BSD

Wat is het Tora Perspectief met betrekking tot "Veilige Ruimten", "Provocerende Woorden" en "Politieke Correctheid"?

safe space

Vraag

Ik studeer momenteel aan een universiteit in de Verenigde Staten, en de laatste tijd is er veel controverse rond "veilige ruimten" waar studenten zich kunnen terugtrekken om het overstelpende, dat woorden en ideeën te weeg kunnen brengen, te voorkomen. Velen dringen aan op het belang ervan, terwijl anderen beweren dat ze de dialoog en de vrijheid van meningsuiting belemmeren.

Ik vroeg me af, wat is de Joodse visie op "veilige ruimten" en de overvloed van politieke correctheid op universiteiten in deze dagen? Moeten hoogleraren en andere docenten niet over bepaalde onderwerpen spreken of over het gebruik van bepaalde woorden omdat de studenten zich mogelijk geprovoceerd kunnen voelen?

Antwoord

Ik ben mij er goed van bewust dat deze controverse genuanceerd en politiek geladen is, dus zonder in het bijzonder in te gaan op "veilige ruimten", wil ik je een Joods perspectief geven:

Een vluchtig bezoek aan elke Talmoedschool is voldoende om het overduidelijk te maken dat het Jodendom een groot voorstander is van het luidruchtige, levendige (op zijn zachtst gezegd) debat met als doel iemand te helpen zijn opvattingen te scherpen om tot een juiste conclusie te komen. De Talmoed zelf is in wezen ingericht als een reeks argumenten tussen de rabbijnen, die debatteren over een groot aantal Joodse onderwerpen.

In feite vertelt de Talmoed ons dat men alleen pas Tora kennis kan verwerven door middel van het leren in groepen, en heeft een aantal zeer harde woorden voor degenen die niet met anderen willen leren. 1)

Kortom, het is duidelijk dat gezonde en zelfs verhitte discussie tussen tegengestelde standpunten de Joodse manier is. De echte vraag is echter: wat is de visie van de Tora op de vrijheid van meningsuiting? Moet sommig spreken worden ingeperkt?

Vrijheid van meningsuiting en wat God ervan vindt

In de eerste plaats moeten we een onderliggend filosofisch verschil tussen de Grondwet en de Tora begrijpen. Volgens de Grondwet werd de mens geschapen met natuurlijke rechten, zodat de overheid het als haar taak ziet om wetten te maken die deze rechten beschermen. Volgens de Tora echter, schiep God ons niet alleen om ons daarna aan ons lot over te laten; veeleer, is Hij actief betrokken bij de wereld en bekommert zich om wat we doen. Daarom gaf Hij ons geen passieve rechten, maar actieve verantwoordelijkheden en plichten.

Hoewel de Tora een stevig debat en meningsuiting hoog in het vaandel heeft staan, aarzelt ze niet om bepaalde vormen van meningsuiting, zoals lasjon hara - het verbod om negatief over iemand te spreken -, te verbieden ook al is het waar. 2) Negatief spreken over iemand is in strijd met het bijbelse gebod "U mag onder uw volksgenoten niet met lasterpraat rondgaan. U mag uw naaste niet naar het leven staan. Ik ben Hashem". 3) En afhankelijk van de situatie, kan roddelen maximaal 31 Tora geboden schenden. 4)

Wanneer zwijgen zal resulteren in fysieke of financiële schade voor iemand, dan is men verplicht om te spreken. 5)

Onaat Devarim-Kwetsende taal

Natuurlijk, gaat je vraag niet zozeer over de kwestie of men met iemand anders negatief over een ander mag spreken, maar of men taal kan gebruiken die kwetsend kan zijn of negatieve emoties kan oproepen bij de luisteraar.

De Tora zegt "Niemand mag zijn naaste krenken. Vrees echter uw God, want Ik ben Hashem, uw God." 6) De Joodse wet legt uit dat dit verbod van "onaat devarim" ook omvat het doelbewust iets zeggen wat iemand zal kwetsen, bang zal maken of in verlegenheid brengen. 7)

"Onaat devarim" is ook iemand, die berouw heeft, te herinneren aan zijn vroegere zonden, iemand te vertellen dat zijn problemen en ongelukken werden veroorzaakt door zijn zonden, 8) of zelfs negatief te spreken over het vroegere leven van iemand die Jood geworden is. 9) Dit verbod geldt voor alle tijden en plaatsen. 10)

Op hetzelfde moment, als iemand kwetsende dingen tegen jou zegt of iemand anders, dan ben je niet verplicht om te zwijgen uit angst dat je zult antwoorden op een kwetsende manier en daardoor dit verbod zou overtreden. 11) (In tegenstelling met wat veel mensen denken, het "de andere wang toekeren" is geen Joodse waarde.)

Praktisch gesproken, als de Joodse wet oordeelt dat bepaalde taal negatief of kwetsend is, dan is het in bijna elke omstandigheid verboden. Het concept van een "veilige ruimte" is irrelevant. (Tegelijkertijd moet worden opgemerkt dat niet alles wat in die "veilige ruimte" gezegd wordt en bedoeld is om te beschermen, noodzakelijkerwijs volgens de Joodse wet is verboden.) Dit leidt ons naar het volgende deel van je vraag, of een leerkracht ervoor moet zorgen in de klas politiek correct te zijn en bepaalde woorden moet vermijden.

Politieke Correctheid en de ark van Noah

De Talmoed wijst op een fascinerend detail in de beschrijving van Noach bij het verzamelen van alle dieren in het ark. 12) Het gaat om het bijbelvers, "Van de reine dieren, en van de dieren die niet rein waren......kwamen er twee aan twee naar Noach in de ark, mannelijk en vrouwelijk, zoals God Noach geboden had." 13)

Dit is een ongewone uitdrukking. In het algemeen wordt de Tora in korte en bondige taal geschreven. Elke letter heeft een betekenis, en geen letter is overbodig. Dus waarom een ​​dier "niet rein" noemen in plaats van "onrein", dat aanleiding is voor acht extra letters in het Hebreeuws? Omdat de Tora het vermijdt om op een denigrerende manier naar deze dieren te verwijzen, leert zij ons het belang van verfijnde spraak.

Maar dan gaat de Talmoed verder met te zeggen dat de Tora vele malen de term "onrein" gebruikt - omdat als het gaat om studenten te onderwijzen, men altijd gebruik moet maken van heldere, bondige taal, zelfs ten koste van de meer verfijnde. 14)

Dus hoewel leerkrachten zich bewust moeten zijn van wat ze zeggen, en zeker nooit opzettelijk schadelijke taal moeten gebruiken bij de keuze tussen Politiek Correcte en niet Politiek Correcte taal, is het van belang dat er duidelijke, bondige en ondubbelzinnige taal wordt gebruikt, opdat de les niet verminkt en verkeerd begrepen wordt.

"Veilige Ruimten" zijn nog steeds ter discussie

We hebben genoeg ruimte over gelaten voor je klasgenoten om over het pro en contra van "veilige ruimten" te debatteren vanuit het perspectief van de grondwettelijke rechten. Hou er rekening mee dat vanuit een Joodse perspectief, negatief spreken bijna altijd verboden is.

Voetnoten

1 Talmoed Berachot 63b.
2 Zie Sjoelchan Aroech HaRav, Orach Chaim 156:10.
3 Leviticus 19:16.
4 Chafetz Chaim, verboden 1-17 en positieve geboden 1-14.
5 Zie Sifra, Leviticus 19:16; Talmud Sanhedrin 73a; Sjoelchan Aroech, Chosjen Misjpat 426:1; Sjoelchan Aroech HaRav, Chosjen Mishpat, Hilchot Metziah uFikadon 33; Chafetz Chaim, Be'er Mayim Chaim, Hilchot Issurei Rechilut 9:1.
6 Leviticus 25:17.
7 Talmoed, Baba Metsia 58b; Sefer Hachinoech 338; Sjoelchan Aroech, Chosjen Misjpat 228:1.
8 Sjoelchan Aroech, Chosjen Misjpat 228:4.
9 Zie Sjoelchan Aroech, ibid.
10 Zie Sefer Hachinoech 338.
11 Sefer Hachinoech, ibid. Echter, als men kan zwijgen en dit zal niet schadelijk zijn dan is dat het ideale.
12 Talmud, Pesachiem 3a.
13 Genesis 7:8-9.
14 Zie Talmud, Pesachim 3b, en commentaren ad loc.

Door Yehuda Shurpin

Bron: What Is the Torah Perspective on Safe Spaces Trigger Words and Political Correctness

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.