W
BSD

Een weg en een keuze

Ethiek van de Vaderen 2:1

een weg

De lange, zonnige zomermiddagen van de Sjabbat zijn perfect voor Tora-studie. Daarom stelden onze wijzen de studie van een wekelijks hoofdstuk van de "Ethiek van de Vaderen" in, te beginnen met de Sjabbat na Pesach.

We bespreken hier hoofdstuk twee van de Ethiek van de Vaderen, en wel de eerste regels die luiden:

Rabbi [Judah HaNassi] zegt: Wat is de juiste weg die iemand voor zichzelf moet kiezen? De weg die een sieraad is voor hemzelf en waarmee hij de achting van de medemens verdient.

De helft van de mensen die deze regels lezen zullen doorlezen. De andere helft zal even stoppen, zich op hun hoofd krabben en zeggen: "Hè?"

Ik heb die regels al tientallen keren gelezen zonder daarbij stil te staan. Immers, ik lees al vanaf mijn kind zijn jaarlijks de Ethiek van de Vaderen. Maar de eerste keer dat ik eigenlijk aandacht besteedde aan wat ik las, was ik geschokt. Ik stopte kort, krabde mijn hoofd en zei: "Hè?"

Natuurlijk is er niets ongewoons aan de woorden van Rabbi Judah HaNassi. Ze passen goed in een toespraak van een politicus of een column van een "ethicus". Ze zouden het heel goed doen in de "Quotable Quotes" pagina van Reader's Digest. Maar de Ethiek van de Vaderen is geen van deze dingen, het is één van de 63 traktaten van de Talmoed. En om een ​​dergelijke verklaring als deze in de Talmoed te zien is niet verbazend; dit geldt voor zowat alles in de Talmoed, en inderdaad de Tora als geheel zegt het.

Wat is de "Tora"? Wat heeft het ons te zeggen? Als de boodschap van de Tora kon worden samengevat in een paar regels, is het misschien zoiets als dit: "Het is een objectief, goddelijk pad van goedheid en waarheid. God heeft dit pad ons op de Sinaï geopenbaard, en het is overgeleverd door de generaties heen in een ononderbroken keten van de traditie. Het is deze weg die je moet volgen, niet de verlangens van je hart of de conventies van je samenleving. Het feit dat 'ik dit wil' of dat 'het goed voelt' impliceert niet dat het verlangen een uitgemaakte zaak is. Het feit dat 'iedereen zegt dat het goed is', betekent niet dat het het juiste ding is om te doen. De Schepper van het heelal is de arbiter van goed en kwaad, niet de listen van het menselijk hart of de 'politieke correctheid' van het huidige decennium.

Het is daarom heel verrassend te zien dat rabbi Judah HaNassi - één van de centrale figuren in de Talmoed en in de geschiedenis van de overerving van de Tora door de eeuwen heen - ons adviseert om "volg je geluk." Evenmin zouden we denken dat hij, van alle mensen, een verklaring zou afleggen met het effect dat "als het erom gaat andere mensen te laten zijn zoals jij, dat je dat dan moet doen." Zeker zouden we niet verwachten dat hij deze richtlijnen zou definiëren als "de juiste weg voor de mens om die voor zichzelf te kiezen"! Tenzij ik helemaal verkeerd heb begrepen wat de Tora is en zegt?


Er is een verhaal over een kind dat net begonnen is de Talmoed te leren en de verwarring ervaart met de nieuwe, onbekende taal. Het Aramees woord Chamra betekent "ezel. 'Maar Chamra betekent ook" wijn." " Hoe weet ik," vraagt ​​de jongen, "wat wat is?"

"Heel eenvoudig", zegt de leraar. "Het hangt ervan af waar het staat. Als het in de stal staat, is het een ezel; als het ​​op de tafel staat, is het wijn!" 1)

De context is alles: toon me waar het is geschreven, en ik zal je vertellen wat het betekent.

Zo verklaart ook de Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, nagedachtenis de verbijsterende verklaring van Rabbi Judah HaNassi. Als we nauwkeurig onderzoeken, waar deze verklaring staat, zegt de Rebbe, zullen we de betekenis beter begrijpen.

De verklaring van Rabbi Juda is de aanhef van het tweede hoofdstuk van de Ethiek van de Vaderen. Dus moeten we de relatie begrijpen tussen het tweede hoofdstuk van de Ethiek der Vaderen en het eerste hoofdstuk, maar ook de plaats die de Ethiek der Vaderen in de Talmoed inneemt.

De leringen die in de Ethiek worden beschreven zijn bijvoorbeeld "zaken van vroomheid "(mili d'chassiduta), of gedrag dat " boven de regel van de wet" (lifnim mishurat Hadin) gaat. Zo zullen we in andere traktaten de details vinden van de wetten van de Tora over laster, belediging of het vervloeken van de medemens, maar je zult geen wet vinden die ons beveelt om naar een buurman te glimlachen en hem een ​​goede morgen te wensen; de Ethiek echter gebiedt, "Ontvang ieder mens met een vriendelijk gezicht." Een Tora wet verplicht ons om materiële steun te verlenen aan de behoeftigen; de Ethiek instrueert dat "de armen leden van je huishouden zouden moeten zijn." De strikte letter van de wet bepaalt dat "iemand die zegt: 'ik geef deze munt voor een goed doel, opdat mijn zoon zal leven', een volkomen rechtvaardig mens is." De Ethiek, echter, waarschuwt: "Wees niet als slaven die hun meester dienen ter wille van de beloning." De Tora gebiedt ons om de wil van God te gehoorzamen; de Ethiek verlangt van ons "te zorgen dat onze wil als Zijn wil zal zijn."

Met andere woorden, terwijl de andere 62 traktaten van de Talmoed zich voornamelijk met de "wet" bezighouden - het doen en niet doen van de Tora-geboden, is de Ethiek geheel gewijd aan het gedrag van degene die de Talmoed Chassied noemt: Degene die deze wetten meeneemt naar het volgende niveau, die verder gaat dan wat wordt opgedragen als zijn of haar morele plicht. De Chassied is niet tevreden met het vervullen van het "lichaam" van de wet; hij wil haar "ziel" haar innerlijke spirituele waarheid, ook al is hij, technisch gezien, niet "verplicht" om zo ver te gaan.

Het "lichaam" van de Tora is een reeks acties. De "ziel" van de Tora is de diepere betekenis van die acties - het bereiken van het innerlijk doel.

De verbinding tussen het "lichaam" en de "ziel" van de Tora wordt benadrukt in de eerste regels van hoofdstuk I van de Ethiek, die luiden:

Mozes ontving de Tora op de berg Sinaï en gaf deze over aan Jozua; Jozua [gaf het over] aan de Oudsten, de Oudsten aan de Profeten, en de Profeten gaven het over aan de Mannen van de Grote Vergadering....

Waarom begint de Ethiek met een beschrijving van de "ketting van de traditie" aangaande de Tora? De commentaren leggen uit: de voorschriften, wetten en regels die de rest van de Talmoed bevatten waren duidelijk door God op de Sinaï bevolen. Maar als het gaat om de piëtistische uitspraken van de Ethiek, zou men kunnen denken dat dit de "persoonlijke" leringen van de wijzen zijn in wier namen ze zijn genoteerd. Dus benadrukt de Ethiek dan ook dat zij een integraal onderdeel vormen van de traditie van de Sinaï. Sterker nog, zij zijn de ziel van de wetten - hun innerlijke expressie, hun ultieme vervulling.


Bij het scheppen van de eerste man en vrouw (zoals beschreven in Genesis 2:7), vormde God eerst een lichaam uit het "stof der aarde" en daarna "blies hij de ziel in de neusgaten". De Talmoed beschrijft op soortgelijke wijze alle latere creaties van het menselijk leven: een lichaam is gevormd in de moederschoot, waarin een ziel van omhoog wordt ingebracht.

Hetzelfde geldt voor het lichaam en de ziel van de Tora. Eerst komt de grondslag voor een zedelijk leven - een bestaan ​​beheerst door de regels, wetten en voorschriften van de rechte weg. Vervolgens ademt de Chassied leven en ziel in dit lichaam, en legt "het meerdere" bloot dat daar binnen ligt. Maar eerst moet het lichaam komen; want een ziel zonder lichaam is maar een spook, een onstoffelijke geest met noch houvast, noch effect op het terrein van de werkelijkheid.


In deze context kunnen we Rabbi Judah HaNassi's gezegde begrijpen: "Wat is de juiste weg die iemand voor zichzelf moet kiezen? De weg die een sieraad is voor hemzelf en waarmee hij de achting van de medemens verdient."

De "juiste weg," is natuurlijk het pad van de Tora. Maar er zijn twee manieren waarop iemand deze weg kan betreden: hij kan de weg lopen als een vreemdeling, of hij kan het kiezen als zijn eigen.

Het lichaam van de wet wordt simpelweg vervuld door de weg te lopen. Het kan moeilijk en ongemakkelijk zijn. Het kan een eenzame weg zijn, geminacht door de samenleving, een last zelfs voor degenen die de weg lopen. Maar zolang ze gehoorzaam zijn aan de wegwijzers en trouw blijven aan zijn baan, hebben zij aan hun plicht jegens God en mens voldaan.

Maar de Chassied wil meer. Hij wil de ziel. Hij zegt tegen zichzelf: als dit de juiste weg is, waarom begeer ik niet met elke vezel van mijn wezen deze weg te gaan? Als dit de juiste weg is, waarom herkent de hele wereld dit als zodanig niet? Uiteraard is er veel in mijzelf dat verbetering en ontwikkeling vereist. Uiteraard is er veel over mijn wereld dat verbetering en ontwikkeling vereist.

Maar de Chassied weet ook dat om de ziel te bereiken, hij eerst het lichaam moet bereiken. Om de weg te kiezen, moet hij eerst de weg bewandelen. Om ervoor te zorgen dat de weg in harmonie moet zijn met zijn listen en verlangens, moet hij eerst zijn listen en verlangens ondergeschikt maken aan de wet. Om ervoor te zorgen dat de weg uiteindelijk in harmonie met alle bewoners van de aarde zal zijn, moet hij er zich eerst aan wijden ondanks de impopulariteit van de weg.

De Chassied weet dat de reis van het leven twee hoofdstukken kent. In 'hoofdstuk I, "ontvangt Mozes de Tora op de berg Sinaï en overhandigt die aan Jozua, en alle volgende generaties, als de door God gewijde weg van het leven. In "hoofdstuk II," wordt dit rechte pad gekozen omdat die een sieraad is voor hemzelf en waarmee hij de achting van de medemens verdient.

Voetnoot

1) Het is beter te zien in het oorspronkelijke Jiddisch: Es vendt zich voo es shteit- "Het hangt af van waar het staat" of ook "Het hangt af van waar het is geschreven."

Door Yanki Tauber. Bron: A Path and a Choice

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.