BSD

Is er een Bijbelse basis voor de Dertien Grondbeginselen van het Geloof?

Maimonides

Hierna volgt een lijst met de dertien grondbeginselen, zoals geschreven door Maimonides, 1 met daarbij hun bijbelse bronnen.

 1. Ik geloof met een volledig geloof dat de Schepper, gezegend is Zijn naam, de Schepper en Gids is van alle geschapen wezens, en dat Hij alleen alle dingen heeft gemaakt, maakt, en zal maken. Bron: "Ik ben God je God" 2, Exodus 20:2.
 2. Ik geloof met een volledig geloof dat de Schepper, gezegend zij Zijn Naam, is Een en Alleen; dat er geen eenheid is in enigerlei wijze zoals Hij; en dat Hij alleen onze God - was, is en zal zijn. Bron: "Hoor Israël, God is onze God, God is Een". Deuteronomium 6:4.
 3. Ik geloof met een volledig geloof dat de Schepper, gezegend is Zijn naam, onstoffelijk is; dat Hij vrij is van alle antropomorfe eigenschappen; en dat Hij helemaal geen enkel vorm heeft. Bron: "U hebt immers geen enkele gestalte gezien op de dag dat God bij de Horeb [Sinaï] tot u sprak." - Deuteronomium 4:15.
 4. Ik geloof met een volledig geloof dat de Schepper, gezegend is Zijn naam, de eerste en de laatste is. Bron: "[De hemelen] zijn de verblijfplaats van de G-d, die voorafgaat aan alles." Deuteronomium 33:27. 3
 5. Ik geloof met een volledig geloof dat de Schepper, gezegend is zijn naam, de enige is tot wie het juist is om te bidden, en dat het ongepast is om tot iemand anders te bidden. Bron: "... opdat u uw ogen niet opheft naar de hemel, en de zon en de maan en de sterren ziet, heel het leger aan de hemel en u laat verleiden om u voor hen neer te buigen en hen te aanbidden" Deuteronomium 4:19.
 6. Ik geloof met een volledig geloof dat al de woorden van de profeten waar zijn. Bron: "God zal een profeet uit uw midden verwekken en naar hem zult u luisteren." Deuteronomium 18:15.
 7. Ik geloof met een volledig geloof dat de profetie van Mozes onze leraar, vrede zij met hem, waar was; en dat hij de vader van de profeten was, zowel van degenen die hem voorafgegaan zijn, als degenen die hem volgden. Bron: "God sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht". Exodus 33:11; ".... met hem spreek Ik van mond tot mond, Numeri 12:8. 4
 8. Ik geloof met een volledig geloof dat de hele Tora die we nu bezitten aan Mozes, onze leraar, vrede zij met hem, werd gegeven. Bron: "Hierdoor zult u weten dat God mij gezonden heeft om al deze daden te doen, want ik heb ze niet zelf bedacht". Numerie 16:28.
 9. Ik geloof met een volledig geloof dat deze Tora niet zal worden gewijzigd en dat er geen andere Tora door de Schepper, gezegend zij Zijn naam, is gegeven. Bron: "U zult er niets aan toe te voegen, en ook niets vanaf doen." Deuteronomium 12:32. 5
 10. Ik geloof met een volledig geloof dat de Schepper, gezegend is Zijn naam, alle daden en gedachten van de mens kent, zoals wordt gezegd: "Hij is het die de harten van allen vormde, Hij neemt al hun daden waar." Bron (in aanvulling op Psalm 33:15 in de tekst geciteerd): "groot in raad en machtig in de daad, want Uw ogen zijn open over alle wegen van de mensheid". Jeremia 32:19; "God zag dat het kwaad van de mens op aarde zeer groot was". Genesis 6:5.
 11. Ik geloof met een volledig geloof dat de Schepper, gezegend is Zijn naam, degenen beloont die Zijn geboden houden, en straft degenen die Zijn geboden overtreden. Bron: "En God zei tegen Mozes: 'Wie tegen Mij heeft gezondigd, zal Ik uit Mijn boek wissen!'" - Exodus 32:33. 6
 12. Ik geloof met een volledig geloof in de komst van de Messias, en hoewel hij kan dralen, toch verwacht ik elke dag zijn komst. Bron: "God zal uw lot herstellen, u genadig zijn, en zal u inzamelen" Deuteronomium 30:3.
 13. Ik geloof met een volledig geloof dat er een opstanding uit de doden zal zijn op het moment dat het de wil van de Schepper zal zijn, gezegend is Zijn naam en verheven is Zijn gedachtenis voor eeuwig en altijd. Bron: "En velen van hen die slapen in het stof van de aarde, zullen ontwaken, sommigen om eeuwig te leven, en sommigen tot eeuwige schande en smaad" -Daniel 12:2.
Ik hoop dat dit behulpzaam is!

Voetnoten

1) De tekst van de volgende grondbeginselen is gebaseerd op Maimonides uitleg van deze beginselen (in zijn voorwoord van zijn commentaar op het hoofdstuk Chelek vanhet traktaat Sanhedrin). In veel kringen wordt deze tekst voorgedragen aan het einde van het dagelijkse ochtendgebed.
Sommige van de bijbelse bronnen hierna worden verwezen door Maimonides zelf. Voor enkele beginselen (5, 6, 12 en 13) gaf hij geen bijbelse bron, en zijn als zodanig gebaseerd op mijn vermoeden. (Voor sommigen geeft Maimonides meerdere bronnen; ik heb volstaan ​​met het citeren van een of twee van hen.)
2)Maimonides verklaart (in zijn Wetten van de grondslagen van de Tora) hoe het geloof in God, een dwingende uitgedrukte noodzaak in dit vers, noodzakelijkerwijs impliceert dat Hij de "Schepper en Gids van alle geschapen wezens is, en dat Hij alleen alle dingen heeft gemaakt, maakt, en zal maken."
3) In Maimonides werk, omvat dit principe niet het idee dat de God ook "de laatste" is. Toch is dit idee, dat werd toegevoegd aan de algemeen aanvaarde liturgische tekst van de beginselen, gebaseerd op talrijke verzen in de Tora, met inbegrip van Jesaja 44:6: "Zo zegt God, de koning van Israël, zijn Verlosser, de Heer der heerscharen: 'Ik ben de eerste en Ik de laatste ...'"
4) Zie het kader van dit vers in Numeri, waar God uitlegt hoe Mozes groter is dan alle andere profeten. Zie ook Deuteronomium 34:10: "En er was geen andere profeet, die in Israël is opgestaan ​​zoals Mozes."
5) In Maimonides werk, omvat dit beginsel niet het idee dat God nooit een andere Tora zal geven, maar veeleer beperkt het zich tot de overtuiging dat we nooit iets kunnen toevoegen dan wel weglaten van de Tora.
6) Maimonides noemt geen vers om het concept van de beloning voor goede daden te ondersteunen, maar dit thema wordt vaak in de hele Tora uitgedrukt, in het bijzonder in het boek Deuteronomium.

Door Eliezer Zalmanov. Bron: The-Biblical-Basis for the 13 Principles of Faith

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.