BSD

Spreuken der Vaderen

Spreuken der Vaderen, deel 1

pirkei Op de zes sjabbatsdagen die tussen het feest van Pesach en het Wekenfeest vallen, worden de Spreuken van de Vaderen gelezen [Pirkei Avot]. Deze Spreuken bevatten zes delen. Op de eerste sjabbat wordt het eerste deel gelezen, op de tweede sjabbat wordt het tweede deel gelezen tot aan het zesde deel op de zesde sjabbat toe. Hieronder volgen enkele woorden over de eerste Mishna die het eerste deel van de Spreuken van de Vaderen opent.

Eerste Mishna: 'Mozes ontving de Tora van Sinaï en gaf het door aan Jozua, Jozua aan de Oudsten, de Oudsten aan de Profeten en de Profeten gaven het door aan de Mannen van de Grote Vergadering....'

Mozes ontving de Tora van HaSjem Zelf en via Mozes bereikte de Tora heel het volk Israël. In de Mishna staat niet geschreven dat Mozes de Tora van HaSjem heeft ontvangen maar dat Mozes de Tora van Sinaï heeft ontvangen. De berg Sinaï was de laagste van alle bergen. Mozes ontving van Sinaï en leerde van de eigenschap van Sinaï. Mozes was de absolute nederigheid ten opzichte van HaSjem. De Tora zegt over Mozes dat hij de nederigste van alle mensen op aarde was.

Het feit dat Mozes zo nederig was en zichzelf absoluut voor HaSjem te niet deed gaf hem de kracht om de ontvanger, de echte ontvanger, van de Tora te zijn.

De Mishna beschrijft hier de volgorde van de overhandiging van de Tora van Sinaï naar de volgende generaties. De Mishna verkort de weg niet door te zeggen dat Mozes de Tora van Sinaï heeft ontvangen en aan de volgende generaties heeft doorgegeven. De Mishna geeft eveneens niet elke generatie weer. De Mishna beschrijft hier hoe deze overhandiging is geschied. De Tora is van Mozes aan Jozua, aan de Oudsten, de Profeten en aan de Mannen van de Grote Vergadering overhandigd. De periode van de Oudsten omvatten enkele generaties evenals de periode van de Profeten.

De Mishna beschrijft vijf stappen in de overhandiging van de Tora van generatie tot generatie. Juist deze vijf stappen zijn belangrijk voor ons en geven ons inzicht op welke wijze wij de Tora moeten leren.

De eerste stap is Mozes. Wanneer een joods kind leert praten dan wordt hem als eerste zin geleerd: 'De Tora die Mozes ons geboden heeft is het eigendom van de gemeenschap van Jacob.' [Deuteronomium 33:4] Zo wordt het kind in de wereld van de Tora geleid. De eerste stap in het leren van de Tora is zonder begrip en zonder emoties. Dat betekent het wegcijferen van je ego. Dat leren wij van Mozes die de nederigste van alle mensen was.

De tweede fase is Jozua. Over Jozua wordt gezegd dat hij onafgebroken in de tent was. [Exodus 33:11] Jozua was altijd bezig met de Tora van zijn leermeester Mozes en gaf zich helemaal aan de Tora over. Wanneer een kind iets ouder wordt dan moet hem geleerd worden dat hij de dag met Tora moet doorbrengen. Dat leren wij van Jozua die zich onafgebroken in de tent met de Tora bezighield.

Wanneer het kind ouder wordt en begint te begrijpen wat hij leert dan moet hij ook op deze manier onderwezen worden. Dat is de derde fase. Jozua heeft de Tora aan de Oudsten gegeven. Een Oudste is iemand die wijsheid verworven heeft. Het is nu niet meer voldoende om genoegen te nemen met het juk van de Tora, zoals dat het geval was in het beginstadium van het leren. Nu moet ook de moeite genomen worden om de Tora te begrijpen en om zich in het leren te verheugen.

De Oudsten hebben de Tora aan de Profeten overhandigd. De Profeten zien de woorden van de Tora zoals zij Boven zijn.
Wanneer er een halacha, een wet, op basis van het geleerde moet worden vastgelegd, dan moet men heel voorzichtig zijn om de wet op de juiste manier vast te leggen. Hiervoor is de vrees van HaSjem vereist. Het niveau van de Oudsten, het niveau van de wijsheid alleen is niet voldoende. Hiervoor moeten wij een stap verder en wel naar het niveau van de vrees van HaSjem dat met de profetie wordt vergeleken. Dan alleen is het mogelijk om een juiste wet vast te leggen.

De laatste stap is de stap van de Mannen van de Grote Vergadering. In deze vijfde fase is het niet voldoende om alleen Tora te leren, maar de Tora moet over de wereld gevolgd worden tot aan de laagste niveaus toe. Dat betekent dat de aarde tot de woning van HaSjem moet worden gemaakt.

Van de Mannen van de Grote Vergadering leren wij, dat ook de laagste niveaus de sterkte van HaSjem bezitten. Wij moeten ook naar de lage niveaus heengaan en op die wijze HaSjem dienen. Het leren van de Tora moet elke uithoek in de wereld bereiken om een woning voor HaSjem, juist hier op aarde, te maken. De juiste wijze van het leren van de Tora is wanneer dit van het niveau van Mozes naar het niveau van Jozua gaat en vervolgens naar het niveau van de Oudsten, de Profeten tot aan het niveau van de Mannen van de Grote Vergadering toe.

Gebaseerd op Ma'ajan Chai, Gesprekken van de Lubawitscher Rabbi over de Spreuken van de Vaderen hoofdstuk 1

Jael


Voor het joodse volk geldt, dat zij de Joden die over de hele wereld verspreid zijn, terug moeten brengen naar HaSjem. Noachieten kunnen de zeven Noachitische geboden verspreiden om zo de wereld tot een woning van HaSjem te maken.

...'Josjua ben Perachja zei: ”Voorzie jezelf van een leraar, verwerf jezelf een vriend en oordeel elk mens aan de gunstige zijde.”... Spreuken van de Vaderen 1:6

De Lubawitscher Rabbi zegt dat deze woorden ons hier van richtlijnen voorzien inzake de omgang met drie typen van mensen.

Zo zijn er de rechtvaardige mensen aan wie wij ons moeten afspiegelen. Wanneer wij deze speciale mensen ontmoeten dan kunnen wij het eerste deel van deze misjna nakomen: 'Voorzie jezelf van een leraar.' Wij kunnen naar hen opzien als inspirerende voorbeelden.

Er zijn mensen die zich dicht op ons niveau bevinden en die met dezelfde uitdagingen als wij hebben te kampen. Deze mensen zijn de mensen met wie wij bevriend willen zijn en die wij als vrienden willen werven, omdat wij goede vrienden nodig hebben om te groeien in onze dienst aan HaSjem en in de studie van de Tora. Deze vrienden zorgen ervoor dat wij doelgericht blijven.

Dan zijn er mensen die ons niet inspireren en die zich op een spiritueel laag niveau bevinden. De misjna sluit hier af dat in plaats van deze mensen die zich in onze ogen op een lager niveau bevinden te beoordelen, dat wij hen juist in een positief daglicht moeten stellen en hen gunstig moeten beoordelen.

Bron: "When you meet someone, you have three options by Mendy Kaminker, Chabad.org."

Vertaald door Jael

Aantekeningen

Home Malben

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Mishna is de mondelinge Thora door God aan Mozes gegeven, uiteindelijk gecodificeerd door Rabbi Akiva, zijn leerling Rabbi Meir, en zijn leerling Rabbi Yehuda HaNassi, 1e tot 2e eeuw van de gewone jaartelling.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.