De Erev Rav vandaag deel 7 van 7


Welk percentage Joden kunnen nu Erev Rav zijn?

Er is geen duidelijk antwoord op deze vraag. Zoals we eerder zagen 1), legt Arizal 2) uit dat wanneer Farao klaagt dat "het volk, de kinderen van Israël talrijker en groter zijn dan ons," hij het niet alleen had over de Kinderen van Israël maar ook over de miljoenen Egyptenaren die door Jozef en Jakob waren overgegaan tot het Jodendom.

Volgens de Arizal, waren deze bekeerlingen de Erev Rav, die samen met het Joodse volk uit Egypte trokken - en ze waren meer dan het dubbele van het Joodse volk.

Dus volgens de Arizal kan de Erev Rav een ruime meerderheid zijn van de huidige Joden. Dat is de schatting aan de bovenkant.

In de Zohar 3) staat geschreven: "... En de kinderen van Israël trokken gewapend (chamushim) op. Dit betekent dat de Erev Rav bestond uit één op de vijf (chamishah) Joden. Volgens Rabbi Jose was één op de vijf pure Israëlieten een Erev Rav. Rabbi Juda zei één op de vijftig (chamishim)."

Dat is de schatting aan de onderkant. Maar vergeet niet, de impact van de Erev Rav is veel groter dan alleen hun grote aantallen. Zoals we nu zullen leren, wordt de Erev Rav meestal aangetrokken tot functies en posities waar ze de mensen om hen heen kunnen beïnvloeden. Hierdoor hebben ze het perfecte platform voor het starten of het aanmoedigen van negatieve trends die de Joden van God moeten afhouden. Zelfs als het lage getal correct is, kan het aantal werkelijke Joden dat door de Erev Rav beïnvloed is en wordt (en dus handelen zoals zij) veel groter zijn.

"Laten we een naam voor onszelf maken"

Het maken van een naam voor zichzelf is een van de belangrijkste bekommernissen van de Erev Rav zoals uiteengezet door Rabbi Shimon bar Yochai in de Zohar, en de Vilna Gaon.

Rabbi Chaim Vital, de belangrijkste leerling van de Arizal, waarschuwt ons in de inleiding van zijn boek Etz Chaim dat de belangrijkste manier waarop de Erev Rav dit doet, is door het nastreven van "eervolle" posities in de Joodse religieuze wereld, en het doen van de mitzvoth, waardoor ze de waardering van anderen ontvangen.

"Allen die vriendelijkheid bewijzen en zwoegen in Tora, doen dit alles voor zichzelf. En met name door onze vele zonden, is in onze tijd de Tora gemaakt tot een voorwerp waarmee ze hun eigen doeleinden kunnen nastreven. Want er zijn veel Joden die terugkeren naar hun wortels en zich inzetten in Tora met de bedoeling hun beloning en andere voordelen en luxe te ontvangen, en om tot de groep van hoofden van yeshivot en rechters te behoren, zodat hun naam en faam verspreid wordt over het hele land."

Rabbi Vital vertelt ons ook hoe we hen kunnen herkennen die echt zijn:

"In Pirkei Avot (Ethiek van de vaderen) 6:41, zei Rabbi Meir: Hij die de Tora bestudeert zonder bijbedoelingen verdient veel dingen, en niet alleen dat, maar de hele wereld is hem schatplichtig. En hij wordt geliefde vriend genoemd, geliefd bij God en mensen, hij behaagt de Schepper en de mensheid. De Tora vult hem met bescheidenheid en vrees, maakt hem deugdzaam, barmhartig, toegewijd, rechtvaardig en trouw, houdt hem weg van de zonde, leidt hem op het pad van de deugd, enzovoort."

"De geheimen van de Tora worden geopenbaard aan hem en hij wordt een eindeloze bron van wijsheid, wordt bescheiden, geduldig, vergevend, enzovoort."

Rebbe Nachman en valse leiders

Rebbe Nachman zegt in zijn boek 4) het volgende over valse leiders in de tijd voorafgaand aan de komst van de Messias:

"De Talmoed leert ons dat de engelen 'heilig, heilig, heilig' voor de Tzaddikim zullen zingen, net zoals ze dat voor God doen... de tzaddikim die trouw zijn gebleven voor de komst van de Messias zullen dit verdienen en nog veel meer. Zo moeilijk zal het zijn om vast in het geloof te blijven staan en niet te worden misleid door elke dwaalleer in het pre - Messiaanse tijdperk."

"In die tijd zullen velen, die zichzelf religieuze leiders noemen, dwaalleer prediken... Er blijft een aantal echte religieuze mensen over, maar ze zullen zeer wijd verspreid zijn."

"Bevalligheid is bedrog"

Laten we deze aflevering afsluiten met een uittreksel uit boek van de Rav Peshiska, de Sefer Or ha Ner (het boek Licht van de Kaars):

"... alle mensen hebben een zeer laag niveau en ze zijn besmet, moge God ons redden, door hun zonden en overtredingen, en daarom zijn hun ogen verblind en kunnen ze de waarheid niet zien. Daarom neigen ze meer naar de leugen dan naar de waarheid."

"Onze Meester, de heilige Baal Shem Tov, zei: 'Bevalligheid is bedrog en de schoonheid ijdelheid' (Spreuken 31:30), en in de tijd voor de komst van de Messias, zal de leugen voor mensen bekoorlijk zijn en ijdelheid zal worden beschouwd als schoonheid en al het volk zal het schoonheid noemen omdat iedereen door de leugen wordt aangetrokken."

"Daarom moet je uit de diepten van je hart je gebeden uitstorten voor Hashem, dat Hij je ogen zal verlichten, zodat je in staat zult zijn de waarheid te zien."

Samenvatting van de kenmerken van de Erev Rav, zoals die door onze heilige wijzen beschreven zijn:

De Erev Rav beschikt over sommige of alle volgende eigenschappen:
 • Ze zijn brutaal - dat wil zeggen, ze denken dat ze perfect zijn en geen kwaad kunnen doen.
 • Ze zijn hardnekkig en koppig, het is niet mogelijk hen van mening of koers te veranderen.
 • Ze werpen zich met geweld op tot leiders (dat wil zeggen, ze intimideren).
 • Zij streven hun lichamelijke lusten na.
 • Ze willen "voor zichzelf een naam maken" en streven naar eer, bijvoorbeeld door de bouw van synagogen en het verfraaien van Tora-rollen
 • Ze verlaten Israël wanneer het in de problemen zit, zij geven er de voorkeur aan zich te verbinden met de vijanden van Israël.
 • Bevorderen tweedracht, roddel en laster.
 • Ze doen alsof ze tzaddikim zijn, maar hun hart is niet oprecht.
 • Ze gaan voor geld en tweedracht.
 • Ze liegen tegen iedereen en geloven hun eigen leugens.
 • Ze wedijveren constant en vergelijken zich met andere mensen.
 • Ze zijn hatelijk en wraakzuchtig, en brengen voortdurend in kaart hoe ze rechtschapen mensen in hun leven kunnen treffen.
 • Ze hebben geen respect voor afspraken, grenzen of andermans eigendom en rechten.
 • Ze slaan de rechtvaardige mensen gade om twee redenen: ten eerste om hun gedrag na te doen en ten tweede om hun onzekerheden en gebreken op te sporen, zodat zij deze kennis kunnen gebruiken om hen te proberen te "doden"
 • Ze zijn vol van met kwaad in hun oordelen over de mensen om hen heen, dat wil zeggen, zij bekritiseren anderen en spreken veel roddel en slechte taal over hen.
 • Je kunt niet met hen argumenteren (of op zijn minst kun je hen nooit overtuigen omdat ze de waarheid niet zullen erkennen) - dus moet je alleen in stilte wachten op God om van hen gered te worden.
 • Ze lijken onoverwinnelijk en eng en permanent, maar zodra ze zijn ontmaskerd en je kunt zien wie ze werkelijk zijn, dan is het alsof ze volledig verdwijnen uit het leven van de rechtvaardigen.
 • Ze zijn boos, koppig en weigeren hun leven te beteren, zelfs als ze zien dat ze verkeerd doen.
 • Ze verbergen hun kwaad en ketterij achter een vernis van "goedheid" en "religiositeit", die ons verwart en het erg moeilijk voor ons maakt om te weten wat er gaande is, of wat te doen.
 • Hun "grote zaak" is vrede maken, tegen elke prijs.
Noten
1) Zie aflevering 2.
2) Shaarei HaPesukim, Sjemot 01:8.
3) Beshallach 45b - 46a.
4) Rebbe Nachman's Wisdom, paragraaf 126.

Geschreven door Rivka Levy en vertaald uit het Engels door de webmaster.
Bron: Todays Erev Rav

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

printer

Gemorra is de zorgvuldige bewerking, in de 2e tot 5e eeuw van de gewone jaartelling, van de Mishna, die dient als het fundament van de Joods wet.

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Mishna is de mondelinge Thora door God aan Mozes gegeven, uiteindelijk gecodificeerd door Rabbi Akiva, zijn leerling Rabbi Meir, en zijn leerling Rabbi Yehuda HaNassi, 1e tot 2e eeuw van de gewone jaartelling.

Mitzvah Meervoud Mitzvoth. Een gebod uit de Tora, een goede daad. Er zijn 248 positieve geboden en 365 negatieve geboden.

Talmoed is de Joodse mondelinge Tora omvattende de Mishna en de Gemorra. De Gemorra is een verslaglegging van discussies tussen joodse geleerden uit de derde tot en met de zesde eeuw van de gangbare jaartelling. De debatten in de Gemorra zijn zeer uitgebreid en gaan over allerlei onderwerpen zoals wiskunde, recht, geschiedenis enzovoorts. Betreffen het uitspraken over de leer dan spreekt men van 'halacha' waar de term 'halachisch' van is afgeleid. Andere uitspraken worden 'agada' genoemd en behelzen meer verhalende zaken. Mishna is mondelinge Tora door God aan Mozes gegeven, uiteindelijk gecodificeerd door Rabbi Akiva, zijn leerling Rabbi Meir, en zijn leerling Rabbi Yehuda HaNassi, 1e tot 2e eeuw van de gewone jaartelling.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.

Yeshiva is een Talmoedschool waar in hoofdzaak Talmoed en Tora wordt bestudeerd. Meervoud is yeshivot.

Zohar is een interpretatie voor ingewijden van de Tora door Rabbi Shimon Bar Yochai en zijn volgelingen. 2e eeuw van de gewone jaartelling.