BSD

Het bijbelboek Daniël

Daniel

Gods wegen zijn verborgen. Als het erop lijkt dat Hij ploegt onder Zijn schatten, kan het zijn dat Hij zaden plant die niet waarneembaar zijn, totdat ze wortel schieten en bloeien, soms tientallen jaren of zelfs eeuwen later. Zo was het toen koning Nebukadnezar het duivels plan had zijn eigen hof te verrijken ten koste van de verarming van Juda en er zorg voor droeg dat het zich niet meer kon herstellen. Hij eigende zich de mooiste, meest veelbelovende jonge mannen van Jeruzalem toe, en voerde ze af naar Babylon (442 B.C.E.), om daar te dienen aan zijn hof om ten zijne gunste te schitteren.

Onder deze jonge gevangenen bevond zich Daniel. Daar, in een land van spirituele armoede, heiligden de jonge gevangenen Gods Naam zo onmiskenbaar, dat zelfs Nebukadnezar Zijn grootheid moest erkennen; en daar legden zij de fundamenten voor de bloeiende Tora gemeenschap die uiteindelijk terug zou keren naar zijn land en de Tweede Tempel zou bouwen. Daniel was de leider van die generatie, de inspiratie voor zijn collega's, en degene die Gods boodschap naar de heidense koningen van Babel bracht.

Daniel werd één van de leidende figuren aan het koninklijk hof. Koningen probeerde hem te intimideren om hun wegen na te volgen, maar hij weigerde en hield de overhand. Zijn metgezellen Hananja, Misael en Azarja werden in een brandende oven gegooid, maar ze kwamen er ​​ongedeerd uit. Daniël zelf was in een leeuwenkuil gegooid, maar ook hij kwam er ongedeerd uit. Zij bewezen dat Israël trouw blijft aan God en dat Hij haar beschermer blijft. De koningen van Babylon hadden geen andere keus dan zich te wenden tot Daniel om Gods cryptische boodschappen uit te leggen, en hij bracht hen angstaanjagende waarheden. Toen Belshazzar het "handschrift op de muur" zag, kon alleen Daniel de schrik aanjagende boodschap voor hem interpreteren.

In de afsluitende hoofdstukken van het boek Daniël zag Daniël visioenen die het onderwerp blijven van intense speculatie, want hem waren profetische scenes getoond van de "vier dieren" die de "vier koninkrijken" voorstellen die Israël zullen domineren tijdens haar lange reeks van ballingschappen. En hem werden de berekeningen van de "End of Days" getoond, wanneer Israël zal worden verlost en de wereld eindelijk het Goddelijke doel zal bereiken waarvoor zij is geschapen. Wat betekenen de getallen? Wanneer en hoe zullen de gebeurtenissen tot stand komen? Deze visioenen blijven gehuld in mysteries, die niet eerder duidelijk zullen worden tot het moment van de definitieve verlossing nabij is. Dan zullen we weten hoe Gods zaden ontkiemen in de glorieuze vervulling van de profetieën uit de Schrift.

Bovenstaande vertaalde inleiding op het boek Daniël is afkomstig uit de Tanach Stone Edition van ArtScroll.

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.