De Meedogenlozen deel 2 van 7


De Tora noemt de Erev Rav voor het eerst expliciet in Exodus 12:37-38: "De Israëlieten trokken te voet van Rameses naar Sukkot; hun aantal bedroeg ongeveer zeshonderd-duizend, vrouwen en kinderen niet meegerekend, terwijl er bovendien een grote groep mensen 1) van allerlei herkomst met hen meetrok..."

De Arizal legt uit 2) dat wanneer Farao klaagt dat "Het volk, de kinderen van Israël talrijker en groter zijn dan ons," hij niet alleen sprak over de kinderen van Israël, maar ook over de miljoenen Egyptenaren, die door Jozef en Jakob overgegaan waren tot het Jodendom (vergeet niet, Jozef liet alle Egyptenaren zichzelf besnijden).

Volgens de Arizal waren deze bekeerlingen de Erev Rav, die samen met het Joodse volk in de Exodus meetrokken - en ze waren meer dan het dubbele van het Joodse volk.

De Erev Rav vandaag

De originele Erev Rav zielen vermengden zich met de authentieke Joodse zielen. We hebben nog steeds de Erev Rav onder ons. Maar tegenwoordig kunnen ze geboren worden in de beste families, hebben ze de beste voorouders en zijn de meest (uiterlijk) vrome mensen die je ooit zou kunnen ontmoeten.

Waarom is dit een probleem?

Eenvoudig gezegd, de ziel van een echte Jood is een onderdeel van God. In zijn essentie is het volledig zuiver, heilig en goed en heeft altijd het verlangen om terug te keren naar de bron, namelijk naar God.

Deze terugkeer naar God is de essentie van het teshuva doen. Een echte Jood kan een karbonade eten op Jom Kippoer op het strand van Tel Aviv, en toch nog steeds een diep (nog onuitgesproken of niet-herkend) verlangen hebben om zich te verbinden met God.

Daarentegen kan de ziel van een Erev Rav, ook al bevindt het zich in een uiterlijk vroom "lichaam", niet terug keren naar God. Het is niet geworteld in God. God is volledig uit beeld, zelfs als zo iemand geweldig orthodox lijkt te zijn.

Maar dat is niet het echte probleem. Het echte probleem is dat de Erev Rav een missie in het leven heeft: de echte Joden van God af te houden, weg van de echte, authentieke Tora en mitzvoth.

Hoe weten we dit? Laten we teruggaan naar Exodus, waar het heel duidelijk is uitgelegd dat, wanneer God Mozes vertelt naar beneden te gaan, want "jouw volk heeft zich verontreinigd", Hij verwijst naar de Erev Rav, de mensen die Mozes aanvaardde tegen het advies van God in.

God vertelt Mozes: "Zij hebben zich een gegoten kalf gemaakt... en zij zeiden: : "Dit is uw god, Israël!" ... Ik heb dit volk gezien, en zie, het is een hardnekkig 3) volk!"

De "Am"' is niet het "Am Yisrael"

Onze wijzen leren dat elke keer, wanneer Israël wordt aangeduid met "Am", in tegenstelling tot "Am Israël", het verwijst naar de Erev Rav. Daarom vinden we soms verwijzingen naar "het volk" (Am) in de Tora en andere keren verwijzingen naar de "Kinderen van Israël".

Als de kinderen van Israël zelf het kalf hadden gemaakt zouden zij gezegd hebben "dit is onze god". De taal van de Tora - samen met een hele boel extra commentaren door onze wijzen - maakt duidelijk dat de Erev Rav verantwoordelijk was voor het, met verwoestende gevolgen, wegvoeren van het authentieke "Am Yisrael" van de dienst van God. En dat doen ze vandaag nog steeds.

De wijzen 4) zeggen: "Al de ballingschappen en de verwoesting van de Tempel en al het lijden, kwam door het feit dat Mozes de Erev Rav aanvaardde. De goddeloze mensen en boosdoeners in elke generatie komen van hen, dat wil zeggen van hun zielen , want zij zijn de reïncarnaties van degenen die Egypte verlieten. En dit is wat de de wijzen zeggen 5) : "Wie geen barmhartigheid heeft met de schepselen, die zijn van de Erev Rav, omdat de eigenschap van rachamiem (barmhartigheid ) datgene is wat Hashem de Joden gaf".

Noten
1) In het Hebreeuws staat er "Erev Rav". Noot van de vertaler.
2) Shaarei Ha Pesukim, Shemot 1:8.
3) Sforno en Ibn Ezra leggen beide uit dat "halsstarrig", of "Kesha oref" op koppigheid duidt.
4) De Tikkunei Zohar 97a.
5) Gemorra Beitza 32.


Geschreven door Rivka Levy en vertaald uit het Engels door de webmaster.
Bron: The Merciless

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

printer

Gemorra is de zorgvuldige bewerking, in de 2e tot 5e eeuw van de gewone jaartelling, van de Mishna, die dient als het fundament van de Joods wet.

Mitzvah meervoud is Mitzvoth. Een gebod uit de Tora, een goede daad. Er zijn 248 positieve geboden en 365 negatieve geboden.

Teshuva is letterlijk "terugkeren"; het betreft het proces van boetedoening voor de begane zonden. Hierdoor verandert hij als mens door in plaats zichzelf te dienen gaat hij Hashem en de naaste dienen. Er zijn vier stappen in het Teshuva proces: 1. Belijden aan Hashem wat hij verkeerd gedaan heeft. 2. Berouw tonen dat hij tegen Hashem's wil heeft gehandeld. 3. Aan Hashem vergeving vragen zoals een kind aan zijn vader om vergeving vraagt. 4. De verplichting op zich nemen om zijn uiterste best te doen niet weer terug te vallen.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.

Jom Kippoer Grote Verzoendag.

Zohar is een interpretatie voor ingewijden van de Tora door Rabbi Shimon Bar Yochai en zijn volgelingen. 2e eeuw van de gewone jaartelling.