De Erev Rav deel 1 van 7


rav Wie zijn de Erev Rav en waar komen ze vandaan?

Toen Adam van de boom der kennis van goed en kwaad at, was het kwaad niet meer "buiten" de mens maar, in plaats daarvan, werd het nu een deel van hem. Dit had veel gevolgen waaronder de volgende:
  1. Adams zonde bracht de dood in de wereld - in plaats van eeuwig leven moest de mens nu sterven.
  2. Hashem werd "verborgen" in plaats van openlijk geopenbaard in de wereld
  3. De kwade neiging werd een geweldig deel van de geestelijke en emotionele psyche van de mens, en bracht een ieder van ons in een positie dagelijks te moeten "vechten" tegen deze kwade neiging.
  4. Goed en kwaad waren onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Na de zonde van Adam werd hij van zijn vrouw gescheiden, en had een "zaadlozing" voor 130 jaar 1). De zielen van dit "verspilde zaad" werden gevangen genomen door de "duistere kant", en moesten vervolgens door vele reïncarnaties gaan voordat ze konden worden gezuiverd.

De Arizal legt uit 2) dat deze zielen zowel de oorsprong zijn van de Erev Rav als van het volk Israël.

De 974 generaties

De Tora werd na slechts 26 generaties gegeven, maar we weten uit de Psalmen (105:8), dat Hashem zei dat Hij de Tora gaf na 1000 generaties - dus wat is er met die andere 974 generaties gebeurt?

De Talmoed legt uit 3) "Dit zijn de 974 generaties waarvan werd besloten dat ze zouden worden geschapen vóór de schepping van de wereld, maar wat niet gebeurde. De Heilige, Gezegend is Hij, stond op en 'plaatste' ze in elke generatie, en zij zijn de brutaalsten van elke generatie."

Het woord "brutaal" is een belangrijke aanwijzing voor wat er hier gaande is, en we komen het later in veel heilige werken weer tegen.

De Vilna Gaon schrijft in zijn boek 4) dat de 974 generaties de Erev Rav zijn.

De Arizal legt uit dat deze zielen begonnen met hun zuivering in de generatie van de zondvloed; daarna gereïncarneerd als de generatie van de verstrooiing, daarna als de generatie van Sodom en tenslotte die van Egypte.

De zielen die voldoende waren gecorrigeerd en gezuiverd werden gereïncarneerd in het volk van Israël. Degenen die niet afdoende waren gecorrigeerd werden de zogenaamde "mixed multitude", of te wel de miljoenen Egyptische bekeerlingen, die met de kinderen van Israël uit Egypte trokken, ondanks het advies van God aan Mozes om ze niet te aanvaarden.

De Zohar legt uit 5) dat de Erev Rav bedrieglijke bekeerlingen waren, die Joden wilden zijn om bij "het winnende team" te horen en alle voordelen te genieten als dienaren van een dergelijke krachtige God, in tegenstelling tot het dienen van Hashem met hart en ziel.

Noten
1) Eruvin 18b.
2) Shaar Hakavanot 1b.
3) Chagigah 13b.
4) Sifra D'Tzniusa hoofdstuk 1.
5) Ki Tisa 191A.


Geschreven door Rivka Levy en vertaald uit het Engels door de webmaster.
Bron: The Erev Rav

Studiecentrum voor Noachieten uit de vier windhoeken.

Aantekeningen

Home Malben

printer

Gemorra is de zorgvuldige bewerking, in de 2e tot 5e eeuw van de gewone jaartelling, van de Mishna, die dient als het fundament van de Joods wet.

Hashem betekent letterlijk: "de Naam" is een vervangende term voor de Almachtige zodat wij niet riskeren Gods naam ijdel te gebruiken.

Mishna is de mondelinge Thora door God aan Mozes gegeven, uiteindelijk gecodifi-ceerd door Rabbi Akiva, zijn leerling Rabbi Meir, en zijn leerling Rabbi Yehuda HaNassi, 1e tot 2e eeuw van de gewone jaartelling.

Yetzer hara ook wel kwade neiging. Het kwaad. Satan.

Talmoed is de Joodse mondelinge Tora omvattende de Mishna en de Gemorra. De Gemorra is een verslaglegging van discussies tussen joodse geleerden uit de derde tot en met de zesde eeuw van de gangbare jaartelling. De debatten in de Gemorra zijn zeer uitgebreid en gaan over allerlei onderwerpen zoals wiskunde, recht, geschiedenis enzovoorts. Betreffen het uitspraken over de leer dan spreekt men van 'halacha' waar de term 'halachisch' van is afgeleid. Andere uitspraken worden 'agada' genoemd en behelzen meer verhalende zaken. Mishna is mondelinge Tora door God aan Mozes gegeven, uiteindelijk gecodificeerd door Rabbi Akiva, zijn leerling Rabbi Meir, en zijn leerling Rabbi Yehuda HaNassi, 1e tot 2e eeuw van de gewone jaartelling.

Tora is letterlijk "instructie"; Er zijn twee betekenissen. De vijf boeken van Mozes zijnde Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium en meer in het algemeen verwijst het naar de Joodse leer en wat wij ten onrechte het Oude Testament noemen.

Zohar is een interpretatie voor ingewijden van de Tora door Rabbi Shimon Bar Yochai en zijn volgelingen. 2e eeuw van de gewone jaartelling.