Brutale koppen deel 4 van 7

De zinsnede "brutale koppen" is de sleutel bij het ​​opsporen van verwijzingen naar de Erev Rav in de geschriften van onze heilige wijzen.

In ons ochtendgebed is er een specifieke zegen die we als volgt reciteren:

"Moge het Uw wil zijn Hashem, mijn God en de God van mijn voorvaders, dat U mij vandaag en elke dag redt van hen met brutale gezichten en met schaamteloze vrijmoedigheid en van iemand die slecht is, van een metgezel die slecht is, van een buurman die slecht is, van een ongeluk dat slecht is en van een spirituele hindernis die destructief is, van juridische procedures die hardvochtig zijn en van een rechtzoekende die hardvochtig is, of hij nu wel of niet van het verbond is."

Het ochtendgebed lijkt in deze zegening een duidelijk verband te zien tussen mensen met "brutale koppen" en slechte mensen.

In onze gebed op Yom Kippur beginnen we met de belijdenis van onze zonden, met de volgende uitspraak:

"... negeer onze smeekbede niet. Want wij zijn niet zo brutaal van gezicht en hardnekkig om tegen U te zeggen, Hashem, onze God, dat we rechtvaardig zijn en niet gezondigd hebben, want inderdaad, wij en onze voorouders hebben gezondigd."

Onze wijzen leggen een duidelijk verband tussen de "schaamteloze vrijmoedigheid" en mensen die denken dat ze perfect zijn en weigeren om hun zonden toe te geven, of om er berouw over te tonen.

Of anders gezegd, een belangrijke teken van de "schaamteloze vrijmoedigheid" van de Erev Rav is dat ze echt geloven dat ze perfect zijn en geen kwaad kunnen doen. En als je probeert om ze op dit punt uit te dagen, zullen ze niet toegeven en gewoon blijven liegen over hun daden, en de impact van hun daden op andere mensen.

Psalm 37

Rabbi Yitzhak legt uit 1) dat Psalm 37 over de Erev Rav spreekt:

"Rabbi Yitzhak begon en zei: Psalm 37:1 'Besteed geen aandacht aan de boosdoeners (mereim)'. Wie zijn de 'boosdoeners'? Want is er niet geschreven zondaren of boosdoeners, maar bedriegers, want zij bedriegen zichzelf en degenen met wie ze bevriend zijn."

"Rabbi Yehuda zei: Bedriegers, ga weg van de bedriegers, zodat je niet bevriend raakt met hun daden en dan een deel van hun zonden wordt. Kom en zie: Als er geen Erev Rav was, zij die zich verenigden met Israël, dan zou het Gouden Kalf niet gemaakt zijn, en al degenen die uit Israël stierven niet gestorven zijn, en alles dat over Israël is gekomen zou niet gebeurt zijn. En kom en zie die daad en die zonde veroorzaakte inderdaad de ballingschap voor Israël....

"Nu die daad werd gedaan, was het de oorzaak van alles, het veroorzaakte het juk van andere volkeren, het veroorzaakte dat de tafels van de tien geboden gebroken waren, het was de oorzaak van het sterven van een paar duizend onder Israël en dit allemaal door de associatie met de Erev Rav."

Dus een duidelijk kenmerk van de Erev Rav is dat ze liegen, niet alleen tegen degenen om hen heen, maar ook (en dit is cruciaal) ook tegen zichzelf. Als onze vrienden ons veel meer beïnvloeden dan onze vijanden, of vage kennissen, dan geeft de Zohar ons een duidelijke waarschuwing over de kracht van groepsdwang, wat er toe kan leiden dat zelfs de sterkste Jood kan struikelen.

Wat kunnen we over de Erev Rav leren uit Psalm 37?

Koning David vertelt ons in die psalm drie keer: "Wedijver niet met boosdoeners!"

Dus wedijver en vergelijking is een andere belangrijke eigenschap van de Erev Rav.

Koning David raadt ons ook aan: "wachten in stilte op [de redding van] Hashem" en "zie af van boosheid" en wedijver niet met de boosdoeners want het brengt alleen schade - aan ons.

Dus kunnen we zien dat het geen goed idee is om te redetwisten met de zichzelf bedriegende boosdoeners (mereim), en dat zij de gaven hebben om andere mensen te ergeren waardoor zij zich boos voelen.

Koning David vervolgt: "De goddeloze spant samen tegen de rechtvaardige en knarsetandt over hem." Dat wil zeggen de Erev Rav is hatelijk en wraakzuchtig , en bedenken voortdurend manieren om "terug te keren" in het leven van rechtvaardige mensen.

"De goddeloze leent en betaalt niet terug." De Erev Rav heeft zeer weinig aandacht voor het naleven van afspraken, of respect voor andermans rechten, grenzen of eigendom.

"De mond van de rechtvaardige spreekt wijsheid en zijn tong spreekt het recht (mishpat). De Tora van zijn God is in zijn hart, zijn schreden wankelen niet. De goddeloze loert op de rechtvaardige en zoekt hem te doden. Maar Hashem geeft hem niet over in zijn hand en verklaart hem niet schuldig als hij geoordeeld wordt."

In deze passage legt Koning David uit dat een oprecht rechtvaardige Jood recht spreekt, met andere woorden, het tegenovergestelde van onrecht, bedrog en leugens. Hij heeft zijn Tora zich eigen gemaakt - het is in zijn hart - en hij is niet alleen aan de buitenkant vroom.

De boosdoener loert op hem - ten eerste om te proberen te kopiëren hoe een rechtvaardig mens zich gedraagt ​​en er uitziet en ten tweede om de onzekerheden en gebreken van een rechtvaardige te identificeren, zodat hij hem dan kan "zoeken te doden".

Hoe denkt de Erev Rav dit te doen? Door hem hard en oneerlijk te beoordelen. Hem te beschuldigen van dingen die hij nooit gedaan heeft en van slechte bedoelingen die hij nooit had. Zoals de Vilna Gaon eerder uitlegde dat het spreken van laster en roddel een belangrijke eigenschap is van de Erev Rav.

Ons is geleerd dat wanneer een Jood zijn mond open doet over de tekortkomingen en slechte daden van zijn mede - Jood, dat dan het dossier van die Jood onmiddellijk in de hemel wordt geopend, en wordt geoordeeld, hetgeen onnoemelijke veel problemen voor hem kan opleveren. Maar hier, geeft Koning David ons een belofte: Hashem zal niet toestaan ​​dat de rechtvaardige wordt veroordeeld, wanneer hij al "veroordeeld" is door de Erev Rav.

Het laatste wat we zullen noemen uit Psalm 37 is Koning David's wijsheid over wat er uiteindelijk gebeurt met de Erev Rav: "Ik heb een geweldige goddeloze gezien, krachtig en goed geworteld als een inheemse boom. Maar hij ging er voorbij, en zie hij was niet meer, ik zocht hem, maar hij was niet te vinden".

Hier kunnen we zien dat het vernis van de Erev Rav, van een krachtige, blijvende vijand te zijn, een illusie is. Zodra de rechtvaardige hun leugens doorziet, en beseft wat voor "show" de Erev Rav opvoert voor buitenstaanders, verdwijnt al hun invloed en hun macht volledig. De rechtvaardige realiseert zich dat de Erev Rav 100 % bedrog is, en leugens kunnen gewoon niet bestaan ​​in een wereld van waarheid, zodat de zelf - bedrieger tenslotte verdwijnt uit het oog van de rechtvaardige. Hun mening doet er niet meer toe; hun daden beinvloeden noch hinderen langer de rechtvaardige, het is alsof ze niet meer bestaan​​.

Dus laten we samenvatten wat we uit Psalm 37 over de Erev Rav hebben geleerd:
  • Ze liegen altijd en zij geloven in hun eigen leugens.
  • Ze wedijveren voortdurend en vergelijken zich met andere mensen.
  • Ze zijn hatelijk en wraakzuchtig, en spannen voortdurend samen hoe ze de rechtschapene in hun leven kunnen treffen.
  • Ze respecteren geen overeenkomsten, grenzen of andermans eigendom en rechten.
  • Ze lijken om twee redenen rechtschapen mensen te zijn: ten eerste, door het gedrag van rechtvaardigen na te bootsen en ten tweede door hun onzekerheden en gebreken te identificeren, zodat zij deze kennis kunnen gebruiken om hen proberen te "doden".
  • Ze zitten vol met kwaad wanneer het gaat om over de mensen om hen heen te oordelen, zij bekritiseren anderen hardvochtig en spreken veel slechte taal en roddel over hen.
  • Je kun niet met ze redetwisten (of op zijn minst kun je het twistgesprek nooit winnen omdat ze de waarheid niet zullen erkennen) - dus moet je alleen in stilte wachten op God die je van hen zal redden.
  • Ze lijken onoverwinnelijk en eng en permanent, maar zodra ze ontmaskerd zijn voor wat ze werkelijk zijn, is het alsof ze volledig uit het leven van de rechtvaardige verdwijnen.
Noot
1) Zohar II, 45b.

Geschreven door Rivka Levy en vertaald uit het Engels door de webmaster.
Bron: Brazen Face

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

printer

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.

Jom Kippoer is de Grote Verzoendag.