BSD

Bestuurt God echt de wereld?

running world

Vraag:

Hoe kunnen we ons religieuze geloof in de Goddelijke Voorzienigheid verzoenen met de mechanische wereld waarin we lijken te leven?

Bijvoorbeeld: Tegenwoordig leven wij langer en zijn we bevrijd van veel ziekten op een wijze die eerdere generaties niet hebben gezien. Wat is er veranderd? Zijn we echt beter dan hen?

Ook in de wereld van vandaag, ervaren mensen die leven in de ontwikkelde landen minder pijn en lijden dan de mensen in de derde wereld landen. De Tora leert ons dat we worden opgeroepen om passende inspanningen te doen, en dit zal de goddelijk zegen met zich brengen als het God goeddunkt. Met andere woorden, het succes is afhankelijk van de mate van het streven en de waardigheid van de dader, maar niet van de specifieke aard van de onderneming. Naar aanleiding van deze redenering, moet een arts in Afrika en een arts in New York dezelfde kans van slagen hebben - tenzij je ervan uitgaat dat de burgers van New York een hogere kans van slagen verdienen om wat voor reden dan ook.

Waar ik naar toe wil is dat de technologische vooruitgang van een samenleving een veel grotere impact op de kwaliteit van het leven heeft dan de morele waardigheid van zijn leden. Hoe is dit te rijmen met het traditionele religieuze idee van de Goddelijke Voorzienigheid?

Antwoord:

Wat het verschil tussen ons en eerdere generaties betreft, daar kunnen we op twee manieren naar kijken:

a) Technologie volgt sociale verandering. Toen de slavernij in Europa uit de gratie viel, werden wind- en watermolens ontwikkeld. Toen het concept van de aangeboren waarde van het menselijk leven begon te worden gewaardeerd, bevorderden geneeskunde en hygiëne het redden en verlengen van mensenlevens. We zagen dit ook in onze tijd gebeuren: De revolutie van de consumenten media, mobiele telefoons en het internet waren veel meer het gevolg van een verschuiving in de maatschappelijke houding ten opzichte van het individualisme dan een technologische doorbraak. Dus in zekere zin, ja, met de tijd verdienden we meer van deze goddelijke zegeningen.

b) Naarmate we dichter bij de messiaanse tijd komen, bereidt de wereld zich voor. Dit voorbereiden hoeft niet op wonderbaarlijke wijze te gebeuren - integendeel, de wereld zelf, binnen haar eigen parameters moet veranderen.

Maar uw vraag, vooral als het gaat om de wereld van vandaag, raakt aan een grotere vraag: Hoe kunnen we het geloof in de voorzienigheid met een schijnbaar mechanische wereld met elkaar verzoenen?

God creëerde een consistente interface voor zijn wereld - we noemen het "natuurwetten". Maar zoals we als Joden het altijd hebben begrepen, staan natuurwetten niet los van hun Schepper; eerder is het gewoon God in een modus van consequent handelen. Uitzonderingen op deze modus worden wonderen genoemd, wanneer God zich tot ons verhoudt op een manier die niet in overeenstemming is met de gemeenschappelijke observatie.

Binnen de consistente wijze van natuurwetten, kan God zijn weg gaan - zonder zelfs die wetten in het minst te buigen. Immers, Hij is "het oneindige licht," onbeperkt op alle mogelijke manieren. We noemen dit hashgacha pratit, vaak vertaald als "goddelijke voorzienigheid."

Mijn punt is dat je niet verbaasd moet zijn als de wereld lijkt te functioneren alsof het functioneert uit "zichzelf." Als het niet zo zou zijn, dan zou het geen wereld zijn. Het punt van de schepping is een ​​echte wereld te hebben die desalniettemin toch een voertuig van Goddelijke uitdrukking zal zijn.

Er is een vers in de Psalmen: "Hoe geweldig zijn uw werken! Ze zijn zo machtig dat Uw vijanden U ontkennen!"

Met andere woorden, Koning David zegt dat God zichzelf overtrof. Hij creëerde zo'n geweldige wereld dat zij, die Hem buiten hun leven willen houden, kunnen geloven dat Hij niet bestaat.

Degenen echter, die objectief naar de wereld kijken, zien dat het allesbehalve mechanisch is. Hier volgt één van mijn favoriete citaten van de Britse wetenschapper, J. Lighthill, uit 1986:

"Ik ... spreek ... namens de brede wereldwijde broederschap van de beoefenaars van de mechanica. We willen ons collectief verontschuldigen voor het misleiden van het gemiddeld opgeleide publiek door het verspreiden van ideeën over het determinisme van de systemen die voldoen aan de wetten van Newton, waarvan na 1960, de onjuistheid werd bewezen."

Door Tzvi Freeman. Bron: I God Really Running the World?"

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

Begrippenlijst

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.