BSD

Hebben de Joden Ezechiël's profetie van de Tempel genegeerd?

tempel

Vraag

Beste Rabbi, ik lees met grote belangstelling de hoofdstukken 40-48 van Ezechiël in de Bijbel. Is het waar dat de Joden nooit de tempel bouwden die daar beschreven wordt? Als dat waar is, waarom hebben de Joden de profetie van Ezechiël genegeerd toen ze de tweede tempel hebben gebouwd? En waarom was het relevant voor de profeet het zo gedetailleerd te beschrijven, terwijl zij uiteindelijk niet eens de tempel zo bouwden?

Antwoord

Het was in het vijfentwintigste jaar van de Babylonische ballingschap, dat Ezechiël profeteerde dat de Heilige Tempel herbouwd zou worden. De profetie behelst een aantal hoofdstukken en beschrijft in detail hoe deze toekomstige tempel eruit zou zien. 1) En toch, als we kijken naar de beschrijvingen van de tweede tempel, zien we dat die niet is gebouwd volgens die specificaties. 2)

De beroemde commentator, Rabbi Sholomo Yitzchaki (Rasji), citeert de wijzen om deze verzen uit te leggen: De tweede terugkeer naar het Heilige Land Israël in de tijd van Ezra, was bedoeld om net zo te zijn als de eerste door Jozua - om met geweld en door middel van een wonder tot stand te komen. Dit is wat de Talmoed verklaart 3), met als bewijs het vers waar twee keer het woord oversteken in voorkomt: "terwijl uw volk, Hashem, overstak, terwijl dit volk dat U verworven hebt overstak." 4)

Dit tempel zou dan geschikt voor hen zijn, als ze terugkwamen uit ballingschap, wanneer er een eeuwige verlossing was geweest. Echter, hun zonde was de oorzaak dat dit niet gebeurde; want hun berouw was niet geschikt. Met andere woorden, zij besloten niet om te stoppen met zondigen. Daarom werden ze alleen bevrijd door de sancties van Cyrus en zijn zoon.

Sommigen zeggen dat hun zonde in Babylon was dat ze zondigden met betrekking tot heidense vrouwen. 5) Dit is, verklaren de commentatoren, de reden waarom ze niet de tweede tempel hebben gebouwd volgens de specificaties in de profetie van Ezechiël. Die Tempel zou een ​​eeuwig gebouw zijn, omdat het vers daar zegt, "en ik zal voor eeuwig onder hen wonen." 6) In plaats daarvan, toen de tijd kwam om de tweede tempel te herbouwen, beval God door zijn profeten Haggaï, Zacharia en Maleachi om die niet te bouwen volgens de specificaties in Ezekiel. 7)

Inderdaad, wanneer de rabbijnen refereren aan de tweede tempel periode, willen ze zeggen dat het slechts een gedeeltelijke verlossing was. Want niet alleen leefden de Joden nog steeds onder vreemde heerschappij, maar aan de tweede tempel ontbrak ook een aantal belangrijke onderdelen, waaronder de Heilige Ark. 8)

Echter, ook al had de tweede tempel niet de eeuwige eigenschappen van de Tempel uit de profetie van Ezechiël, toch namen de bouwers bepaalde delen van de profetie in de bouw op. 9)

Toen God aan Ezechiël de beschrijving gaf van de afmetingen van de tempel zei Hij: "U, mensenkind, breng het huis van Israël de boodschap van dit huis, zodat zij zich schamen vanwege hun ongerechtigheden en laten zij het ontwerp meten. En als zij zich dan schamen voor alles wat zij hebben gedaan, maak hun dan bekend de vorm van het huis, de inrichting ervan, de uitgangen en ingangen, en al zijn vormen, en al zijn wetten en al zijn leringen en schrijf dat voor hun ogen op, zodat ze heel de vorm ervan met alle bijbehorende wetten in acht nemen en die houden." 10)

De wijzen in de Midrash verklaren dat toen Ezechiël dit hoorde, hij zich tot God wendde en vroeg: "Wat is het nut om dit aan het Joodse volk te zeggen als zij in ballingschap zijn en deze tempel nu niet zullen bouwen? Laat me wachten tot ze verlost zijn en dan zal ik hen deze profetie vertellen.

God antwoordde: "Alleen maar omdat mijn kinderen in ballingschap zijn mag er geen bouw van Mijn Huis zijn?! Leren in de Bijbel over de beschrijving van Mijn Huis is net zo groot als het bouwen ervan. Ga en vertel het Joodse volk om zich bezig te houden met het leren over de tempel, en door die verdienste zal Ik dit beschouwen alsof zij daadwerkelijk zijn betrokken bij de bouw ervan." 11)

De Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, rechtvaardige nagedachtenis, voegt eraan toe dat we hierdoor zien hoe belangrijk het is om de wetten van de Heilige Tempel te leren; want hierdoor, vervullen we niet alleen, zelfs tijdens de ballingschap, het gebod om de Heilige Tempel te bouwen, maar verzwakken we eigenlijk het concept van de vernietiging, en verdienen we uiteindelijk de herbouw met de komst van de messiaanse tijd, moge dat spoedig zijn in onze dagen. 12)

Rabbi Yehuda Shurpin

Voetnoten

1) Ezechiël 40:1
2) Zie Maimonides, in zijn magnum opus over de Joodse wet, Mishneh Torah, Hilchot Beit Habechirah 1:4; Als alternatief, vergelijk de specificaties in traktaat Middot met de profetie van Ezechiël.
3) Talmoed Berachot 4a.
4) Exodus 15:16.
5) Geparafraseerd van Rashi op Ezechiël 43:11.
6) Ezechiël 43:9.
7) Rabbi Jom Tov Lipman Heller in zijn voorwoord van zijn werk, Tzura Beit Hamikdash, en in zijn voorwoord van zijn commentaar op de Misjna Middot. Zie ook Yerias Shlomo op Maimonides ibid.
8) Talmud Yoma 21b.
9) Maimonides, ibid. De commentaren in de Misjna (Middot 2:5, 3:1, 4:2) in tegenstelling met de visie van Ezechiël en de structuur van de Tweede Tempel.
10) Ezechiël 43:10-11.
11) Midrasj Tanchoema, Tzav 14; Yalkut Shemoni op Ezechiël 43:10-11 (382).
12) Likuttei Sichot, vol. 18, p. 411.

Door Yehuda Shurpin

Bron: Did the Jews Disregard Ezekiels Prophecy of the Temple

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.