BSD

De profeet Jesaja

Jesaja

Shabbat Chazon, de Shabbat vóór Tisha B'Av en Shabbat Nachamu, de Shabbat na Tisha B'Av, ontlenen beide hun naam aan het boek Jesaja. Chazon ("Visioen") is het eerste woord van het eerste hoofdstuk van dit boek, en Nachamu ("Troost") is het eerste woord van het veertigste hoofdstuk van hetzelfde boek. Deze twee hoofdstukken vormen de profetenlezing van de respectievelijke sabbatten. Uit het boek Jesaja komt ook de 'Zeven profetenlezingen van Troost", die we in de synagoge lezen van Shabbat Nachamu tot aan Rosh Hashana.

Laten we daarom, kennis maken met deze grote profeet van ons volk. Jesaja, de zoon van Amoz, was een lid van de koninklijke familie. Hij maakte zijn eerste publieke optreden als de door God geïnspireerde profeet in het jaar waarin Uzzia melaats werd. Dat was in het jaar 3142 na de schepping. Vanaf die tijd, gedurende een periode van 86 jaar, werd de profetische stem van Jesaja in het koninkrijk Juda gehoord, tijdens het bewind van de koningen Uzzia, Jotham, Achaz en Hizkia. Jesaja moet geleefd hebben tot een ​​zeer hoge leeftijd.

Zeer belangrijke gebeurtenissen vonden tijdens het leven van Jesaja plaats, zowel in de geschiedenis van ons volk, maar ook in de geschiedenis van de wereld in het algemeen. Jesaja zag de opkomst van een nieuw wereldrijk, Assyrië, wiens koning Shalmaneser het noordelijke koninkrijk veroverde, en de Tien Stammen in ballingschap voerde. Judea bleef alleen over, en het was het laatste bolwerk van het ware geloof in Een God. Toch begonnen ook hier de kwade praktijken van de heidense buren vooruitgang te boeken, en de Heilige Stad Jeruzalem werd vaak ontheiligd door afgoderij, onrecht en corruptie. Jesaja bracht aan de koning en de mensen de boodschap van de heiligheid van God, in een tijd waarin afgoderij in het land leek wortel te schieten, en hij predikte rechtvaardigheid en liefde in een tijd waarin de moraal van de mensen een nieuw dieptepunt bereikte. Van zijn goddelijke roeping, vertelt Jesaja in hoofdstuk 6 als volgt:

"In het jaar dat koning Uzzia stierf, (hetgeen betekent, toen hij werd getroffen door lepra en werd geïsoleerd) zag ik Hashem zitten op een hoge en verheven troon, en de zomen van Zijn gewaad vulden de tempel. Serafs stonden boven Hem. Ieder had  zes vleugels: met twee bedekte ieder zijn gezicht, met twee bedekte hij zijn voeten, en met twee vloog hij. De een riep tot de ander: Heilig, heilig, heilig is Hashem van de legermachten; heel de aarde is vol van Zijn heerlijkheid! De deurpinnen in de drempels schudden door de stem van hem die riep, en het huis vulde zich met rook. Toen zei ik: Wee mij, want ik verga! Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de Koning, Hashem van de legermachten, gezien."

"Maar een van de serafs vloog naar mij toe, en hij had een gloeiende kool in zijn hand, die hij met een tang van het altaar had genomen. Daarmee raakte hij mijn mond aan en zei: Zie, deze  heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend. Daarna hoorde ik de stem van Hashem. Hij zei: Wie zal Ik zenden? Wie zal er voor Ons gaan? Toen zei ik: Zie, hier ben ik, zend mij. Toen zei Hij: Ga en zeg tegen dit volk: Luister voortdurend, maar u zult het niet begrijpen. Zie voortdurend, maar u zult het niet opmerken. Maak het hart van dit volk vet, en stop hun oren toe, en sluit hun ogen; anders zullen zij met hun ogen zien, en met hun oren horen, en met hun hart begrijpen en zich bekeren, en zal Hij hen genezen."

Jesaja's missie was, in de eerste plaats, om de mensen te waarschuwen en erbij hen op aan te dringen zich te bekeren en terug te keren naar God. Hij vertelt hen dat God hun Vader is, en dat zij Zijn kinderen zijn. Hij roept de opstandige kinderen op terug te keren naar hun liefdevolle Vader. Zo dondert zijn stem in het eerste hoofdstuk (dat, zoals gezegd, we op Shabbat Chazon lezen):

"Luister, hemel, neem ter ore, aarde! Want Hashem spreekt: Ik heb kinderen grootgebracht en doen opgroeien, maar zij zijn tegen Mij in opstand gekomen. Een rund kent zijn bezitter en een ezel de kribbe van zijn eigenaar, maar Israël heeft geen kennis, Mijn volk heeft geen inzicht." Jesaja 1:2,3.

Zo roept hij hemel en aarde aan om te getuigen dat Israël ondankbaar en ongehoorzaam is gebleken. Hij aarzelt niet om de leiders, die hij "Heersers van Sodom" noemt, de schuld te geven voor de lage morele status van het volk. Hij berispt de hypocriete aanbidders, die offers aan God brengen, maar die niet afzien van de zonde en denken dat ze God kunnen "omkopen", zoals de afgoden-aanbidders doen. Dan vervolgt Jesaja:

"Hoor het woord van Hashem, leiders van Sodom! Neem de wet van onze God ter ore, volk van Gomorra! Waartoe dienen voor Mij uw vele offers? zegt Hashem. Ik heb genoeg van de brandoffers van rammen en het vet van gemest vee; en in het bloed van jonge stieren, lammeren of bokken vind Ik geen vreugde. Wanneer u komt om voor Mijn aangezicht te verschijnen – wie heeft dit van u  gevraagd, dit platlopen van Mijn voorhoven? Breng niet langer nutteloze offers. Het reukwerk is Mij een gruwel. Nieuwemaansdag en sabbat, het bijeenroepen van samenkomsten: Ik verdraag het niet; het is onrecht, zelfs de bijzondere samenkomsten.......En wanneer u uw handen uitspreidt, verberg Ik Mijn ogen voor u; ook wanneer u uw gebed vermeerdert, luister Ik niet: uw handen zitten vol bloed. Was u, reinig u! Doe uw slechte daden van voor Mijn ogen weg! Houd op met kwaad doen, leer goed te doen, zoek het recht! Help de verdrukte, doe de wees recht, bepleit de rechtszaak van de weduwe!"

De profeet daagt dan de mensen uit om toch na te denken. Hij vertelt hen dat God klaar staat om hen te vergeven als ze naar Hem zullen terugkeren, en hij waarschuwt hen dat hun ongehoorzaamheid alleen maar zal leiden tot vernietiging.

"Kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren, zegt Hashem. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw; al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Als u gewillig bent en luistert, zult u het goede van het land eten, maar als u weigert en ongehoorzaam bent, zult u door het zwaard gegeten worden; want de mond van Hashem heeft gesproken."

Jesaja vertelt het volk dat als de zondaars zich niet uit eigen beweging zullen bekeren, dat God het volk zal zuiveren door lijden. Een overblijfsel, getuchtigd en gezuiverd, zal het vonnis dat Israël zou overkomen overleven, en het zal het zaad worden van een heilig en eeuwig volk. Hij beschrijft deze zuivering op de manier waarop edele metalen worden gezuiverd door het vuur, met loog, totdat het schuim is verwijderd:

"Daarom spreekt Hashem, Hashem van de legermachten, de Machtige van Israël....Ik zal Mij tegen u keren, Ik zal uw schuim als met loog uitzuiveren en Ik zal al uw tin wegnemen. Ik zal uw rechters teruggeven als vroeger, en uw raadslieden als in het begin. Daarna zult u genoemd worden: stad van de gerechtigheid, trouwe stad. Sion zal door recht verlost worden, en wie van haar zich bekeren, door gerechtigheid."

De profetieën van Jesaja over de toekomstige glorie van Israël zijn zowel welsprekend als inspirerend: "Troost, troost Mijn volk", zegt uw God. Spreek tot het hart van Jeruzalem en roept haar toe, dat haar tijd van straf is voltooid, dat haar schuld is afbetaald..."

Israëls verlossing en glorie zal een nieuw tijdperk inluiden wanneer Gods glorie, zelfs voor de ogen van het vlees zal worden onthuld: "En de heerlijkheid van God zal zich openbaren, en alle vlees zal samen zien, wat de mond van God heeft gesproken." Vooral groot zal de Goddelijke openbaring zijn over de bergen van Sion, en de steden van Juda en Jeruzalem, waar het gemakkelijk zal zijn om de glorie van God te aanschouwen, en zo diepgaand zal de kennis van het volk zijn dat er zal worden gezegd: "Zie, hier is uw God."

God zal worden geopenbaard in zijn volle majesteit en macht, maar ook in zijn oneindige barmhartigheid, want Hij zal de ballingen van het Joodse volk inzamelen "Als een herder zal Hij Zijn kudde weiden: Hij zal de lammetjes in Zijn armen bijeenbrengen en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij  zachtjes leiden."

(Wordt vervolgd) Een vervolg op dit artikel is niet gevonden.

Door Door Nissan Mindel - Bron: The-Prophet-Isaiah

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.