De verborgen vijand deel 6 van 7


De Tikkunei Zohar 119a legt uit dat: "zodra zij [de Erev Rav] uit de hele wereld worden verwijderd, dat dan de mensen zullen beginnen de naam van Hashem aan te roepen."

De Erev Rav kan niet/wil niet/ doet niet hitbodedut, of persoonlijk gebed, waarin je in je eigen woorden spreekt met God. Waarom niet? Ze geloven niet echt in Hem!

Wat meer is, de Erev Rav ontmoedigt actief andere mensen om God in beeld te brengen, en zich tot Hem te wenden om hun problemen op te lossen. Zij zijn de mensen die een heel groot punt maken van "hitbodedut" en die ons altijd vertellen dat het "verboden is op wonderen te vertrouwen". Zij zijn degenen die ons aanmoedigen om ons geneeskundig te laten behandelen of onze problemen weg te kopen, en die altijd op zoek zijn naar "natuurlijke" verklaringen voor alles wat er in ons leven gebeurt, zodat God niet in beeld komt.

Vergeet niet dat veel van de Erev Rav aan de buitenkant religieus lijken, en deze "verborgen vijanden" zijn het moeilijkst te identificeren en er bij uit de buurt te blijven, omdat ze hun ketterse leugens en ideeën zullen proberen te "bewijzen" met citaten uit de Tora zelf!

De Vilna Gaon legt uit hoe de Erev Rav de komst van de Messias vertraagt en de ballingschap verlengt

"Het algemene doel van de twee messiassen, Messias ben Jozef en Messias ben David is, door alle generaties heen, geweest om te beschermen en te strijden tegen de drie "hoofden" van de klipot (kwaad): Esau, Ismaël en de Erev Rav.....1)

".... De Erev Rav is onze grootste vijand, degene die de twee messiassen scheidt. Het kwaad van de Erev Rav werkt alleen door misleiding en omwegen. Daarom is de oorlog tegen de Erev Rav de moeilijkste en bitterste van alle. We moeten ons voor deze oorlog sterk maken, iedereen die niet deelneemt aan de strijd tegen de Erev Rav wordt, de facto, een partner met het kwaad van de Erev Rav, en het ware beter niet geboren te zijn."

Laten we samenvatten wat we net van de Vilna Gaon hebben geleerd: het grootste probleem met de Erev Rav is dat ze de echte Joden beinvloeden om hun slechte wegen te volgen, en God uit hun leven weg te doen. Zij maken gebruik van slinkse, gluiperige manieren en zullen hun kwade bedoelingen achter een zeer vroom of "goed" uiterlijk verbergen. Als we niet actief tegen hun kwade invloed en ideeën strijden, dan eindigen we ermee hen te helpen, en de Vilna Gaon vertelt ons dat het dan beter voor ons zou zijn geweest dat we niet geboren waren.

De taal die de Vilna Gaon hier gebruikt lijkt erg veel op de woorden die door Rebbe Nachman worden gebruikt, in Sefer HaMiddot hiervoor. 2)

Rabbi Simcha Issaschar Ber Halberstam, de Divre Simcha, legt uit dat zelfs het "goede" dat de Erev Rav doet moet worden afgewezen.

Hij schrijft "De wortel van onze tekortkomingen is gelegen in wat de Erev Rav met ons doet. Zoals geschreven in de Zohar: " Zij (de Erev Rav) schaden Israel meer dan alle volken".

"En men moet zich met veel emuna versterken, omdat Israël alleen uit Egypte werd verlost om der wille van hun geloof, en zo zal het zijn met de toekomstige verlossing, zodat wij veel geloof nodig hebben, want we zullen zien hoe de wegen van boosdoeners succesvol zijn.

"En zelfs als we hen (de Erev Rav) goede dingen zien doen zoals Tora en traditie, en goede manieren, en in het bijzonder het maken van vrede met iedereen en vrede is de basis van alles, en dat is een zeer goede eigenschap. Toch, zoals bij een zieke soms bloed moet worden afgenomen, hoewel de ziel in het bloed is, zo zal het in de dagen vóór de komst van de Messias zijn."

"We moeten al deze mensen afkeuren, zelfs wanneer ze goede dingen in hun gedrag vertonen, want dan zal het de tijd van duidelijkheid en selectie zijn, en dit zal het proces en de keuze in die dagen zijn."

Rabbi Halberstam leert ons dat voorafgaand aan de komst van de Messias, een van onze belangrijkste opdrachten zal zijn om ons af te splitsen van de Erev Rav en die te verwerpen, zelfs als ze blijkbaar "goede" dingen doen.

Met name is de Erev Rav geobsedeerd door tegen elke prijs vrede te maken, en zullen anderen genadeloos intimideren om hen te doen berusten in hun plannen.

Noten
1) De Vilna Gaon zet dit uitvoerig uiteen in Kol Hator, hoofdstuk 2, afdeling 2, letter B. Wat in deze aflevering wordt vermeld is een klein fragment dat de belangrijkste kern weergeeft.)
2) Zie aflevering 5.


Geschreven door Rivka Levy en vertaald uit het Engels door de webmaster.
Bron: The hidden Enemy

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

printer

Emuna is het standvastig geloof in een enige, soevereine, alwetende, welwillende, geestelijke, bovennatuurlijke en almachtige Schepper van het universum, die wij God noemen. Emuna bestaat uit drie niveaus: Niveau één is het geloof in de Goddelijke Voorzienigheid; Niveau twee is het geloof dat Hashem alles doet wat het beste voor ons is; Niveau drie is het geloof dat Hashem alles doet met een specifiek doel. Deze thesen zijn nader uitgewerkt in het boek "The Garden of Emuna".

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Hitbodedut is een ongestructureerde, spontane en op de persoon gerichte vorm van gebed onderwezen door Rebbe Nachman of Breslov. Door hitbodedut krijgt men een persoonlijke relatie met God en een beter begrip van zijn persoonlijke motieven en aspiraties.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.