BSD

Het bijbelboek Esther

Esther

De Talmoed wijzen beschrijven de gebeurtenissen in het Boek Esther als de laatste van de wonderen die zijn geschreven en gecanoniseerd als onderdeel van de Schrift. Het is duidelijk dat de Profeten en Wijzen besloten dat deze eerste poging tot genocide en de manier waarop die werd verijdeld door de eeuwen heen relevant zou zijn voor het Joodse volk. Het verhaal van Esther is bedrieglijk eenvoudig. Als men het voor het eerst als volwassene hoort, zou het opwindend en spannend zijn, maar het zou lijken geen religieuze betekenis te hebben, want zijn plot lijkt een reeks toevalligheden die samenkomen om een ​​happy end te produceren. In feite is het het enige boek in de Schrift waar Gods Naam nooit wordt genoemd.

Juist dat verschijnsel is wat het diepe betekenis geeft, vooral voor de joden verstrikt in een bestaan ​​waar God's hand afwezig lijkt te zijn. Want dat is de hachelijke situatie waarin Esther en haar volk zich bevonden. Ze was ongewild koningin van een ​​anti-semitische koning; haar man was dezelfde Ahasveros, die, zoals opgetekend in het boek Ezra, een einde had gemaakt aan de bouw van de Tweede Tempel. En zij leefde tijdens de jaren van de Babylonische ballingschap, een tijd waarin de Joden vreesden dat God hen had afgewezen en ze niet langer zijn uitverkoren volk waren.

In deze tijd waarin God was verborgen, treedt Mordechai op en overtuigt het twijfelachtige en bange volk dat God inderdaad op de hoogte is en er bij betrokken is, en dat bekering en opnieuw ontstoken ijver voor God's dienst de sleutels waren voor hun redding. En Mordechai zegevierde over Esther om haar bezwaren over boord te zetten en haar leven te riskeren om haar koning te bewegen Haman te laten vallen.

Men kan gebeurtenissen interpreteren als toevalligheden - totdat ze te goed in een patroon passen, om het even wat, maar een onderdeel zijn van een goed doordacht plan. Zo ging het ook in het Boek Esther. Alle stukken passen, en het Joodse volk besefte plotseling dat er niets aan het toeval werd overgelaten, dat God steeds waakzaam was geweest, en dat alles wat ze moesten doen voor hun redding niets anders was dan de Bron van hun bestaan te erkennen. Welk boek zou meer nodig kunnen zijn voor een volk in ballingschap, een volk dat meer ballingschappen zou moeten doorstaan voordat de definitieve verlossing zou komen? Dus is het Boek Esther de laatste die is opgenomen - en één van de eersten die te binnen moet schieten wanneer alles hopeloos lijkt.

Bovenstaande vertaalde inleiding op het boek Esther is afkomstig uit de Tanach Stone Edition van ArtScroll.

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.