19 - 28:9

toldot Isaac en Rebecca gaan door twintig kinderloze jaren, totdat hun gebeden worden verhoord en Rebecca zwanger wordt. Ze beleeft een moeilijke zwangerschap als de "kinderen in haar strijden"; God vertelt haar dat "er twee volkeren in haar schoot zijn," en dat de jongere zal prevaleren boven de oudere.

Ezau komt eerst; Jacob als tweede houdt de hiel van Ezau vast. Ezau groeit op tot "een gewiekste jager, een man van het veld"; Jacob is "een gewone man," een bewoner in tenten en leert. Isaac heeft voorkeur voor Ezau; Rebecca houdt van Jacob. Op een dag keert Ezau uitgeput en hongerig terug van de jacht, en verkoopt zijn eerstgeboorterecht aan Jakob voor een pot rode linzensoep.

In Gerar, in het land van de Filistijnen, stelt Isaac Rebecca voor als zijn zus, uit angst dat hij zal worden vermoord omdat iemand haar zal begeren vanwege haar schoonheid. Hij bewerkt het land, heropent de gegraven putten van zijn vader Abraham, en graaft een reeks eigen putten: over de eerste twee is er strijd met de Filistijnen, maar de derde reeks putten wordt in rust genoten.

Ezau trouwt twee Hittitische vrouwen. Isaac wordt oud en blind, en geeft uiting aan zijn wens om Ezau te zegenen voordat hij sterft. Terwijl Ezau op jacht gaat naar zijn vaders favoriete voedsel, kleedt Rebecca Jacob in de kleren van Ezau, bedekt zijn armen en hals met geitenvellen om het gevoel van zijn harige broer te simuleren en bereidt een soortgelijk gerecht waarna zij Jakob naar zijn vader stuurt. Jacob krijgt de zegen van zijn vader voor "de dauw van de hemel en het vet van het land" en hij zal heersen over zijn broer. Wanneer Ezau terugkeert en de misleiding aan het licht komt, is alles wat Isaac voor zijn huilende zoon nog kan doen, is voorspellen dat hij zal leven door zijn zwaard, en dat wanneer Jacob struikelt, dat de jongere broer zijn suprematie over de oudere verbeurd.

Jacob verlaat zijn huis en gaat naar Charan om de toorn van Ezau te ontvluchten en een vrouw te vinden in de familie van de broer van zijn moeder, Laban. Ezau trouwt met een derde vrouw - Machalath, de dochter van Ismaël.

Bron: Toldot in a Nutshell

Enkele vragen over de parasja:

 1. Hoe oud was aartsvader Isaac toen hij met Rebecca huwde?
 2. Hoe oud was aartsvader Isaac toen Jacob en Ezau geboren werden?
 3. Wat wordt er met de volgende woorden in Genesis 'dat rode, dat rode daar...' bedoeld?
 4. Welke verschillen kun je tussen Jacob en Ezau in karakter vinden?
 5. Wat is de inhoud van de zegen die Jacob van zijn vader Isaac ontving?
 6. Wat hield de zegen die Ezau ontving in?
 7. Waar stuurde Isaac zijn zoon Jacob naar toe om een geschikte vrouw te vinden?
 8. Met wie trouwde Ezau?

Parasja Wajetse in een Notendop

Genesis 28:10 - 32:3

wajetse De parasja van vorige week eindigde met de vlucht van Jacob van Beer Sheva, waar hij met zijn ouders en broer woonde, naar Charan. Op zijn weg uit Israël stopt Jacob om te rusten, hij neemt een aantal stenen en legt ze in een halve cirkel rond zijn hoofd, als bescherming en gaat slapen. Hij droomt van een ladder waarop hij engelen omhoog ziet gaan en andere engelen die naar beneden gaan. Dit waren de engelen, die God zond om hem te beschermen op zijn reis. God openbaart Zich aan Jakob en belooft hem dat het land waarop hij rust aan zijn nakomelingen zal worden gegeven. Zijn kinderen en kleinkinderen en hun kleinkinderen. Toen Jacob wakker werd waren de stenen tot één steen geworden. Hij neemt de steen en maakt het tot een altaar als een teken dat die plaats een heilige plaats is.

Jacob komt in Charan aan waar hij zijn nicht Rachel bij een bron ontmoet; Rachel rent naar huis om haar vader Laban te vertellen dat Jakob in de stad is. Jacob wordt door zijn oom verwelkomd en begint voor hem te werken als een herder. Na een maand biedt Laban aan hem te betalen. Jacob zegt dat zijn betaling zal zijn dat hij met Rachel kan trouwen. Laban zegt dat hij met Rachel kan trouwen maar dat hij hiervoor zeven jaar voor Laban moet werken. Maar ... als de huwelijksdag eindelijk daar is, bedriegt Laban Jacob, en geeft hem zijn oudste dochter Lea ten huwelijk. Jacob komt hier niet eerder achter dan op de ochtend na de bruiloft, en is erg boos op Laban. Laban zegt dat in zijn land niet de gewoonte is de jongere zus voor de oudere uit te huwelijken. Maar natuurlijk heeft hij dat Jakob niet voor de bruiloft vertelt.... Jacob gaat ermee accoord om nog eens zeven jaar voor Laban te werken en trouwt een week na zijn huwelijk met Lea, met Rachel. Men kon toen nog met meer dan één vrouw trouwen.

Lea krijgt zeven kinderen, Ruben, Simon, Levi, Jehoeda, Yissachar, Zebulon en Dina, een dochter. Rachel had geen kinderen en was hierover erg verdrietig. Ze gaf haar dienstmaagd Bilha als vrouw aan Jacob, zodat zij kinderen zou hebben in plaats van haar. Bilha ktijgt twee zonen, Dan en Naftali. Lea geeft ook haar dienstmaagd Zilpa als een vrouw aan Jacob en zij krijgt ook twee zonen, Gad en Asher. Rachel wordt uiteindelijk zwanger en krijgt een zoon, Josef.

Veertien jaar zijn verstreken sinds Jacob zijn ouderlijk huis verliet en hij wil terugkeren naar Beer Sheva. Maar Laban overtuigt hem om te blijven, hij biedt hem aan te betalen in schapen, zodat Jacob een kudde van zichzelf kan hebben. God zegent Jacob met zijn werk, zijn kudde wordt groter en groter, en Laban blijft proberen om hem te bedriegen met de schapenteelt. Er gaan nog eens zes jaar voorbij. Als Laban voor een paar dagen weggaat pakt Jacob zijn koffers en samen met zijn vrouwen en kinderen verlaat hij Charan. Wanneer Laban ontdekt dat Jacob is vertrokken gaat hij hem achterna, maar God waarschuwt Laban Jakob geen kwaad te doen en zij sluiten vrede met elkaar op een plaats genaamd de berg Gal-Ed en Jacob en zijn gezin reizen naar het Heilige Land en engelen van God ontmoeten hem daar om hem terug in het land te begeleiden.

Door Chani Benjaminson

Bron: Vayeitzei Roundup

Wajisjlach (en hij zond) - in een notendop

Genesis 32:4 - 36:43

en hij zond Jacob is eindelijk terug in het Heilige Land. Hij was weggelopen omdat Ezau, die boos op hem was, omdat hij de zegen van de eerstgeborene van hun vader Isaac had genomen. Jacob wil ervoor zorgen dat Ezau niet meer boos zou zijn, dus stuurt hij gezanten naar hem toe met een boodschap van vrede, maar de boodschappers komen terug en zeggen dat Ezau eraan komt met een leger van vierhonderd man. Jacob is bezorgd. Hij doet drie dingen in de voorbereiding op zijn ontmoeting met Ezau: hij bereidt zich voor op oorlog, hij bidt tot God, en hij stuurt Ezau honderden runderen en schapen als een geschenk.

Die nacht helpt Jacob zijn gezin de rivier de Jabbok over te steken. Nadat het laatste kind en dier is overgestoken, blijft Jacob achter. Daar ontmoet hij een man, een engel, die Ezau vertegenwoordigt. Jacob en de engel vechten de hele nacht tot het ochtendgloren. De engel is in staat om de heup van Jacob te verwonden, maar Jacob wint de strijd, en de engel zegent hem en geeft hem een nieuwe naam, Israël, wat betekent "hij die het goddelijke (de engel) overwint".

In de ochtend toen Jakob en Ezau elkaar eindelijk ontmoeten, omhelst en kust Ezau Jacob en samen huilen ze. Ezau bedankt Jacob voor zijn gave en zegt dat hij die niet echt nodig heeft, maar Jacob staat erop dat hij die houdt. Ezau nodigt dan Jakob uit om met hem naar Seir te reizen, waar hij woont, maar Jakob vertelt hem dat het veel tijd in beslag neemt om met de vrouwen, kinderen en alle dieren te reizen en dat hij op een later tijdstip zal komen. Jacob gaat uiteindelijk niet naar Seir. Hij reist langzaam en gaat naar verschillende plaatsen, zoals Soekot en in de buurt van Sichem.

De prins van Sichem, waarvan de naam ook Sichem is, ontvoert Dina, Jakobs dochter. De zonen van Jakob Simon en Levi zijn erg overstuur. Ze overtuigen alle mannen van Sichem zich te laten besnijden en doden ze dan allemaal. Jacob is niet gelukkig met hun acties.

Jacob krijgt een boodschap dat de verzorgster van zijn moeder, Deborah, is overleden. Onze wijzen verklaren dat dit een geheime manier van vertellen is dat zijn moeder, Rebecca, ook is overleden. God openbaart zich opnieuw aan Jakob en zegent hem. Jacob vervolgt zijn reis naar het huis van zijn vader in Hebron en onderweg vindt er een gelukkige en een trieste gebeurtenis plaats: Rachel bevalt van een tweede zoon, die zij Ben Oni noemt en die Jakob herbenoemt in Benjamin, maar kort daarna sterft Rachel en zij wordt begraven in een plaats genaamd Beit Lechem. Jacob bouwt een monument op Rachel's rustplaats die tot op deze dag nog bestaat.

Jacob komt eindelijk thuis in Hebron. Kort daarna overlijdt zijn vader Isaac, 180 jaar oud. De parasja eindigt met een lijst van Ezau's vrouwen, kinderen en kleinkinderen.

Door Chani Benjaminson

Bron: Vayishlach Roundup

Vragen over de parasja (Genesis 32:4-36:43)

1. Hoeveel dieren heeft aartsvader Jacob aan zijn broer Ezau gestuurd?
a. 500
b. tenminste 550
c. tenminste 600
2. Welke nieuwe naam heeft aartsvader Jacob in deze parasja gekregen?
a. Abraham
b. Ezau
c. Israël
3. Welke van de volgende plaatsen komen in deze parasja voor?
a. Soekkot, Sichem, Bethel
b. Kirjat Arba, Pniël, Bethlehem
c. de antwoorden van a en b zijn juist 4. Hoeveel heeft aartsvader Jacob voor het stuk grond in Sichem betaald?
a. 100 kesjita's
b. 500 kesjita's
c. 200 kesjita's
5. Waar is aartsmoeder Rachel begraven?
a. Spelonk van Machpela
b. Jeruzalem
c. Bethlehem

Wajesjev - en hij woonde - in een notendop

Genesis 37:1 - 40:23

Jacob is nu 100 jaar oud, hij besluit om met zijn twaalf zonen in Hebron te blijven. Hij houdt meer van zijn zoon Jozef dan van zijn andere zonen en dus geeft hij hem een speciaal veelkleurige mantel als een geschenk. De broers van Jozef zijn jaloers op hem. Jozef vertelt dan zijn broers over twee dromen die hij over hen heeft gehad, en worden ze nog bozer op hem.

De broers gaan naar velden in de buurt van Sichem om hun schapen daar te laten weiden. Jozef blijft thuis om Jacob gezelschap te houden, maar na een poosje, stuurt Jacob hem naar zijn broers om te zien hoe het met ze gaat. Simon en Levi besluiten Jozef te doden, maar Ruben overtuigt hen het niet te doen; hij stelt voor Jozef in een put te gooien, daarbij overweegt hij dat hij later terug zal komen om hem uit de put te redden. Ruben gaat dan terug naar huis om dat het zijn beurt is om voor Jacob te zorgen, en terwijl hij weg is verkoopt Juda Jozef aan een karavaan van Ismaëlieten. Toen Ruben ontdekte dat Jozef was verkocht, was hij erg overstuur.

De broers bedriegen dan hun vader Jakob, door de speciale mantel van Jozef in het bloed van een geit te dompelen, dat vergelijkbaar is met het bloed van een mens, zodat Jacob denkt dat Jozef gedood werd door een wild dier. Jacob is vol verdriet als hij rouwt om Jozef en niemand is in staat om hem te troosten. De Ismaëlieten verkopen Jozef aan Midianieten die hem naar Egypte brengen en hem aan Potifar verkopen, een dienaar van de Farao, de koning van Egypte.

Jozef wordt door God gezegend: Hij is zeer geliefd bij iedereen en alles wat hij doet is succesvol. Hij wordt al snel belast met de leiding van het huis van Potifar. Op een dag echter, liegt de vrouw van Potifar, door te zeggen dat Jozef haar probeerde te kwetsen. Jozef wordt naar de gevangenis gestuurd, en zelfs in de gevangenis zijn mensen onder de indruk van Jozef, vanwege zijn houding en zijn manier van spreken met anderen. Hij wordt een belangrijk persoon in de gevangenis en wordt verantwoordelijk voor de andere gevangenen.

Op een gegeven moment ontmoet Jozef ontmoet twee belangrijke mensen in de gevangenis: de schenker van de Farao die de leiding over de wijn had en de bakker van de Farao, die de leiding had over het brood. Ze hebben allebei gedroomd, en kunnen de droom niet begrijpen, en Jozef is in staat om de dromen uit te leggen. Hij vertelt hen dat over drie dagen de schenker zal worden vrijgelaten uit de gevangenis en dat de bakker zal worden opgehangen. Jozef vraagt de schenker om de Farao te vragen hem vrij te laten, wanneer hij straks wordt vrijgelaten. En ja hoor, Jozef's interpretatie van de dromen komen uit - de schenker komt vrij en de bakker wordt gedood. Maar de schenker vergeet Jozef en Jozef blijft gevangen.

Door Chani Benjaminson

Bron: Vayeishev-Roundup

Vragen over de parasja Wajesjev, Genesis 37:1-40:23

1 Wie droomde in deze parasja een droom?
2 Wat was de inhoud van hun dromen?
3 Waar werd Jozef door zijn broers verkocht?
4 Met wie trouwde Juda?
5 Hoe heetten de zonen van Juda?
6 Wie was de schoondochter van Juda?
7 Wie waren Perets en Zerach?
8 Wat deed Jozef in Egypte?

Mikets in een notendop

Genesis 41:1 - 44:17

mikets Farao, de koning van Egypte, is gefrustreerd. Hij had twee dromen - één waarin zeven vette koeien opgeslokt werden door zeven magere koeien, en één waarin zeven dikke aren werden opgeslokt door zeven magere aren - en hij wil weten wat ze betekenen. Hij roept al zijn waarzeggers en tovenaars, maar niemand kan de betekenis van de dromen uitleggen. Dan vertelt de opperwijnschenker aan Farao van de man, Jozef, die hij in de gevangenis heeft ontmoet, die zijn droom en die van het hoofd van de bakkers precies goed had uitgelegd. Dus stuurt Farao een boodschappers naar de gevangenis en Jozef wordt voor hem gebracht.

Toen Jozef de dromen hoorde, legt hij aan Farao hun betekenis uit: Er zullen zeven jaren van overvloed in het land zijn, wanneer er veel voedsel voor iedereen is om te eten. Deze zal worden gevolgd door zeven jaren van honger, wanneer er geen voedsel zal groeien. Jozef adviseert Farao iemand aan te stellen die verantwoordelijk is voor het opslaan van voedsel tijdens de eerste zeven jaren, zodat er te eten zal zijn tijdens de jaren van honger. Farao is zo onder de indruk van de interpretatie van Jozef en zijn advies dat hij hem tot premier van Egypte benoemt. Hij zal over al het voedsel in het land gaan. Jozef trouwt dan Asenat en ze krijgen twee zonen, Menashe en Efraïm.

De uitleg van Jozef komt uit en in de komende zeven jaar heeft Egypte een overvloed aan extra voedsel, dat Jozef onderbrengt in speciale opslagplaatsen die hij heeft laten bouwen. Wanneer de jaren van hongersnood beginnen, hebben de mensen in alle omliggende landen honger, maar in Egypte is er voedsel voor iedereen.

Nu, terug naar het land Kanaän. Jakob en zijn zonen verhongeren, omdat de hongersnood ernstig is en ze niets te eten hebben. Jakob stuurt ze naar Egypte om eten te kopen, maar hij houdt zijn jongste zoon Benjamin thuis, omdat hij bang voor zijn veiligheid is. Dus tien van Jozefs broers komen in Egypte aan en gaan naar Jozef om te proberen wat graan te kopen. Jozef herkent ze meteen, maar zij hebben geen idee wie hij is - voor zover zij weten, spreken ze gewoon met de premier van Egypte.

Jozef beschuldigt hen ervan spionnen te zijn, en zegt, dat hij niet gelooft, dat ze onschuldig zijn totdat ze Benjamin brengen. De broers overleggen met elkaar, dat zij misschien deze problemen hebben als gevolg van het feit dat ze hun broer Jozef lang geleden als slaaf hebben verkocht. Ze beseffen niet dat Jozef hen begrijpt, omdat ze Hebreeuws spreken. Maar hij begrijpt ze en is zo overweldigd dat hij snel de kamer verlaat terwijl hij in tranen uitbarst. De broers gaan dan terug naar Kanaän om Benjamin te halen, behalve Simon, die door Jozef in de gevangenis is gezet om ervoor te zorgen dat ze terugkomen.

Wanneer ze in Kanaän terugkomen zijn, weigert Jacob Benjamin te laten gaan. Hij zegt: "Is het niet genoeg dat Jozef en Simon al verdwenen zijn? Nu willen jullie ook nog Benjamin?" Maar wanneer het voedsel opraakt en Juda belooft verantwoordelijk voor Benjamin te zijn, stemt Jacob ermee in om hen te laten gaan.

Deze keer is Jozef erg aardig voor hen en nodigt hen uit voor een diner in zijn paleis. Maar dan vertelt hij één van zijn dienaren om zijn speciale zilveren beker in de zak van Benjamin te doen. Toen de broers de volgende ochtend waren vertrokken, stuurde Jozef hen zijn boodschapper achterna. De broers zijn geschokt wanneer ze verdacht worden van diefstal. Zij zeggen: "Waarom zouden we stelen? Ga je gang, zoek maar in onze zakken, we hebben niets meegenomen." Hun zakken worden doorzocht en de beker wordt in de zak van Benjamin gevonden. De broers zijn geschokt en ontzet.

Jozef zegt dat hij, als straf voor de diefstal, Benjamin zal nemen als slaaf. De broers weten dat ze niet kunnen terugkeren zonder Benjamin. Wat gaat er nu gebeuren? We zullen moeten wachten tot volgende week om dit uit te vinden, omdat hiermee de parasja eindigt.

Bron: Mikeitz Roundup

Vragen over de parasja Miqets, Genesis 41:1-44:17

1. Wat droomde Farao?
2. Wie kon de dromen van Farao uitleggen?
3. Welke naam kreeg Jozef?
4. Wat betekent die naam?
5. Met wie trouwde Jozef en hoe heetten hun kinderen?
6. Welke broers van Jozef kwamen de eerste keer naar Egypte?
7. En welke de tweede keer?
8. Wat gebeurde er met Benjamin?
9. Wat was de reactie van de broers daarop?

Wajigasj in een notendop

Genesis 44:18 - 47:24

wajigasj

Juda benadert Jozef en smeekt hem Benjamin vrij te laten. Hij biedt zelfs zichzelf als slaaf aan - ja, hij biedt aan om als slaaf van Jozef in Egypte te blijven in plaats van Benjamin - zolang Benjamin maar vrij is ​​om terug te keren naar het huis van zijn vader in Kanaän. Op dit moment, wanneer Jozef ziet hoeveel zijn broers om elkaar geven, kan hij zijn gevoelens niet meer tegenhouden. Hij stuurt al zijn knechten en bewakers de kamer uit, en wanneer hij en zijn broers alleen gelaten zijn huilt hij en zegt: "Ik ben Jozef, leeft mijn vader nog?"

De broers zijn stil. Ze zijn geschokt en doodsbang. Is deze man, de op één na machtigste man in heel Egypte, echt hun broer? En dus smeekt Jozef hen om dichterbij te komen en zegt nogmaals: "Ik ben Jozef!" De broers beseffen eindelijk dat het waar is, dit is hun broer, maar ze zijn zo beschaamd over wat zij hem hebben aangedaan, dat zij hem als slaaf hadden verkocht. Maar Jozef troost hen en zorgt ervoor dat zij zich goed voelen, door hen te vertellen dat het God's wil was dat hij uiteindelijk in Egypte zou komen, zodat hij machtig zou worden en en een kans had om de hele familie te redden van de verschrikkelijke hongersnood die nog steeds gaande was. Jozef stuurt zijn broers dan naar huis om Jakob te vertellen dat hij leeft en om hem uit te nodigen naar Egypte te komen, waar hij in staat zal zijn om in vrede te leven. Farao stuurt wagens om Jakob bij de verhuizing te helpen.

Wanneer Jacob de wagens ziet en het goede nieuws hoort, is hij dolblij en beeindigt de lange 22 jaar van rouw voor zijn geliefde zoon Jozef. Jacob reist naar Egypte, samen met zijn hele familie, precies 70 mensen (de 70e wordt geboren als ze de stadspoorten binnengaan, de pasgeborene is Jochebed, de moeder van Mozes). Op zijn weg naar Egypte belooft God aan Jacob dat hij de kinderen van Jakob tot een grote volk zal maken, en dat Hij hen uit Egypte zal bevrijden.

Jozef gaat uit om zijn vader te ontmoeten wanneer hij Egypte is genaderd en wanneer ze elkaar ontmoeten, omhelst en kust Jozef Jacob. Ze gaan daarna op weg naar de farao die het land Gosen aan Jacob geeft, waar Jacob en zijn familie gedurende de volgende generaties zullen leven. Jacob zegent de farao.

Door Chani Benjaminson

Bron: Vayigash Roundup

Enkele vragen over de parasja Wajigasj 5776 Genesis 44:1-47:27

 1. Wie naderde tot Jozef en wat waren zijn argumenten?
 2. Op welke manier maakte Jozef zich aan zijn broers bekend?
 3. Wat vroeg Jozef zijn broers te doen?
 4. Wat zond Jozef aan Jacob? En wat deed Jacob met de wagens?
 5. Hoeveel jaar hebben Jozef en Jacob elkaar niet gezien? Het aantal jaren dat zij elkaar niet gezien hebben is overeenkomstig het aantal jaren dat Jacob zijn vader Isaac en zijn moeder Rebecca niet heeft gezien.
 6. Hoeveel mensen daalden met Jacob af naar Egypte?
 7. Hoe oud was Jacob toen hij Farao ontmoette en wat werd er tijdens die ontmoeting gezegd?
 8. Hoeveel verzen heeft deze parasja?

Wajechi (en hij leefde) in een notendop

Genesis 47:28 - 50:26

wajechi

Nadat Jacob zeventien jaar in Egypte heeft gewoond , voelt hij zijn einde naderen. Hij roept Jozef aan zijn zijde en vraagt ​​hem te beloven dat hij hem zal begraven in het land Kanaän, waar Abraham en Izaäk zijn begraven. Jacob zegent dan de zonen van Jozef, Efraïm en Manasse, dat zij elk vader van een stam mogen worden, net als de zonen van Jakob.

Jacob roept vervolgens al zijn zonen aan zijn zijde en zegent elk. Hij vertelt elke zoon wat zijn rol zal zijn als één van de stammen van Israël. Zo zegt hij dat de stam van Juda koningen zal voortbrengen, en Dan zal rechters voortbrengen. Naftali zal snel als een hert zijn en Benjamin fel als een wolf.

Toen Jakob gereed was zegende hij zijn kinderen, en stierf. Hij werd 147 jaar. Jozef huilt en rouwt om zijn vader evenals zijn broers en alle mensen van het land Egypte. Ze rouwen over Jakob omdat hij een rechtvaardig mens was die veel zegen bracht naar het land. Jozef houdt zijn belofte aan zijn vader en brengt hem naar het land Kanaän en begraaft hem in de grot van Machpela in de stad Hebron.

De zonen van Jakob zijn bang dat nu Jakob niet meer leeft, Jozef wraak op hen zal nemen door ze als slaaf te verkopen. Maar Jozef troost hen en vertelt hen dat hij niet van plan is om iets tegen zijn broers te ondernemen. Jozef sterft op de leeftijd van 110 jaar. Voor hij overlijdt, geeft hij een boodschap aan het volk van Israël, en vertelt hen dat "God hen zeker zal herinneren en hen zal brengen naar het land waarvan hij zwoer aan Abraham, Izaäk en Jakob." Hij vraagt ​​dan zijn lichaam uit Egypte met hen mee te nemen.

Het lichaam van Jozef is nog niet in het land Kanaän begraven. (De Egyptenaren stonden dit niet toe.) Met deze parasja besluiten wij het eerste boek van de Tora, het boek Bereishit.

Door Chani Benjaminson

Bron: Vayechi-Roundup

Enkele vragen over de parasja Wajechi Genesis 47:28- 50:26 1. Welke zegeningen heeft Jacob zijn kleinzonen Menasse en Efraïm gegeven?
2. Hoeveel jaar heeft Jacob in Egypte geleefd?
3. Welke leeftijd heeft aartsvader Jacob bereikt?
4. Waar is aartsvader Jacob begraven?
5. Welk item hoort bij welke stam:
    Juda ---------Hert
    Jozef --------Ezel
    Benjamin------Stier
    Naftali-------Olie
    Dan-----------Slang
    Aser----------Wolf
    Zebulon-------Leeuw
    Issaschar-----Schepen
6. Welke zegeningen ontvingen Ruben, Simeon, Levi en Gad van aartsvader Jacob?

Vragen over de parasja's van Genesis

Parasjat Beresjit, Genesis 1:1-6:8
 1. Welke twee zonden komen in deze parasja voor en wie heeft de overtreding begaan?
 2. Hoe oud is Enos geworden?
Parasjat Noach, Genesis 6:9-11:32
 1. Hoelang bevonden Noach en zijn familie zich in de ark?
 2. Waar kwam het licht in de ark vandaan?
 3. Wie waren de zonen van Noach?
Parasjat Lech Lecha, Genesis 12:1-17:27
 1. Wat is het traject dat Avraham Avinoe heeft afgelegd?
 2. Hoeveel zonen had Avraham, en noem hun namen?
Parasjat Wajera, Genesis 18:1– 22:24
 1. Hoe oud was Avraham bij zijn besnijdenis?
 2. Waar vond de binding van Isaac plaats?
 3. Hoeveel testen/beproevingen heeft Avraham ondergaan, en noem hier enkele van?
Parasjat Chajje Sara, Genesis 23:1-25:18
 1. Wat was het bedrag dat Avraham voor de spelonk van Machpela heeft betaald?
 2. Hoe oud is Sara geworden?
Parasjat Toldot, Genesis 25:19-28:9
 1. Hoe oud was Isaac bij de geboorte van Esav en Jacob?
 2. Wie heeft de zegen van de eerstgeborene ontvangen en wat was de inhoud van de zegen?
Parasjat Wajetse, Genesis 28:10-32:3
 1. Met wie trouwde Jacob in Charan en hoeveel kinderen werden hem daar geboren?
 2. Hoeveel jaar verbleef Jacob in Charan?
Parasjat Wajislach, Genesis 32:4-36:43
 1. Welke geschenken heeft Jacob aan zijn broer Esav geschonken?
 2. Wat gebeurde er in Sechem?
Parasjat Wajesjev, Genesis 37:1-40:23
 1. Hoeveel dromen verschenen er aan Josef en wat hielden deze dromen in?
 2. Wat waren de dromen van de schenker en de bakker in de gevangenis in Egypte en wat was de oplossing van die dromen?
Parasjat Miqets, Genesis 41:1-44:17
 1. Wat waren de dromen van Farao en wie gaf de juiste oplossing van deze dromen?
 2. Hoe vaak ontving Jozef zijn broers en wat was zijn houding ten opzichte van hen?
Parasjat Wajigasj, Genesis 44:18-47:27
 1. Op welke manier werd Jacob meegedeeld dat zijn zoon Jozef nog leefde?
 2. Wie stuurde Jacob vooruit om een plaats voor Torah studie voor te bereiden?
Parasjat Wajechi, Genesis 47:28-50:26
 1. Op welke leeftijd stierf Jacob en waar werd hij begraven?
 2. Welke zegen ontving Asjer?
 3. Wat is de zegen die de zonen van Jozef van hun grootvader Jacob ontvingen?

Aantekeningen

Home Malben

printer

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.

Enige opmerkingen naar aanleiding van de geplaatste vragen.

Vanaf de parasja Toldot vindt u een aantal vragen die betrekking hebben op de betreffende parasja. Aan het eind vindt u enkele vragen die over het hele boek Genesis gaan.

Vaak is het nodig om voor de beantwoording van deze vragen de hele parasja te lezen. Het is daarbij wenselijk niet al te moderne vertalingen te gebruiken. Hebt u hier vragen over dan kunt u ons altijd mailen.