BSD

Wat geloven de Joden over de Messias?

Wat is het "einde der dagen"?

moshiach

De term "Einde der Dagen" is overgenomen uit Numeri 24:14. Dit is altijd al beschouwd als een verwijzing naar het Messiaanse tijdperk. Hier zullen we het Joodse geloof in de komst van de Messias - in het kort - onderzoeken.

Wat betekent het woord Messias?

Moshiach is het Hebreeuwse woord voor "Messias." Het woord messias betekent in het Nederlands een redder of een "hoop op een verlosser." Het woord moshiach betekent in het Hebreeuws eigenlijk "gezalfde." In het Bijbels Hebreeuws, werd de titel moshiach geschonken aan iemand die een positie van adel en grootheid had bereikt. Zo wordt de hogepriester aangeduid als de kohen ha-moshiach.

In de Talmoed literatuur is de titel Moshiach of Melech HaMoshiach (Koning Messias), gereserveerd voor de Joodse leider die Israël in het einde der dagen zal verlossen.

Wat is het geloof in de Messias?

In één van de geloofsartikelen van Maimonides wordt beleden dat op een dag er een dynamisch joodse leider, een directe afstammeling van de Davidische dynastie, zal opstaan, die de Tempel in Jeruzalem zal herbouwen, de joden inzamelen uit de hele wereld en ze terugbrengen naar het Land van Israël.

Alle volken van de wereld zullen de Messias erkennen als een ​​wereldleider, en zullen zijn heerschappij accepteren. In het Messiaanse tijdperk zal er vrede in de wereld zijn, geen oorlogen noch honger meer zijn, en in het algemeen zal er een hoge levensstandaard zijn.

De hele mensheid zal de ene God aanbidden, en een leven leven van meer spiritualiteit en moraliteit. De Joodse natie zal zich bezighouden met het leren van de Tora en zijn geheimen doorgronden.

De komst van de Messias zal Gods doel van de schepping voltooien: voor de mens om een ​​tehuis voor God te maken in de lagere werelden, dat wil zeggen, de inherente spiritualiteit in de materiële wereld te openbaren.

Is dit geen utopie?

Nee! Het Jodendom gelooft dat vurig, met het juiste leiderschap, kan en zal de mensheid veranderen. De leidingskwaliteiten van de Messias houden in dat, door zijn dynamische persoonlijkheid en voorbeeld, in combinatie met manifeste nederigheid, hij alle mensen zal inspireren om naar het goede te streven. Hij zal een schijnbaar utopische droom om zetten in realiteit. Hij zal worden herkend als een man van God, met meer leidinggevende kwaliteiten dan zelfs Mozes.

In de huidige maatschappij, zijn veel mensen afgedreven door de afbraak van de ethische en morele normen. Het leven is goedkoop, de misdaad tiert welig, drugs- en alcoholmisbruik zijn aan het stijgen, kinderen hebben respect voor hun ouders verloren. Tegelijkertijd heeft de technologie zich met enorme snelheid ontwikkeld. Zonder twijfel beschikt de mens over alle middelen - wanneer dat op de juiste manier wordt gerealiseerd - om een ​​goede levensstandaard voor de hele mensheid te creëren. Hij mist alleen de sociale en politieke wil. De Messias zal alle mensen inspireren om dat doel te bereiken.

Waarom geloven in een mens Messias?

Sommige mensen geloven dat de wereld zichzelf zal "evolueren" in een Messiaanse tijd, zonder menselijk boegbeeld. Het Jodendom verwerpt dit geloof. De menselijke geschiedenis werd gedomineerd door bouwers van grote wereldrijken en die begerig waren naar macht.

Anderen geloven in Armageddon, waar de wereld zichzelf vernietigt, hetzij door een nucleaire oorlog of door terrorisme. Nogmaals, het Jodendom verwerpt deze visie.

Onze profeten spreken over de komst van een leider die een mens is, van een grootheid die de wereld nog niet heeft meegemaakt. Zijn uniek voorbeeld en leiderschap zal de mensheid inspireren om van richting te veranderen.

Waar wordt de Messias genoemd in de Schrift?

De Schrift is vol met Messiaanse citaten. In Deuteronomium 30:1 profeteert Mozes dat, nadat de Joden werden verstrooid naar de vier hoeken van de aarde, er een moment zal komen dat ze zich bekeren en terug keren naar Israël, waar ze al de geboden van de Tora zullen nakomen. De heidense profeet Bileam profeteert dat deze terugkeer zal worden geleid door de Messias (zie Numeri 24:17-20). Jacob verwijst naar de Messias door de naam Shiloh (Genesis 49:10).

De profeten Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Amos, Joel en Hosea verwijzen allemaal naar het Messiaanse tijdperk. (Voor volledige verwijzingen, wordt verwezen naar het boek Masjiach door Rabbi Dr. J.J Schochet.) Het is interessant om op te merken dat op de muur van het gebouw van de Verenigde Naties in New York een citaat is aangebracht uit Jesaja 11:6, "en de wolf zal liggen met het lam." Bovendien, blijkt uit de profeten, wanneer onderzocht in hun oorspronkelijk Hebreeuws, dat de Messias een Joodse concept is, en dat zijn komst een terugkeer naar de Tora wet met zich mee zal brengen, waarbij eventueel "ander" messiaans geloof krachtig zal worden uitgesloten.

Wat voor soort leider zal de Messias zijn?

De Messias zal een man zijn die buitengewone kwaliteiten bezit. Hij zal bedreven zijn in zowel de schriftelijke als de mondelinge Tora tradities. Hij zal onophoudelijk onder de Joden campagne voeren voor naleving van de Tora, en de naleving van de zeven universele Noachitische wetten door de niet-joden. Hij zal nauwgezet en streng zijn, en anderen aanmoedigen te leven naar de hoogste normen. Hij zal religieuze principes verdedigen en inbreuken in de naleving ervan herstellen. Boven alles, zal de Messias worden aangekondigd als een echte joodse koning, iemand die voorgaat in dienst van God, volledig nederig maar toch enorm inspirerend.

Wanneer zal de Messias komen?

Joden anticiperen elke dag op de komst van de Messias. Onze gebeden zijn vol van verzoeken aan God het Messiaanse tijdperk in te luiden. Zelfs bij de poorten van de gaskamers, zongen veel joden "Ani Maamin" - ik geloof in de komst van de Messias!

Echter, de Talmoed stelt dat er een voorbestemde tijd is dat de Messias zal komen. Als we het verdienen, dan kan hij nog voor die voorbestemde tijd komen. Dit "einde der tijden" blijft een mysterie, maar de Talmoed zegt dat het voor het Hebreeuwse jaar 6000 zal plaatsvinden. (Dit artikel is geschreven in het Hebreeuwse jaar 5772. Het Hebreeuwse jaar is nu 5776.)

Dit sluit de mogelijkheid niet uit dat de Messias vandaag komt, wanneer we dat verdienen. Opgemerkt moet worden dat veel Tora autoriteiten van mening zijn dat we in het "tijdperk van de Messias" leven en de Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, ter nagedachtenis, verklaarde herhaaldelijk dat de messiaanse verlossing op handen is.

Kan de Messias op elk moment en in elke generatie komen?

Ja. In elke generatie is er iemand die mogelijk de Messias kan zijn. Wanneer God besluit dat de tijd is aangebroken, zal Hij die mens de nodige bevoegdheden schenken om die verlossing te verhaasten.

Iedere potentiële Messias moet een directe afstammeling van koning David zijn, evenals een erudiet in het Tora leren. Opgemerkt moet worden dat veel mensen vandaag de dag hun afstamming van Koning David kunnen traceren. De opperrabbijn van Praag in de late 16de eeuw, Rabbi Yehuda Loew (de Maharal), had een stamboom die hem terug voerde naar de Davidische dynastie. Een eventuele directe afstammeling van de Maharal is van Davidische afkomst.

Maimonides, een groot Joods filosoof en codifier van de 12e eeuw, stelt vast dat wanneer we een mens kennen, die de superlative kwaliteiten toegeschreven aan de Messias bezit, we kunnen veronderstellen dat hij de potentiële Messias is. Als deze mens daadwerkelijk slaagt in de herbouw van de tempel en in het thuisbrengen van de ballingen, dan is hij de Messias.

Wat zal er precies gebeuren wanneer de Messias komt?

Maimonides zegt in zijn Mishna Tora - een compendium van de gehele halachische traditie - dat de Messias eerst de Tempel zal herbouwen en vervolgens de ballingen verzamelen. Jeruzalem en de tempel zullen het brandpunt zijn van de goddelijke eredienst, en "van Sion zal de Tora uitgaan en het woord van de Hashem uit Jeruzalem."

Het Sanhedrin - de hoogste Joodse rechtbank bestaande uit 71 wijzen - zal worden hersteld en zal over alle aangelegenheden van het recht beslissen. Op dit moment zullen alle Joden weer volledig de Tora naleven alsmede de praktijk. Opgemerkt dient te worden dat in de huidige tijd van grote assimilatie en emancipatie, een ongekende terugkeer van de Joden naar echte Tora waarden heeft plaatsgevonden. Dit "baal teshuva" fenomeen is aan het stijgen, en effent de weg voor een volledige terugkeer in het Messiaanse tijdperk.

Zullen er wonderen gebeuren?

De Talmoed bespreekt deze vraag en opnieuw komt zij tot de conclusie dat, als we het verdienen, de messiaanse verlossing vergezeld zal gaan van wonderen. De realisatie van de messiaanse droom, ook al zal zij op natuurlijke wijze plaatsvinden, zal het grootste wonder zijn.

Volgens sommige tradities, zal God Zelf de derde tempel herbouwen. Volgens anderen zal hij worden herbouwd door de Messias; weer anderen wijzen op een combinatie van de twee opvattingen. Sommigen suggereren dat er twee verschillende perioden in de Messiaanse tijd zullen zijn: eerst een periode zonder wonderen, die leidt naar een tweede periode met wonderen.

Maimonides schrijft: "Noch de volgorde van deze gebeurtenissen, noch de precieze details zijn een deel van de fundamentele beginselen van het geloof.... men moet wachten en geloven in het algemene concept van de zaak."

Wat zal er met de wereld gebeuren zoals wij die kennen?

In eerste instantie zal er geen verandering in de wereldorde plaatsvinden, met uitzondering van haar bereidheid om de Messiaanse regels te accepteren. Alle volken van de wereld zullen streven naar een nieuwe wereldorde, waarin er geen oorlogen of conflicten meer zijn. Jaloezie, haat, hebzucht en politieke strijd (van de negatieve soort) zullen verdwijnen, en alle mensen zullen alleen streven naar goedheid, vriendelijkheid en vrede.

In het Messiaanse tijdperk zal er grote vooruitgang in de technologie zijn, waardoor de levensstandaard zal toenemen. Het voedsel zal overvloedig en goedkoop zijn.

Toch zal de focus van de menselijke aspiratie zich richten op het streven naar de "kennis van God." Mensen zullen minder materialistisch en meer spiritueel worden.

Wat zijn de "barensweeën" van de komst van de Messias?

De Talmoed beschrijft de periode direct voorafgaand aan de komst van de Messias als één van grote rampspoed en onrust. Er zal een wereldwijde recessie zijn, en de overheid zal worden gecontroleerd door despoten. Het is dan dat de Messias zal komen.

Er is een traditie dat er een grote oorlog zal plaatsvinden, de oorlog van Gog en Magog, en er is veel gespeculeerd over de precieze timing van deze oorlog met betrekking tot de komst van de Messias.

Er is een traditie dat de profeet Elia naar de wereld zal komen en de ophanden zijnde komst van de Messias zal aankondigen. Echter, volgens andere opvattingen, kan de Messias onaangekondigd arriveren. Elia zou dan komen om te helpen bij het vredesproces. Sommigen suggereren dat als de Messias komt op de voorbestemde tijd, dan zal Elia zijn komst aankondigen; maar als de Messias plotseling komt, dat Elia dan zal verschijnen nadat de Messias is gekomen.

Zoals eerder vermeld, is het onduidelijk hoe deze gebeurtenissen zich zullen ontvouwen. Echter, deze onzekerheid heeft geen invloed op de de komst van de Messias als zodanig.

Wanneer zal de opstanding van de doden plaatshebben?

Een van de uitgangspunten van het Joodse geloof is het geloof in de opstanding van de doden. Volgens de Zohar - een vroege kabbalistische tekst - zal de opstanding veertig jaar na de komst van de Messias plaatsvinden. Echter, sommige rechtvaardigen zullen opstaan bij de komst van de Messias. Alle doden zullen in het Land van Israël worden opgewekt.

Er is een klein botje in het lichaam, "luz" genaamd (sommige identificeren dit bot als zijnde het stuitbeen), waaruit het lichaam bij de opstanding wordt herbouwd. Onze dagelijkse gebeden zijn vol met vragen betreffende de opstanding, en er zijn veel gewoonten mee verbonden. (Zie het boek "To Live en Live Again" door de huidige auteur, en uitgegeven bij S.I.E. Publications.)

Wat kan er gedaan worden om de komst van de Messias te bespoedigen?

In het algemeen moet de mensheid ernaar streven om meer daden van goedheid en vriendelijkheid te verrichten. De jood is opgedragen te leren en zich bewust te zijn van de Messiaanse verlossing, en zijn of haar geloof in de ultieme komst van de Messias te versterken.

Liefdadigheid is een katalysator voor de verlossing. En elke dag, pleiten wij vele malen oprecht in onze gebeden voor de herbouw van Jeruzalem, de inzameling van de ballingen en de terugkeer naar de naleving van de Tora onder leiding van de Messias. De Lubavitcher Rebbe organiseerde een wereldwijde Messias campagne om het bewustzijn van de op handen zijnde komst Messias te verhogen. De Rebbe spoorde voortdurend iedere Jood aan om zich op een persoonlijk, gezins en gemeenschaps niveau voor te bereiden op de komst van de Messias. Dit kan het best worden bereikt door het "leven met de Messias" - dat wil zeggen, door te leren over de Messias en te verlangen naar zijn komst.

Samenvatting

Concluderend, de Jood was en blijft altijd de eeuwige optimist. Zelfs in zijn donkerste uur, hoopt en bidt hij voor een betere toekomst - een wereld van vrede en spiritualiteit.

Door Nissan Dovid Dubov

Bron: The End of Days

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.